הזכות להגשת בקשה חדשה לקבלת "תגמול נצרך"

מאת:

המדובר ביליד שנת 1947, המוכר ע"י משרד הביטחון כבעל נכות בשיעור של 51% שמקורה בשרותו הצבאי. בגיל 55 יצא המערער לפנסיה. כמו כן ועדות כושר קבעו כי אינו כשיר לצמיתות לכל עבודה מפרנסת. ביום 5.11.03, כחודשיים לאחר קביעת אי כושרו, הגיש המערער בקשה להיות מוכר כ"נכה נצרך" ולקבל פיצויים בהתאם לסעיף 17(א) לחוק הנכים, תגמולים ושיקום. לאחר שלא קיבל תגובה לבקשתו פנה המערער בעל פה לאגף השיקום של משרד הביטחון, ושם נמסר לו בעל פה כי בקשתו נדחתה מאחר וגילו עולה על 50 שנה. לא נמסרה למערער הודעה על דחיית בקשתו וגם לא על זכות הערר שעומדת לו בהתאם לחוק.

כשנתיים מאוחר יותר, הגיש המערער בקשה חדשה לקבלת תגמול כנכה נצרך, וזאת לאור פסק דינו של ביהמ"ש העליון, המורה על הסרת מגבלת הגיל. במסגרת הבקשה ביקש המערער גם לקבל תגמולים באופן רטרואקטיבי. אלא שמשרד הביטחון דחה את בקשתו של המערער בקובעו כי ההחלטה הקודמת בעניינו הינה "החלטה חלוטה", בגינה לא ניתן לערער עוד.

בערעורו טען המערער כי ההחלטה המקורית בעניינו אינה חלוטה, מאחר ולא הובאו לידיעתו נימוקי הערעור המפורטים בכתב וכן לא הובאה לידיעתו זכות הערעור על ההחלטה. לחילופין טען כי אפילו יקבע כי ההחלטה המקורית הינה חלוטה, הרי שהיא אינה מאיינת את זכותו להגיש בקשה סוציאלית חדשה, במועד מאוחר יותר, תוך קבלת תגמולים מאותו מועד ואילך, וזאת נוכח מהותו הסוציאלית של חוק הנכים.

בית המשפט המחוזי קבע, כי אמנם קצין התגמולים הקל ראש בחשיבות יידוע החלטתו וזכות ערעור לאזרח, אלא שבמקרה דנן הוכח כי המערער ידע עליה ולא ערער עליה לאחר שנודע לו על תוכנה. לעניין זה כבר נפסק כי מקום שבו אדם פעל ע"פ הפסק לאחר שידע עליו, ואף מקום בו הוא ביקש להגיש את הערעור לאחר זמן רב על אף ידיעתו על הפסק, הרי שיראו אותו כפועל בחוסר תום לב ויראו את ההחלטה כחלוטה.

לעניין המחלוקת בדבר האם העדרה של "ראיה חדשה" (שינוי במצב רפואי, שינוי במצב כלכלי וכו') מונעת מהמערער מלהגיש תביעה חדשה להכיר בו כנכה נזקק (כאמור בס' 35 לחוק הנכים), קבע בית המשפט המחוזי, כי לדידו במקרה דנן אין להחיל הוראות סעיף זה, היות ואמנם בהתדיינות הראשונה נדחתה הבקשה להכיר במערער כנכה נצרך למועד הגשת הבקשה הראשונה, אולם בבקשה הנוספת תהיה "פלוגתא" חדשה, והיא אם לתקופה בה מתייחסת התביעה השנייה, יש להכיר במערער כ"נכה נצרך". כלומר עצם העובדה שעסקינן בתקופת תביעה שונה, מספיקה כדי להוות "ראיה חדשה" לצורך הגשת תביעה חדשה.

זאת ועוד, בית המשפט המחוזי ציין כי כאשר מדובר בחקיקה סוציאלית, והתוצאה החוסמת את התביעה החדשה, תהיה בניגוד לכללים של צדק ושוויון, הרי יש להורות כי כלל העילה הפסוקה ייסוג מפני התביעה החדשה שהגיש הנכה.

עא (חי') 746-08 יעקב חלדמן נ' מדינת ישראל/קצין התגמולים

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן