מהו מועד קביעת נכות מתאונה לצורך בחינת התיישנות תביעה?

מאת:

המדובר בתובע, אשר במהלך עבודתו ביום 29.6.98 נפגע כתוצאה מנפילה. התובע פנה למוסד לביטוח לאומי שיכיר בתאונה כתאונת עבודה, וביום 19.8.98, דחה הביטוח הלאומי את תביעתו. התובע ערער על החלטה זו, ואכן ביום 30.12.03 (בחלוף יותר מ- 5 שנים ממועד התאונה), הכיר בית הדין האזורי לעבודה בתאונה כתאונת עבודה. כנגזרת מהחלטה זו, קבעה ועדה רפואית נוספת של הביטוח הלאומי ביום 19.7.04, את אחוזי הנכות של התובע.

מאושר ושמח מפסק הדין שהתקבל בעניינו, פנה התובע בדרישה לנתבעת, היא חברת הביטוח, ודרש לקבל את תגמולי ביטוח הנכות הרפואית המגיעה לו, בהתאם לקבוע בפוליסה שבעניינו. חברת הביטוח, דחתה את בקשתו, מהטעם כי הוגשה בחלוף תקופת ההתיישנות, הקבועה בסעיף 31 לחוק ההתיישנות. ביום 6.4.05 הוגשה התביעה לביהמ"ש.

טענת חברת הביטוח כי מועד קרות מקרה הביטוח, לצורך קביעת תקופת ההתיישנות, הינו מועד אירוע התאונה, היינו 29.6.98. בעוד שהתובע טען כי המועד הרלבנטי הינו מועד התגבשות הנכות, היינו ביום 19.7.04, מועד קביעת המוסד לביטוח לאומי את גובה נכותו.

ביהמ"ש קבע כי לעניין מועד קרות ביטוח נכות מתאונה, יכול ויהיו שלושה מועדים אפשריים: 1. מועד אירוע התאונה. 2. מועד התגבשות הנכות (היום בו הפכה הנכות לצמיתה). 3. מועד קביעת שיעור הנכות ע"י מומחה רפואי מוסמך.

במקרה דנן, קבע ביהמ"ש, כי קיים נספח לפוליסה שהופקה עבור התובע, בו נכתב במפורש כי "עם קבלת הוכחה סבירה, במשרדה הראשי של המבקשת, על הפיכת התובע לבעל נכות מלאה ותמידית או על נכות חלקית ותמידית, עקב תאונה, בתוך שנה אחת מתאריך התאונה.. תשלם חברת הביטוח לתובע את סכום הביטוח המלא או החלקי, בהתאם להוראות הפוליסה והנספח".

כן הותנה והוסכם בין הצדדים, בין היתר, כי "במידה וחברת הביטוח לא תקבל במועד, הודעה על מקרה ביטוח והוכחה סבירה על נכות קבועה, לא תהיה היא חייבת בתשלום כלשהו, אלא אם יתברר שאי אפשר היה, מסיבה סבירה למסור הודעה והוכחה כאמור, וכי הן נמסרו מיד לאחר שהדבר נעשה אפשרי, והכל בתנאי שהן נמסרו, בסופו של דבר, לא יאוחר משלוש שנים ממועד קרות התאונה".

מהאמור לעיל, פסק ביהמ"ש כי אכן הוסכם בין הצדדים בצורה המפורשת ביותר, שתקופת ההתיישנות של תביעה לנכות מתאונה, תסתיים בתוך 3 שנים ממועד קרות התאונה, היינו במקרה דנן עד ליום 29.6.2001(3 שנים ממועד האירוע), הסכמה שעולה בקנה אחד עם האמור בסעיף 31 לחוק ההתיישנות.

משכך, בחר ביהמ"ש לדחות את תביעת המבוטח, שעה שהוגשה רק ביום 6.4.05, בחלוף כ- 7 שנים ממועד אירוע התאונה עצמה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור