ביטון דניאל ואח' נ' משרד החינוך ואח'

בתי המשפט בית משפט השלום תל אביב-יפו א 045845/05 בפני: כב' השופט אחיקם סטולר תאריך: 21/08/2006

בעניין: 1 . ביטון דניאל 2 . ביטון יעקב עו"ד סער דוד תובע – נ ג ד – 1 . משרד החינוך -מדינת ישראל 2 . ענבל, חברה לביטוח בע"מ 3 . מועצה מקומית כוכב – יאיר 4 . הפניקס הישראלי גבעתיים עו"ד גלס שושנה נתבע

נוכחים: בהעדר

החלטה

1. לפני בקשה מטעם התובע לפוטרו מהגשת חוות דעת רפואית ובקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום שיקום הפה.

ואלה עיקרי הטענות הנדרשות לענייננו

2. ביום 31.8.05 הגיש התובע, יליד 1993, תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר אירעו לו לטענתו ביום 7.11.02, עת יצא את כיתתו לשתות מים, נטרקה דלת הכיתה בפניו וכתוצאה מעוצמת המכה, כך לדברי התובע, נחבל קשות ונשברו שתי שיניו הקדמיות תוך חשש כבד לפגיעה בלסת.

3. לטענת התובע, הינו קטין והוריו הנם דלי אמצעים ואין הם יכולים לעמוד במעמסת המימון הכספי של שכר טרחת המומחה העומד על סך של 1,500$ ובהיעדר בדיקה על ידי המומחה, יעמוד התובע מול שוקת שבורה, לא יהא לו יומו ויסגרו בפניו שערי בית המשפט.

4. התובע צרף כתמיכה לבקשתו תצהיר מאת אמו, הגב' רבקה ביטון, אודות מצוקתם הכלכלית, ממנו עולה כי בעלה, אבי הילד אינו עובד ומקבל קצבת נכות מביטוח לאומי והיא עצמה עובדת כמורה וכל הכנסותיה על סך 5,000 ₪, "…כשמרבית הכסף הולך לכיסוי הוצאות (ארנונה, חשמל, הלוואות בבנק)".

עוד מצהירה האם כי "בשל המצב הכלכלי נאלצנו לעבור לדירה קטנה יותר באדם ליד ירושלים. על שולחני סמוכים 6 ילדי, אותם אני מפרנסת".

כן צרף התובע לבקשתו העתק חוזה השכירות של דירתם, אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר זכאות על גמלת נכות כללית וכן תדפיס ח-ן בנק עדכני.

5. הנתבעים מתנגדים לבקשה.

לטענת הנתבעת 1 , מצב כלכלי קשה אינו עילה לפטור מצירוף חוו"ד, שכן ניהול כל תביעה כרוך בהוצאות כספיות וכי אין בבקשה מסמכים אשר יתמכו בחסרון הכיס הנטען.

כן טוענת הנתבעת 1 כי על התובע להוכיח את תביעתו ואין כל הצדקה שבהעדר ראיה לנזק רפואי יוטל על המשיבה תשלום שכרו של מומחה במינוי ביהמ"ש.

הנתבעת 3, אף היא מתנגדת לבקשה.

לשיטתה, "המסמכים אשר צורפו לבקשה הינם מאוגוסט 2005. לא צורף סכום קצבת הנכות שהאב מקבל, כן האישור אשר צורף הינו עד לתאריך 31.8.06… לא צורפו תלושי משכורת ודפי בנק עדכניים". לאור המסמכים אשר צורפו לבקשה, לטענת הנתבעת 3, לא הוכיח התובע אי מסוגלות כלכלית למימון חוות דעת רפואית וכן כי לא קיימת ראשית ראייה כי לתובע נגרמה או נותרה נכות צמיתה כלשהי כתוצאה מהאירוע.

דיון 6. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 קובעת כי : "רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי העניין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – חוות דעת); אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

תקנה 130 לתקנות קובעת כי : "(א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לעניין במחלוקת בין בעלי הדין (להלן – מומחה מטעם בית המשפט)".

כבר נקבע כי בנסיבות מיוחדות שילובן של תקנה 127 ותקנה 130 מאפשר לביהמ"ש לפטור בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמו ולמנות מומחה מיוזמתו (ראה גם רע"א 10251/02, כץ חמים וטעים נ' דואני, דינים עליון, כרך סג, 666).

7. לאחר שעיינתי בנימוקי הבקשה והתגובה, אני סבור כי מתקיימים בדנן, טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור את התובע מן החובה לצרף חוות דעת רפואית מטעמו.

התובע לכאורה נפגע כתוצאה מחבטה בעוצמה גדולה בפניו מדלת הכיתה בה למד ואובחן כסובל מלקסציה פלטינלית בשיניים 11,21 וכן מליקוי סגר אשר הופיע, כעולה מהתיעוד הרפואי, "…בעקבות חבלה גבוה מאוד".

כן צרף התובע לכתב התביעה מסמך רפואי אשר קובע כי התובע "…הגיע למרפאתנו לאחר חבלה בשיניים קדמיות –11+12. יש לבצע שחזורים לבנים בשיניים אלו עתה ובעתיד יהיה צורך לבצע טיפולי שורש, מבנים יצוקים, כתרים זמניים וכתרי חרסינה" למסמך זה אף צורפה תוכנית טיפולים.

8. אכן, המסמכים אשר צורפו לבקשה הינם מאוגוסט 2005. לא צורף סכום קצבת הנכות שהאב מקבל, כן האישור אשר צורף הינו עד לתאריך 31.8.06 וכן לא צורפו תלושי משכורת ודפי בנק עדכניים.

יחד עם זאת, בהמשך להחלטתי מיום 18.6.06, צרף התובע תלושי משכורת של האם, תדפיס ח-ן בנק עדכני וכן אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר גובה קצבת האב ואישור על זכאות גמלת נכות כללית יציבה מיום 1.2.06.

9. בנסיבות העניין, משמדובר בתובע שהינו קטין הסמוך לשולחן הוריו, אשר נטל כלכלת הבית קשה עליהם והואיל וקיימים ממצאים במסמכים הרפואיים אשר לבית המשפט לא הידע ולא המומחיות לקבוע את משמעותן מבחינת הנכות האפשרית הלכאורית והקשר הסיבתי בינם לבין הפגיעה בתאונה, סבורני כי יש לראות במצבו הכלכלי של התובע כטעם מיוחד המצדיק מתן פטור מהגשת חוות דעת. ראה לעניין זה רע"א 8015/96, צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' בוריסי, דינים עליון, כרך נא 438.

לאור האמור לעיל, ההלכות הנהוגות בשילוב היקף הפגיעה לכאורה, אני סבור כי בנסיבות העניין יש להקים נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן פטור מהגשת חוות דעת ומינוי מומחה מטעם ביהמ"ש.

בנסיבות אלה ומכוח סמכותי על פי תקנה 130(א) לתקנות, ראיתי לנכון למנות מומחה מטעם בית המשפט.

יחד עם זאת ובהתאם להלכת רע"א 7431/96, יפת שמש חברה לבניין נ' אלוני, פד"י נא (2) 574, ראיתי לאפשר לנתבעים, להעמיד את התובע, לבדיקה על ידי מומחה רפואי ולהגיש חוות דעת מטעמו, אשר ניתן יהיה להעביר לעיון המומחה מטעם בית המשפט.

10. אשר על כן אני מורה כדלקמן: 10.1. הנתבעים רשאים להעמיד את התובע לבדיקה על ידי מומחה מטעמם. חוות הדעת, מטעם הנתבעים, תוגש תוך 60 יום מהיום. 10.2. אני ממנה בזאת כמומחה מטעם בית משפט את גלעדי ישראל. המינוי יכנס לתוקף ביום 1.11.06, אלא אם יודיעו הנתבעים כי הינם מוותרים על הגשת חוות דעת מטעמם.

11. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות האירוע הנטען מיום 7.11.02ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד נוכח עברה הרפואי. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה. ו. המומחה מתבקש להתייחס במסגרת חוות דעתו לחוות דעת הנתבעים, באם כזו תוגש.

10. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת וזאת תוך 30 יום.

11. המומחה הרפואי מתבקש להמציא את חוות דעתו תוך 30 מקבלת החומר הרפואי ובדיקת התובעת.

12. בשכר טרחת המומחה הרפואי בסך 4,000 ₪ +מע"מ ישא, בשלב זה, הנתבעים.

13. קובע לדיון ביום 25/01/2007 בשעה 09:30.

14. תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו כדלקמן: ע"י התובעת עד 30 יום לפני הדיון. ע"י הנתבע עד 15 יום לפני הדיון.

15. המזכירות תמציא החלטתי זו לצדדים ולמומחה הרפואי.

5129371 54678313

ניתנה היום כ"ג בתמוז, תשס"ו (19 ביולי 2006) בהעדר הצדדים

5129371 54678313המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

אחיקם סטולר 54678313-45845/05

אחיקם סטולר, שופט נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור