האם הטרדה מינית בעבודה מוכרת כתאונת עבודה?

מאת:

הטרדה מינית עלולה להתרחש בכל מקום ובכל מיני הקשרים, אולם דומה שהיא באה לידי ביטוי במיוחד במקומות עבודה.

לפיכך, לא בכדי בחר המחוקק הישראלי לאסור על ביצוע הטרדה מינית באופן כללי, אלא גם להתייחס ספציפית להטרדה מינית שמתרחשת במקומות העבודה, ובמיוחד תוך ניצול יחסי מרות.

במקרים מסויימים, ייתכן שהטרדה מינית בעבודה גם תוכר כפגיעת עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי, ותקנה לעובד המוטרד זכויות שונות.

מהי הטרדה מינית בעבודה?

סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 מגדיר "הטרדה מינית" ככל אחד מהמעשים הבאים:

 1. סחיטה באיומים, כמשמעותה לפי סעיף 428 לחוק העונשין, לצורך כפיית מעשה מיני.
 2. מעשים מגונים, כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן.
 4. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם, אשר הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן.
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 6. פרסום תצלום, סרט, או הקלטה, של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו, ומבלי שניתנה הסכמתו לפרסום.

ההטרדה המינית יכולה, איפוא, להתבטא בהתנהגות מילולית או פיזית בעלת אופי מיני שנעשית בניגוד לרצונו של המוטרד. התנהגות זו יכולה, למשל, לכלול מבטים לא נעימים, בדיחות גסות, הצגת תמונות פורנוגרפיות, אמירות דו-משמעיות, הערות פוגעניות בעלות אופי מיני, לחץ לבילוי משותף, דרישות לטובות הנאה מיניות, וכן מגע פיזי בלתי רצוי, תקיפה מינית, ואף אונס.

במקרה בו אחד מהמעשים הללו התרחש ב-"מסגרת יחסי עבודה", הוא יוגדר כהטרדה מינית בעבודה.

"מסגרת יחסי עבודה" מוגדרת בסעיף 2 לחוק בנוסח הבא:

"מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא."

כלומר, איסור ביצוע הטרדה מינית בעבודה איננו חל רק על בעלי מרות כלפי עובדים שכפופים להם, כי אם על כל העובדים, ללא קשר למעמדם והגדרת תפקידם בעבודה, ולרבות בין עובדים בעלי מעמד שווה.

עם זאת, החוק גם מבדיל בין הטרדה מינית שנעשית על ידי עובד "רגיל" לבין הטרדה מינית שנעשית ע"י עובד "בעל מרות":

ככלל, ההטרדה מינית בעבודה יכולה להתרחש במקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק, וזאת תוך כדי העבודה. אולם, כאשר מדובר בהטרדה תוך ניצול יחסי מרות, היא יכולה להתרחש בכל מקום שהוא.

בנוסף, כאשר הטרדה מינית מהסוג של הצעות/התייחסויות על רקע מיני נעשתה על ידי עובד בעל מרות כלפי עובד שכפוף לו, אין צורך שהעובד המוטרד יראה לבעל המרות שהוא איננו מעוניין בהן כדי שהן יתגבשו לכדי עבירת הטרדה מינית, וזאת בשל ההבנה שעובד כזה ימנע מלהראות התנגדות למעשיו של בעל המרות בשל החשש שהוא יתנכל לו ויפגע בו.

מה ניתן לעשות במקרה של הטרדה מינית בעבודה?

עובד שהוטרד מינית במקום עבודתו, יכול לנקוט בהליך אזרחי, ולהגיש תביעת פיצויים בבית הדין לעבודה כנגד העובד שהטריד אותו, ואף כנגד המעסיק שבמקרה שהמעסיק הפר את חובתו לפי סעיף 7 לחוק למנוע את ההטרדה המינית או לטפל בה.

בנוסף, באפשרותו לנקוט בהליך משמעתי, ולהגיש תלונה כנגד המטריד בפני הממונה על הטרדה מינית במקום העבודה, ואף לנקוט בהליך פלילי, ולהגיש תלונה כנגד המטריד במשטרה.

במקרים שבהם ההטרדה המינית הייתה חמורה במיוחד, כך שהיא אף גרמה לעובד לפגיעה נפשית (כגון פוסט טראומה, דיכאון, חרדות, דימוי עצמי נמוך, הפרעות שינה, וכיו"ב) ו/או פיזית, אשר פוגעת בתפקודו בעבודה ובחיי היומיום, באפשרותו כיום להגיש גם תביעה להכרה בהטרדה המינית כפגיעת עבודה, בפני המוסד לביטוח לאומי.

אגב, בשנת 2014 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה), התשע"ג–2013, שביקשה לקבוע באופן פורמאלי שפגיעה מינית בעובד שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו תוכר כפגיעה בעבודה, אולם היא עברה בכנסת בקריאה טרומית בלבד, ולא הבשילה לכדי חוק מחייב. עם זאת, וכפי שצויין לעיל, הביטוח הלאומי מכיר כיום בהטרדה מינית כפגיעת עבודה גם ללא הצעת חוק זו.

בנוסף, אם לעובד המוטרד יש גם פוליסת ביטוח פרטית רלוונטית, כגון פוליסה שמבטחת מפני אובדן כושר עבודה, באפשרותו להגיש גם תביעה מכח פוליסה זו במקרה המתאים.

הגשת תביעה להכרה בהטרדה מינית כפגיעת עבודה בפני הביטוח הלאומי

הגשת התביעה להכרה בהטרדה המינית כפגיעת עבודה בפני הביטוח הלאומי מתבצעת על ידי הגשת טופס ב.ל. 211 – "תביעה להכרה כנפגע עבודה ולקבלת דמי פגיעה" (את הטופס ניתן להוריד כאן), שכולל גם טופס וס"ר – טופס ויתור סודיות רפואית.

לטופס התביעה יש לצרף את כל המסמכים הנלווים הנדרשים, לרבות כל המסמכים הרפואיים שמוכיחים את הפגיעה הנפשית ו/או פיזית שנגרמה לעובד ואת הקשר הסיבתי שבינה להטרדתו המינית בעבודה (כלומר, יש להוכיח שהפגיעה הנפשית/פיזית שלו אכן נגרמה עקב הטרדתו המינית ולא עקב סיבה אחרת).

אם העובד המוטרד נקט גם בהליך אזרחי בבית הדין לעבודה, ו/או בהליך משמעתי במקום העבודה, ו/או בהליך פלילי במשטרה, יש לצרף למסמכי התביעה בפני הביטוח הלאומי את כל המסמכים של ההליכים הללו.

שימו לב: במקרים שבהם לא נפתח אזרחי, משמעתי, או פלילי, או במקרים שבהם חסר מידע במסמכים שצורפו, הביטוח הלאומי רשאי לפנות מיוזמתו למקום העבודה כדי לקבל פרטים נוספים לצורך ההכרה בהטרדה המינית כפגיעה בעבודה.

ניתן להגיש את התביעה להכרה בהטרדה המינית כפגיעת עבודה ללא קשר לזמן שעבר מאז הפגיעה, אך התשלום המגיע לעובד שהוכר כנפגע עבודה שיתחיל ממועד הגשת התביעה ועד 12 חודשים רטרואקטיבית.

מהן הזכויות של מי שהוכר כנפגע עבודה עקב הטרדה מינית?

עובד שהוכר כנפגע עבודה עקב הטרדה מינית על ידי הביטוח הלאומי זכאי לכל הזכויות שמגיעות לנפגעי עבודה, ולהלן עיקרן:

(א) דמי פגיעה: קבלת פיצוי על אובדן ההכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה, למשך עד 90 יום.
(ב) טיפול רפואי חינם: קבלת טיפול רפואי בחינם עבור הבעיות שנובעות מהפגיעה שהוכרה, וזאת לכל זמן שבו יידרש לעובד טיפול כתוצאה מהפגיעה.
(ג) זכויות נכה עבודה: אם בתום תשלום דמי הפגיעה נותרה לעובד נכות עקב פגיעת העבודה שלו בשיעור של לפחות 9%, וזאת לפי החלטת הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, הוא יוכר כנכה עבודה, ויהיה זכאי לזכויות הבאות:

  1. אם נקבעה לעובד נכות זמנית, בשיעור של 20% – 100%, הוא יהיה זכאי לקבל גמלת נכות חודשית, לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו, וזאת עד לתום תקופת הנכות הזמנית שנקבעה לו על ידי הועדה הרפואית (לרוב מדובר בתקופה של עד שנה, אולם לעתים ניתן להאריך אותה).
  2. אם נקבעה לעובד נכות קבועה בשיעור של 20% – 100%, הוא יהיה זכאי לקבלת גמלת נכות חודשית, לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו, וזאת לכל ימי חייו.
  3. אם נקבעה לעובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 9% – 19.99%, הוא יהיה זכאי למענק חד פעמי בשווי גמלת הנכות מעבודה החודשית כפול 43.
  4. אם נקבעה לעובד נכות זמנית או קבועה בשיעור של פחות מ-9%, הוא לא יהיה זכאי לדבר.

בנוסף, העובד עשוי להיות זכאי לקבל זכויות נוספות, כגון הנחות במיסים, תו חניה, סל שיקום מקצועי, ועוד.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן