האם אירוע בטחוני בזמן עבודה נחשב לתאונת עבודה?

מאת:

ככלל, חוק הביטוח הלאומי קובע ש-"תאונת עבודה" הינה תאונה שאירעה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו, וכן במהלך דרכו מביתו למקום העבודה או במהלך דרכו חזרה ממקום העבודה לביתו.

ככלל, חוק הביטוח הלאומי קובע ש-"תאונת עבודה" הינה תאונה שאירעה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו, וכן במהלך דרכו מביתו למקום העבודה או במהלך דרכו חזרה ממקום העבודה לביתו.

ככל שהעובד נפגע מאירוע בטחוני כלשהו בזמן עבודתו, או בדרכו מביתו למקום העבודה, או בדרכו חזרה ממקום העבודה לביתו, אזי האירוע הביטחוני יוכר אף הוא כ-"תאונת עבודה", בגינה יהיה העובד זכאי להגיש תביעה לקבלת תגמולים בגין תאונת עבודה בפני הביטוח הלאומי.

יחד עם זאת, ככל שהעובד יהיה זכאי לכאורה לקבלת תגמולים בגין אותו אירוע בטחוני, הן כנפגע עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי, והן כנפגע פעולת איבה לפי החוק לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 (שגם משולמים על ידי הביטוח הלאומי), אזי העובד לא יהיה זכאי לכפל תגמולים, אלא יהיה עליו לבחור מבין שני התגמולים הללו, וזאת כפי שיובהר בהמשך הדברים להלן.

מהם התגמולים והזכויות המגיעים לנפגע תאונת עבודה?

כל נפגע תאונת עבודה זכאי לטיפול רפואי חינם, ולקבלת תשלום דמי הפגיעה במהלך הימים שבהם נבצר ממנו לעבוד עקב התאונה ועד ל-90 יום מקסימום.

סכום תשלום דמי הפגיעה הינו 75% משכרו של העובד ב-3 החודשים שלפני מועד התאונה, ועד לתקרת סכום דמי הפגיעה ליום, שמתעדכנת מעת לעת. נכון לשנת 2023, מדובר בסכום של 1,393 ₪ ליום.

ככל שלנפגע תאונת העבודה נותרה נכות בתום 90 ימי תשלום דמי הפגיעה, הוא יזומן לועדה רפואית לצורך קביעת שיעור אחוזי נכותו מעבודה ומשכה (זמנית או קבועה):

 • עובד שנקבעה לו נכות זמנית או קבועה בשיעור של פחות מ-9%: אינו זכאי לדבר.
 • עובד שנקבעה לו נכות זמנית, בשיעור של 20% – 100%: זכאי לקבל גמלת נכות חודשית, לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו, ועד לתום תקופת הנכות הזמנית שנקבעה לו על ידי הועדה הרפואית (לרוב מדובר בתקופה של עד שנה, אולם לעתים ניתן להאריך אותה).
 • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 20% – 100%: זכאי לקבלת גמלת נכות חודשית, לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו, וזאת לכל ימי חייו.
 • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 9% – 19.99%: זכאי למענק חד פעמי בשווי גמלת הנכות מעבודה החודשית כפול 43.
 • בנוסף, החלטת הועדה הרפואית גם קובעת האם העובד יהיה זכאי לקבל זכויות נוספות, כגון הנחות במסים, תו חניה, סל שיקום מקצועי, ועוד.

מהם התגמולים והזכויות המגיעים לנפגע פעולת איבה?

ככלל, פעולות איבה הינן פעולות עוינות על רקע לאומני שמתבצעות על ידי צבא מדינת אויב, או ארגון טרור, או מפגעים יחידים, וזאת לפי הגדרתם בסעיף 1 לחוק לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970.

מי שהוכר כנפגע פעולת איבה לפי החלטת הרשות המאשרת במשרד הביטחון, זכאי לקבלת תגמולים וזכויות שונות ומגוונות מטעם המוסד לביטוח לאומי, כולל טיפול רפואי וטיפול נפשי בחינם.

נפגע פעולת איבה שגם הוכר כמי שאינו כשיר לעבודה, לפי תעודה רפואית ובאישור רופא המוסד לביטוח לאומי, זכאי לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר), בתנאי שלא משולם לו שכר או פיצוי אחר בתקופה זו, וזאת למשך עד 9 חודשים מיום הפגיעה. לאחר מכן הוא יהיה זכאי להמשך תשלום בכפוף לאישור הלשכה לייעוץ רפואי בביטוח הלאומי.

נפגע פעולת איבה שנותרה לו נכות עקב הפגיעה, זכאי להגיש תביעה לקבלת תגמולי נכות.

לשם כך הוא יזומן לועדה הרפואית לצורך קביעת שיעור אחוזי נכותו מפעולת האיבה ומשכה (זמנית או קבועה):

 • נפגע שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 10% – 19%: זכאי למענק נכות חד פעמי, ששיעורו נקבע לפי הכפלת "השכר הקובע", שהינו 150.6% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 17 בדירוג המנהלי (5,310.47 ₪, נכון לשנת 2023) באחוזי הנכות שנקבעו לו ומספר חודשים מסויים.
  לדוגמא, מי שנקבעה לו נכות בשיעור של 10%, יהיה זכאי למענק חד פעמי לפי חישוב של 108 חודשים, בסך כולל של 57,353 ₪, ואילו מי שנקבעה לו נכות בשיעור של 19%, יהיה זכאי למענק חד פעמי לפי חישוב של 215 חודשים, בסך כולל של 216,933 ₪, והכל נכון כאמור לשנת 2023.
 • נפגע שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של לפחות 20%, או שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 10% – 19% לפני שנת 1996: זכאי לתגמולי נכות חודשיים, לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו. סכום התגמול המלא, לפי שיעור של 100%, הינו 5,310.47 ₪, נכון לשנת 2023.
  במקרה בו נקבעו לנפגע בתחילה אחוזי נכות קבועה בשיעור של 10% – 19% בלבד שזיכו אותו בקבלת מענק חד פעמי, ולאחר מכן הם הועלו ל-20% עקב החמרה שחלה במצבו הרפואי, הנפגע יהיה זכאי לקבל תגמולים חודשיים החל ממועד תחילת הנכות החדשה, אם כי בניכוי הדרגתי של המענק החד פעמי ששולם לו קודם לכן.

לעומת זאת, נפגע שנקבעו לו בתחילה אחוזי נכות קבועה בשיעור של 10% – 19%, שזיכו אותו בקבלת מענק חד פעמי, ולאחר מכן אחוזי הנכות שלו הופחתו, לא יידרש להחזיר את ההפרש בין המענק שקיבל למענק שמשולם לו לפי שיעורי אחוזי הנכות המעודכנים. גם נפגע שנקבעו לו אחוזי נכות מעודכנים שנמוכים מ-10%, כך שלכאורה איננו זכאי כלל למענק, לא יצטרך להחזיר את המענק החד פעמי שקיבל.

כיצד מתבצעת הבחירה בין שני התגמולים?

כפי שצויין לעיל, הן התגמולים בגין תאונת עבודה והן התגמולים בגין פגיעת גוף עקב פעולת איבה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מי שנפגע מפעולת איבה שמהווה גם תאונת עבודה זכאי להגיש תביעה לקבלת תגמולים במסלול תאונת עבודה או במסלול פעולת איבה, או בשתיהן.

מי שהגיש שתי תביעות, בשני המסלולים הללו, ושתיהן התקבלו, יצטרך לבחור בין שני התגמולים הללו.

לצורך הבחירה בין שני התגמולים הללו על הנפגע להגיע לסניף המוסד לביטוח לאומי שבו הוגשו התביעות שלו, ולחתום בו על הצהרה בדבר בחירתו באחד משני התגמולים הללו.

החתימה על ההצהרה צריכה להתבצע תוך שישה חודשים מהיום שנמסרה לו ההודעה על החלטת הרשות המאשרת במשרד הביטחון לגבי הקביעה האם האירוע שבו נפגע אושר כ-"פעולת איבה" לפי החוק, או תוך שלושה חודשים מהיום שנמסרה לו ההודעה על קביעת דרגת הנכות לצמיתות שלו.

למי שהגיש ערר על החלטת הרשות המאשרת, תוארך התקופה לחתימה על ההצהרה הנ"ל ליותר משישה חודשים, אך לא יותר משלושה חודשים מתאריך קביעת דרגת הנכות לצמיתות. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה עוד לחתום על ההצהרה.

מי שלא יחתום על ההצהרה הנ"ל, ייחשב כמי שבחר לקבלת תגמולים כנפגע פעולות איבה, ויהיה זכאי לקבלת התגמולים לפי החוק לנפגעי פעולות איבה.

מי שהחליט לבחור בתגמולים שלא לפי החוק לנפגעי פעולות איבה, יצטרך להחזיר את כל התשלומים וההטבות שהוא קיבל מהמוסד לביטוח לאומי כנפגע איבה, ככל שהוא הספיק לקבלם בפועל.

זכות הבחירה בין שני התגמולים הינה חד פעמית. נפגע שבחר בתגמולים מסויימים לא יוכל לשנות את בחירתו לאחר מכן. לפיכך, מומלץ לנפגע פעולת איבה שמהווה גם תאונת עבודה לקבל ייעוץ משפטי כדי לבחור במסלול התגמולים הכדאי יותר מבחינתו.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן