זכויות נפגע תאונות עבודה

מאת:

עובד שהוכר כנפגע תאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי (המל"ל) זכאי למגוון זכויות והטבות. זכאות זו מוענקת לכל עובד המבוטח במל"ל, בין אם הוא עובד שכיר ובין אם הוא עובד עצמאי, ובלבד שהתאונה שעבר הוכרה כתאונת עבודה, כלומר, תאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו.

עובד שהוכר כנפגע תאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי (המל"ל) זכאי למגוון זכויות והטבות. זכאות זו מוענקת לכל עובד המבוטח במל"ל, בין אם הוא עובד שכיר ובין אם הוא עובד עצמאי, ובלבד שהתאונה שעבר הוכרה כתאונת עבודה, כלומר, תאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו.

עוד חשוב להדגיש, שזכאות העובד איננה מותנית כלל בשאלת האשם והאחריות לגרימת תאונת העבודה. כלומר, אין צורך לבדוק כלל מי אשם בגרימת התאונה, ואף אם אין כל חולק שהעובד עצמו אשם ואחראי לתאונה, באופן מלא או חלקי, הוא עדיין יהיה זכאי למלוא הזכויות המגיעות לו כנפגע תאונת עבודה, כל עוד המל"ל הכיר בתאונה כתאונת עבודה.

כדי שהעובד יהיה זכאי לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו כנפגע תאונת עבודה, בראש ובראשונה עליו להיות מוכר כנפגע תאונת עבודה מטעם המל"ל. הכרה זו תעניק לו את הזכאות לקבלת דמי פגיעה למשך 90 יום מקסימום, וקבלת טיפול רפואי בחינם. ככל שלעובד תישאר נכות בתום 90 ימי תשלום דמי הפגיעה, הוא יהיה זכאי לקבלת גמלת/מענק נכות מעבודה וזכויות נוספות, לרבות טעם רשויות אחרות של המדינה, והכל בכפוף לעמידתו בכל תנאי הזכאות לגבי כל זכות בנפרד, וזאת כפי שיוסבר להלן.

(אם העובד נפטר חלילה עקב תאונת העבודה, בני משפחתו עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת תלויים, שתשולם להם על ידי קצבה חודשית או מענק חד פעמי. מדובר בבן/בת הזוג וילדיו של העובד. אם העובד פרנס גם את הוריו, אחיו, או סביו, הם גם עשויים לקבל גמלת תלויים, בכפוף לעמידתם בתנאים מסוימים).

אנו במשרד עורכי דין דוד סער, יצרנו עבורכם/ן את המדריך הבא המפרט באריכות את זכויותיו של נפגע תאונות עבודה. לצד המדריך, אנו מזמינים אתכם/ן להתייעץ עמנו בכל שאלה.

באפשרותכם ליצור עמנו קשר טלפוני, להתכתב עם נציג בצ'אט או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

תשלום דמי פגיעה

בשלב הראשון על העובד להגיש בפני המל"ל תביעה להכרה כנפגע עבודה ולקבלת דמי פגיעה, וזאת תוך שנה ממועד תאונת העבודה.

כדי להגיש תביעה זו, על העובד להגיש טופס ב.ל. 211, שכולל גם כתב ויתור סודיות רפואית, ולצרף לו את כל המסמכים הנוספים הנדרשים, שכוללים בעיקר מסמכים רפואיים שמעידים על נסיבות התאונה. מדובר, למשל, בדו"ח חדר מיון, או סיכום מחלה מבית החולים, תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה (שמונפקת על ידי קופת החולים של העובד), וכיו"ב

תקופת תשלום דמי הפגיעה הינה משך הימים שבהם נבצר מהעובד לעבוד עקב התאונה ועד ל-90 יום מקסימום.
סכום תשלום דמי הפגיעה הינו 75% משכרו של העובד ב-3 החודשים שלפני מועד התאונה, אולם עד לתקרת סכום דמי הפגיעה ליום, שמתעדכנת מעת לעת. נכון לשנת 2022, מדובר בסכום של מקסימום 1,114 ₪ ליום.

תשלום מענק / גמלת נכות מעבודה

בתום 90 ימי תשלום דמי הפגיעה, העובד לא יהיה זכאי לקבל תשלום נוסף מהמוסד לביטוח לאומי, אלא אם כן ייקבעו לו לפחות 9% נכות מעבודה על ידי הועדה הרפואית של המל"ל, בגינם הוא יהיה זכאי לקבל גמלת עבודה או מענק עבודה.

כדי שהעובד יוכר כנכה עבודה, עליו להגיש למל"ל טופס ב.ל. 200, שעניינו תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, שגם הוא כולל כתב ויתור סודיות, ולצרף לו מסמכים רפואיים שקשורים לתאונת העבודה שעבר אשר טרם הובאו לידיעת המל"ל.

גם את התביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה יש להגיש תוך שנה ממועד תאונת העבודה, אולי רצוי כמובן להגיש אותה סמוך לפני סיום 90 ימי תשלום דמי הפגיעה, כדי לשמור על רצף קבלת התשלומים מהמל"ל.

לאחר הגשת התביעה, העובד יזומן לועדה הרפואית של המל"ל, שתבדוק אותו ותקבע האם אכן נותרה לו נכות כלשהי מתאונת העבודה, ואם כן, מה שיעורה באחוזים, והאם היא נכות זמנית או קבועה.

להחלטה זו של הועדה הרפואית יש חשיבות רבה, מאחר שהיא זו שקובעת למעשה את היקף התשלומים והזכויות שיינתנו לעובד שהוכר כנכה עבודה.

בראש ובראשונה, החלטה זו קובעת האם העובד יהיה זכאי לקבל גמלת/מענק עבודה, ואם כן – באיזה שיעור, ולכמה זמן:

  • עובד שנקבעה לו נכות זמנית או קבועה בשיעור של פחות מ-9%: אינו זכאי לתשלום כלשהו.
  • עובד שנקבעה לו נכות זמנית, בשיעור של 20% – 100%: זכאי לקבל גמלת נכות חודשית, לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו, ועד לתום תקופת הנכות הזמנית שנקבעה לו על ידי הועדה הרפואית (לרוב מדובר בתקופה של עד שנה, אולם לעתים ניתן להאריך אותה). יצוין כי במידה והעובד לא שב לעבודה בתקופת הנכות הזמנית, יוכל הוא להגיש תביעה לנכה נזקק, במסגרתה יוכל להיות זכאי לתשלום גמלת נכות בשיעור 100%.
  • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 20% – 100%: זכאי לקבלת גמלת נכות חודשית, לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו, וזאת לכל ימי חייו.
  • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 9% – 19.99%: זכאי למענק חד פעמי בשווי גמלת הנכות מעבודה החודשית כפול 43.

בנוסף, החלטת הועדה הרפואית גם קובעת האם העובד יהיה זכאי לקבל זכויות נוספות, כגון הנחות במסים, תו חניה, סל שיקום מקצועי, ועוד.

טיפול רפואי בחינם

כל עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל טיפול רפואי בחינם על חשבון המל"ל, הן מבחינת טיפול עזרה ראשונה מידי לאחר קרות התאונה, והן מבחינת הטיפול המתמשך שלאחר מכן.

טיפול עזרה ראשונה לנפגע תאונת עבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבלת טיפול עזרה ראשונה דחופה בחינם בחדרי המיון של בתי החולים, וזאת ללא תשלום אגרת מיון, ואף לפני שהוא קיבל מהמל"ל אישור שמכיר בו כנפגע תאונת עבודה.

אם העובד פונה לבית החולים באמבולנס עקב תאונת העבודה, הוא יהיה זכאי גם להחזר הוצאות הפינוי באמבולנס. לשם כך, עליו להגיש את החשבונית המקורית שניתנה לו עבור פינויו באמבולנס למחלקת נפגעי עבודה של המל"ל.

טיפול רפואי מתמשך לנפגע תאונת עבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבלת טיפול רפואי בחינם למשך כל הזמן שבו הוא יצטרך לקבל טיפול עקב התאונה, אם כי סוג הטיפול הרפואי והיקפו ייקבעו על ידי רופאי קופת החולים שמטפלים בעובד.

לשם קבלת זכות זו, על העובד לפנות לקופת החולים שלו עם טופס המל"ל שרלוונטי לגביו:

עובד שכיר צריך להגיש טופס בל/250 בדבר אישור למתן טיפול רפואי עבור נפגע עבודה שהינו עובד שכיר, לאחר שהוא מולא על ידי המעסיק שלו.

עובד עצמאי צריך להגיש בל/283 בדבר אישור למתן טיפול רפואי עבור נפגע עבודה שהינו עובד עצמאי, לאחר שהוא ימולא על ידו.

סל שיקום מקצועי

עובד שנפגע בתאונה עבודה בגינה נקבעה לו נכות לצמיתות בשיעור של לפחות 10%, ואשר עקב התאונה אינו מסוגל לשוב ולעבוד בעבודתו הקודמת, זכאי לקבלת סל שיקום מקצועי מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר נועד לסייע לו לרכוש מקצוע חדש שמתאים למצבו ולהשתלב מחדש בשוק העבודה.

סל השיקום נבנה לפי נתוניו האישיים הספציפיים של העובד ויכולתו, והוא כולל בעיקרו אבחון תעסוקתי, סיוע במימון לימודים לרכישת מקצוע, וכן סיוע במציאת מקום עבודה חדש והשתלבות בתוכו.
בנוסף, סל השיקום כולל גם מימון קורס פסיכומטרי, עלויות לימודים נוספות (ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר), הוצאות נסיעה למקום הלימודים, השתתפות בשכר דירה, ועוד.

הטבות נוספות לנכי עבודה מטעם המדינה

מעבר לזכויות השונות שניתנות לנכי תאונת העבודה מטעם המל"ל כפי שצויין לעיל, זכאים נפגעי העבודה לזכויות נוספות מטעם גופים אחרים של המדינה.

קבלת הזכויות הללו מותנית בעמידתו של נכה העבודה בתנאי הזכאות של כל אחת מהן, ובמיוחד לפי גובה אחוזי הנכות מעבודה שנקבעו לעובד, וזאת כפי שיודגם להלן:

(1) תו חניה

יינתן לנכה עבודה בשיעור של לפחות 60% נכות.

(2) פטור ממס הכנסה

יינתן לנכה עבודה בשיעור של 90% ומעלה.

(3) פטור חלקי ממס רכישה

יינתן לנכה עבודה בשיעור של לפחות 50% נכות. הפטור ניתן בצורת מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בקנית דירת מגורים שאינה יחידה, או בקניית דירת מגורים יחידה בשווי מעל 2.5 מליון ₪. לגבי רכישת דירה יחידה עד לשווי של 2.5 מליון ₪ יינתן פטור ממס רכישה על מדרגת התשלום הראשונה, ומס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% עד למלוא סכום הדירה, שהינו עד 2.5 מליון ₪, כאמור (סכומים אלו נכונים לשנת 2022).

(4) הנחה במסי ארנונה

תינתן לנכה עבודה בשיעור של לפחות 90% נכות.

(5) פטור מתשלום אגרות מקרקעין

יינתן לנכה עבודה בשיעור של לפחות 20% נכות או מקבל גמלה בעל לפחות 10% נכות. מדובר בפטור מתשלום אגרות בעת רישום פעולות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), כגון רישום משכנתא או שכירות.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן