קיזוז תגמולים לפי חוק הנכים

מאת:

02/08/2011

בית המשפט העליון דן בשאלה מה קורה במקרה בו נכה זכאי לתגמול מכח סעיף 7(א) לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], ובמקביל זכאי גם לקיצבה מן המוסד לביטוח לאומי, אך האירועים שבגינם הוא זכאי לתגמול ולקצבה האמורים, הם נפרדים, האם רשאי קצין התגמולים להפעיל את סמכותו לניכוי הקצבה מן התגמול?

במקרה דנן, דן בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור שהגיש נכה צה"ל (בר"ע 5563/07 מרדכי דמיר נ' קצין התגמולים ואח'), על החלטת קצין התגמולים לנכות את קצבת המל"ל שהוא מקבל, מ"תגמול הנצרך" שהוא מקבל לפי חוק הנכים, וזאת מכח סמכותו בהתאם לסעיף 7(ג) לחוק הנכים.

המערער טען כי יש לקרוא את הביטוי "והוא זכאי לקצבה או תשלום כיוצא בזה לפי חוק אחר" שבסעיף 7(ג) לחוק הנכים ככולל תנאי נוסף, והוא כי הזכאות לקצבה מקורה באותו אירוע עצמו, שבגינו ניתן לנכה תגמול נצרך, מכח סעיף 7(א) לחוק. בית המשפט המחוזי, לעומת זאת, גרס כי יש לפרש את הביטוי האמור כמתייחס לקצבה, או תשלום מכל מקור שהוא, תהא עילתו אשר תהא.

בית המשפט העליון קבע כי אם הנכה מקבל תשלום ממקור אחר, ניתן יהיה לנכות את התשלום הנ"ל מן התגמול שהוא מקבל. נקבע כי פרשנותה של ועדת הערר היא מוקשית, ואין לה תימוכין בלשון החוק. לשונו הברורה של החוק מדברת על "קצבה או תשלום" כלשהם, ולא כאלה המוענקים דווקא בגין אותו אירוע שבגינו מוענק אף התגמול נצרך.

בית המשפט קבע כי החוק התמודד בסעיפים אחרים עם מצב שבו נכה זכאי עקרונית הן לתגמול לפי חוק הנכים והן לתגמול מכח חוק אחר, ומקורם של שני תשלומים אלה הוא באותו אירוע, וייחד לכך התייחסות ספציפית. כך קובע סעיף 36 לחוק הנכים, לפיו נכה הזכאי לתגמול מכח החוק ולפיצוי מכח דיני הנזיקין, שמקורם באותו אירוע – יכול לפעול לקבלת תשלום מכח אחד מן הדינים האמורים, אך לא משניהם. לפיכך, קבלת פרשנותה של ועדת הערר, לפיה הסעיף עוסק בניכוי קצבה שמקורה אך ורק באותו אירוע שבגינו ניתן התגמול נצרך, יש בכך כדי להכיר בקיומו של הסדר שאיננו עקבי.

על קצין התגמולים לבחון האם הנכה הנצרך, שהחוק ביקש לאפשר לו קיום מינימאלי בכבוד, מקבל כבר קצבה ממקור אחר, תהא סיבתה אשר תהא, ואשר אותה יש לנכות, בהתאם להוראות הסעיף. יחד עם זאת, נקבע כי אין זה אומר שקיימת חובה מוחלטת לעשות זאת, ובמקרי דחק מיוחדים מאוד ונדירים- ניתן לסטות מחובת ניכוי זו, וזאת, בין היתר, במקרים בהם צרכיו של הנכה חורגים מהנחות היסוד שבבסיס הוראת הניכוי.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן