הגשת תביעת נפגעי פעולות איבה – המדריך המלא והמקיף

מאת:

 • אנו מצויים בזמנים קשים מנשוא, בהם עשרות אלפי נפגעי מלחמת חרבות ברזל מבקשים לדעת את זכויותיהם בתוך המבוך המשפטי, ובמציאות בה מצויה מדינת ישראל.
 • הפגיעות יכולות להיות בגוף או בנפש ואף פגיעות כתוצאה מחשיפה/עדות לאירוע איבה של כוחות האויב, ובהחלט קיימים אלפים רבים של נפגעי חרדה שזכאים לתגמול.
 • בשל ריבוי התביעות והאנשים התובעים פיצוי וזכויות כנפגעי פעולות איבה במציאות העכשווית, ייטו לדאבון הלב, הרשויות, מטעמי תקציב, לדחות תביעות רבות, ועל כן יש חשיבות עליונה ומכרעת ל- ליווי עו"ד מומחה לפגיעות איבה בזמנים אלו בפרט.

נפגע פעולות איבה – השלבים לקבלת זכויות

 1. על מנת שאדם יהיה זכאי לזכויות של נפגע פעולות איבה ראשית עליו להיות מוכר כ- נפגע פעולות איבה . החוק מגדיר מהי פגיעה מפעולות איבה ומי יוגדר כ– נפגע מפעולות איבה.
 2. רק אדם שיוכר כ– נפגע פעולות איבה יועמד בפני ועדה רפואית שתקבע את נכותו, ממנה תיגזר זכאותו לתגמול.
 3. נשאלת גם השאלה מי הרשות השלטונית הרלוונטית והמוסמכת למתן הזכויות לנפגעי פעולות האיבה שאליה יש לפנות. לעניין זה יש אבחנה בין אזרח שנפגע מפעולות איבה לבין חייל שנפגע מפעולת איבה

הגדרת פגיעה מפעולת איבה

 1. פגיעה מפעולות איבה מוגדרת בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, כפגיעה כתוצאה מפעילות של כוחות צבאיים של מדינה עוינת לישראל או של ארגוני טרור, גם אם הפגיעה ארעה מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 2. סעיף 2 לחוק קובע חזקה ולפיה, אם נפגע אדם בנסיבות שיש בהן יסוד סביר להניח שנפגע מפגיעת איבה – יראו את הפגיעה כפגיעת איבה אם לא הוכח אחרת.
 3. הפגיעה אינה חייבת להיות פגיעה ישירה מכוחות האויב. גם פגיעה בשגגה שנגרמה על ידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב, מוגדרת בחוק כפגיעת איבה.

אבחנה בין נפגע פעולות איבה שהוא אזרח לבין נפגע פעולות איבה שהוא חייל

 1. אזרח נפגע פעולות איבה – מצוי תחת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. על פי חוק זה, המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף האחראי לזכויות אזרח הנפגע עקב פעולות איבה.
 2. חייל נפגע פעולות איבהחיילי צה"ל שנפגעו כתוצאה מפעולת איבה, ובכלל זה גם אנשי מילואים ועובדי כוחות הבטחון, זכאים לזכויות מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט- 1959 [נוסח משולב], כמו חיילי צה"ל שנפגעו עקב שירותם הצבאי, ולאו דווקא עקב פעולת איבה.

אזרחים נפגעי פעולות איבה

 1. על אזרח שנפגע עקב פעולת איבה לפנות למוסד לביטוח לאומי בטופס הודעה על פגיעה בפעולות איבה ותביעה להכרה כנפגע פעולות איבה. כיום קיים גם טופס ייעודי ל- הכרה כנפגע פעולות איבה חרבות ברזל.
 2. חובה לצרף לטופס מסמכים רפואיים המעידים על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מאירוע האיבה.
 3. המסמך הרפואי החשוב ביותר הוא המסמך הרפואי הראשון שיעיד על הקשר הסיבתי בין הנזק הרפואי לפעולת האיבה , ללא מסמך רפואי כזה המוסד לביטוח לאומי עלול לדחות את התביעה של נפגע פעולות איבה על הסף, ולא להכיר בפגיעה כפגיעת איבה, ומבלי אפילו לזמן את הנפגע לוועדה רפואית. על כן, יש חשיבות רבה לליווי של עו"ד מומחה בזכויות נפגעי פעולות איבה עוד מהשלב הראשוני, שינחה לגבי הפעולות המיידיות שעל נפגע איבה לנקוט להבטחת מיצוי זכויותיו.
 4. רצוי לצרף לטופס גם אישור משטרה על אירוע האיבה מפורט ככל שניתן, וגם לעניין זה חשוב ש– עו"ד ביטוח לאומי ונפגעי פעולות איבה ילווה וינחה את הנפגע סמוך ככל שניתן לקרות האירוע.
 5. המוסד לביטוח לאומי צריך טרם ההכרה בנפגע כנפגע פעולות איבה, לקבל את אישור הרשות המאשרת מטעם משרד הבטחון.
 6. על החלטת הרשות המאשרת מטעם משרד הבטחון שלא להכיר בנפגע כנפגע פעולות איבה, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, שם ייצוג עו"ד בתביעות נפגעי פעולות איבה יכול לשנות את התמונה, כך שהנפגע יוכר ועניינו יוחזר לבחינת ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי אשר תקבע את דרגת נכותו.
 7. לאחר ההכרה בנפגע כנפגע פעולות איבה, על הנפגע להגיש טופס בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות לנפגעי איבה – את הטופס יש להגיש תוך שנה ממועד הפגיעה. לאחר הגשת הטופס הנפגע יוזמן לוועדה רפואית, שתקבע את דרגת נכותו, שממנה ייגזר שיעור זכאותו למענק או קצבת נפגע איבה.
 8. נפגע פעולות איבה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 10%-19% זכאי למענק חד פעמי. נפגע פעולות איבה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 20% ומעלה זכאי לקצבה חודשית.
 9. אמנם במקרה של אזרח נפגע פעולות איבה התביעה מוגשת למוסד לביטוח לאומי, והוועדות מתקיימות בביטוח הלאומי, אולם על פי החוק, הוועדות מחויבות לקבוע את שיעורי הנכות על פי המבחנים הקבועים בתקנות הנכים של משרד הבטחון. היות וקיימים הבדלים דקים וחשובים בין המבחנים לקביעת נכות על פי תקנות הביטוח הלאומי, לבין המבחנים על פי תקנות הנכים של נכי צה"ל, יש חשיבות קריטית לייצוג בוועדות אלו ע"י עו"ד המומחה בביטוח הלאומי וגם בתביעות משרד הבטחון על פי חוק הנכים.
 10. נפגע פעולות איבה זכאי גם להחזר בגין הוצאות רפואיות ותרופות, ונפגע שאינו עובד או נעדר מהעבודה עקב פגיעתו בפעולת האיבה, זכאי גם לתגמול זמני בשל היעדרות מהעבודה.
 11. נפגעי פעולות איבה ובני משפחתם זכאים גם למגוון הטבות, הנחות והשתתפות בתשלומים שונים, לרבות סיוע בשיקום.

חיילים או עובדי כוחות הבטחון נפגעי פעולות איבה

 1. חיילי צה"ל, סדיר או מילואים, ועובדי כוחות הבטחון, שנפגעו כתוצאה מפעולת איבה, זכאים לזכויות מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט- 1959 [נוסח משולב].
 2. את התביעה של חייל נפגע פעולות איבה יש להגיש למשרד הבטחון, ואם הנפגע יוכר כנפגע פעולות איבה – הוא יוזמן ל– וועדות רפואיות של משרד הבטחון ובהתאם לאחוזי נכותו יהיה זכאי לתגמולים ולהטבות כנכה צה"ל.
 3. חיילם, אנשי מילואים, ועובדי כוחות הבטחון, שנפגעו בפעולות איבה, זכאים לתבוע את משרד הבטחון בלבד. פגיעת האיבה תחשב כפגיעה במהלך השירות הצבאי או עקב השירות הצבאי, והם יוכרו לעניין זה כנכי צה"ל.
 4. בשל הצפת תביעות משרד הבטחון עקב פגיעות איבה במלחמת חרבות ברזל והקושי התקציבי והמערכתי להכיל הכרה במספר גדול כל כך של נכי צה"ל, יש בתקופה זו עדיפות משמעותית לנפגעים המיוצגים בוועדות משרד הבטחון ע"י עו"ד משרד הבטחון הבקיא בחוק הנכים ובוועדות משרד הבטחון.

נפגע פעולות איבה במסגרת עבודתו

 1. אדם שנפגע פעולות איבה שהתרחשה במסגרת העבודה, יכול לתבוע תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בשני מסלולים. מסלול של נפגע עבודה, ומסלול של נפגע פעולות איבה
 2. בסיום ההליך, ובמידה ויקבע כי הוא זכאי לקצבת נפגע איבה, הוא לא יהיה זכאי לכפל קצבה, אך הוא יוכל לבחור בין שני המסלולים, לפי הקצבה הגבוהה יותר.
 3. היות והקצבה של נפגעי עבודה נגזרת מאחוזי הנכות הצמיתה ומגובה השכר, ואילו קצבת נפגעי פעולות איבה נגזרת מאחוזי הנכות הצמיתה ומסכום התגמול המקסימלי שנקבע בחוק, יכול להיות הבדל משמעותי בין הקצבה המתקבלת בכל אחד מהמסלולים, והנפגע, כאמור, יהיה רשאי לבחור במסלול המקנה לו את הקצבה הגבוהה יותר.

נפגע פעולות איבה שזכאי לקצבאות אחרות עקב אותו אירוע

ככלל, נפגע פעולות איבה שזכאי לקצבאות נוספות עקב אותו אירוע, יצטרך לבחור בין הקצבאות. כך, כמו ש- נפגע פעולת איבה תוך כדי עבודתו יצטרך לבחור בין קצבת נפגע פעולות איבה לבין קצבת הנכות מעבודה, נפגע פעולות איבה שזכאי עקב אותו אירוע גם לקצבת נכות כללית, יאלץ לבחור בין הקצבאות.

הכרה במשפחות החטופים והנעדרים כנפגעי פעולות איבה

עקב מלחמת חרבות ברזל התקבלה החלטה להכרה כנפגעי פעולות איבה במשפחות החטופים והנעדרים, זאת באופן זמני, עד לחקיקה בנושא.

בהתאם להחלטה זו, המוסד לביטוח לאומי יכיר במשפחות החטופים ונעדרים כנפגעי פעולות איבה, ומשרד הבטחון יכיר במשפחות השבויים והנעדרים מקרב כוחות צה"ל וכוחות הבטחון, כנכי צה"ל שנפגעו בפעולת איבה.

לסיכום – נפגעי פעולות איבה מלחמת חרבות ברזל

המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבטחון, הגופים שאמורים להכיר ולהעניק קצבאות והטבות לנפגעי פעולות איבה, קורסים בימים אלו תחת העומס, הן התקצבי והן המערכתי.

במצב דברים זה, ובשל נקודות הממשק בין נפגעי פעולות איבה על פי הביטוח הלאומי, לבין המבחנים שנקבעו בחוק ובתקנות לעניין נכי צה"ל, עו"ד מומחה בביטוח הלאומי ובמשרד הבטחון ובעל ניסיון בוועדות רפואיות, הן של הביטוח הלאומי והן של משרד הבטחון, שילווה את נפגע פעולות האיבה בשלב מוקדם ככל האפשר, יאפשר לנפגע למצות את זכויותיו, ולוודא שהן לא תפגענה בשל העומס המוסדי והתקציבי העצום.

עו"ד דוד סער

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן