אחריות בשל נזק גוף מצעצועים מסוכנים

מאת:

א 415-07/08 איאד דאהר נ' מועצה מקומית מגאר, מדינת ישראל

איאד דאהר היה בן 14, כאשר יצא לטייל עם חברו בכפר בזמן חג הקורבן, וראה זיקוק/נפץ מונח על הריצפה במרחק כמה מטרים ממנו. הוא ניגש אל הנפץ והרימו. הנפץ התפוצץ בידו וגרם לקטיעת שלוש מאצבעות ידיו.

איאד תבע את המועצה המקומית מגאר ואת מדינת ישראל (המשטרה, משרד התמ"ת ומשרד הפנים), וטען כי המועצה, כרשות אשר בידיה מצויות סמכויות לאיתור ומניעת ניהול עסקים בלתי חוקיים ו/או מכירת ושיווק חפצים בלתי חוקיים בשטחה, וזאת מכוח חוק רישוי העסקים, תשכ"ח-1968 וצו המועצות המקומיות (א) התשי"א-1950, חייבת בחובת זהירות מושגית כלפי תושביה להשתמש בסמכויות אלה בסבירות כדי לשמור על ביטחונם ושלומם.

התובע הוסיף וטען, כי בנסיבות המקרה דנן, קיימת גם כן חובת זהירות קונקרטית ביחסים שבין המועצה לבין התובע, שכן המועצה מודעת לתופעה של מכירת זיקוקים מסוכנים בשטחה.

באשר למדינה, באמצעות המשטרה ומשרד התמ"ת, הרי גם היא חבה בחובת זהירות כלפי התובע. לשיטת התובע, בידי המדינה סמכויות רחבות למניעת הפצת ומכירת צעצועים מסוכנים וזאת מכוח מספר חוקים שעיקרם סעיף 3 לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971, שמכוחו מופקדת המשטרה על שמירת הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש, וכן צו הפיקוח על מצרכים ושירותים המקנה למשרד התמ"ת סמכויות רחבות לאיתור ומניעת מכירת צעצועים מסוכנים.

המדינה באמצעות המשטרה ומשרד התמ"ת, חייבת בחובת זהירות מושגית כלפי תושביה להשתמש בסמכויות המוענקות לה בסבירות כדי לשמור על ביטחונם ושלומם מפני סכנות בכלל ומפני הסכנות שבזיקוקים.

התובע הוסיף וטען, כי בנסיבות מקרה דנן, קיימת גם חובת זהירות קונקרטית ביחסים בין המדינה באמצעות המשטרה לבין התובע, שכן המשטרה מודעת לתופעה המסוכנת של מכירת זיקוקים מסוכנים, והיא צפתה – או יכולה הייתה לצפות- את השימוש בזיקוקים מסוכנים במהלך החגים בכפר מג'אר בו התגורר התובע.

מלבד האמור לעיל, טוען התובע, כי הנתבעות בהיותן בעלים ו/או מחזיקות בשטח בו נמצא הזיקוק, חבות בחובת זהירות כלפיו.

לדידו של התובע, המועצה והמדינה הפרו את חובת הזהירות המוטלת עליהן כלפיו, שכן הן לא עשו מאומה לטיפול ולמניעת התופעה הנפסדת של מכירת ושיווק זיקוקים וצעצועים מסוכנים אסורים לרבות השימוש הנרחב בהם.

בית המשפט, לאחר ששמע את עדותו של מפקח על הביטחון בכפר מג'אר, אשר העיד מטעם הנתבעות, קבע כי המועצה המקומית מודעת לקיומה של התופעה של מכירה ושימוש בצעצועים וזיקוקים מסוכנים, יחד עם זאת, היא לא נקטה באמצעים ממשיים לצורך טיפול בתופעה זו.

לעניין אחריותה של המועצה קבע בית המשפט כי סעיף 146(א)(1) הנ"ל, מקנה סמכות כללית בידי המועצה "לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון"; מכוח סמכות כללית זו, על המועצה לדאוג לשמור על הסדר והביטחון של המשתמשים בשטחים הנמצאים תחת שיפוטה, לתכלית לה נועדו, בלא הפרעה ובלא מפגע, לרבות מפגעים כמו הימצאות זיקוקים מסוכנים ברחובות, לפקח ולדאוג כי הציבור לא יעשה שימוש בזיקוקים אלו באמצעות פעולות אכיפה והטלת קנסות.

זאת ועוד: הנזק הצפוי עשוי להיות פגיעה בגופו של אדם. כנגד פגיעה שכזו צריך גוף שלטון, שבידו הכוח למנוע את הפגיעה, לנקוט אמצעי זהירות. שיקול נוסף- המעמסה הכספית- הטלת חובה כזו על המועצה, אינה כרוכה בהוצאה ניכרת. פעילות זו היא חלק מפעילות הפיקוח ובלאו הכי כל רשות מקומית מחזיקה מחלקת פיקוח.

בהתחשב בכל אלה, נקבע כי המועצה צריכה היתה לצפות, שהתרשלות מצידה תגרום נזק לאנשים, במיוחד קטינים, הנתקלים בזיקוקים הנמצאים בשטחה היא.

בית המשפט קבע כי הימצאות זיקוק מסוכן זרוק ברחובות הכפר, מהווה סיכון בלתי סביר. שימוש בזיקוקים בצורה אינטנסיבית ובלא מפריע על ידי תושבי הכפר מקים צפיות סבירה מצד הרשות המקומית שנזק עשוי להתרחש. שימוש בזיקוקים ובנפצים בשטח הציבורי אינו טבעי ואינו סיכון סביר ורגיל אשר ניתן לראותו כחלק משגרת החיים ומהוויית השימוש ברחובות הכפר.

בנסיבות אלה, המועצה, כמי שאחראית לביטחון הציבור ברחובות ובמקומו הציבוריים, יכולה וצריכה היתה לצפות את התרחשות האירוע שגרם לנזק.

בית המשפט אף קבע כי המשטרה אחראית לנזק בשל התקיימות התנאים להכרה בחובת הזהירות המושגית של המשטרה, כזרוע של המדינה, כלפי תושבי המדינה המשתמשים בצעצועים מסוכנים כולל זיקוקים, ובמכלול האיזונים ובעיקר הצורך להבטיח חופש פעולה של המשטרה מזה ובצורך להגן על הגוף מזה.

בית המשפט מצא גם את המדינה ואת משרד התמ"ת כאחראים לאי מניעת נזקו של התובע, כשמנגד קבע כי לתובע רשלנות תורמת בשיעור של 20% לנזקו.

לסיכום, קבע בית המשפט כי על כל הנתבעות לפצות את התובע בסך כולל של כמיליון ₪ עבור נזקיו.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן