אפוטרופסות

מאת:

החוק אשר מסדיר את עניין האפוטרופסות הינו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. החוק קובע בסעיף 1, כי כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו עד מותו, והוא כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרותו זו בחוק או בפסק דין של בימ"ש (סעיף 2).

בני אדם שמפאת גילם הרך או מצב בריאותם או מפאת מצב שכלי לקוי אינם מסוגלים לדאוג לעצמם ושהחוק שולל מפעולותיהם את התוקף המשפטי, זקוקים לאדם שהחוק מעניק לו את הסמכות לדאוג לגופם ולרכושם ושפעולותיו שהוא עושה בשמם מחייבות אותם- הוא האפוטרופוס.

מיהו האפוטרופוס?

 • יש להבחין בין אפוטרופוס טבעי לבין אפוטרופוס ממונה.

אפוטרופוס טבעי הינו אפוטרופוס מטעם הדין אשר קיים רק לגבי קטינים (עד לגיל 18). לפי סעיף 14 לחוק ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים והם אינם זקוקים למינוי מיוחד ע"י ביהמ"ש.

אפוטרופוס ממונה– האפוטרופוס אינו טבעי, אלא יש צורך במינויו על ידי ביהמ"ש, וזאת במקרים הבאים (סעיף 33 לחוק):

 1. לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו כפסולי דין או שהאפוטרופסות נשללה או הוגבלה מהם, או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם או שנמנעים ללא סיבה מלמלאן.
 2. לקטין שאחד מהוריו נפטר או הוכרז כפסול דין או שאינו מסוגל למלא חובותיו או שאפוטרופסותו הוגבלה, רשאי ביהמ"ש למנות לו אפוטרופוס כללי לעניינים שיקבע ביהמ"ש.
 3. לפסול דין, המוגדר בסעיף 8 כאדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, שדבר שיש להוכיח בד"כ ע"י עדות רופא.
 4. לאדם אחר שאינו יכול לדאוג לענייניו ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם (כגון בזבזן).
 5. לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו, ולכן אי אפשר לדעת אם יש או אין לו אפוטרופוסים טבעיים- כלומר אם הוא קטין או גדול.
 6. לעובר.
 • החוק קובע בסעיף 34, כי מי שיכול להתמנות לאפוטרופוס הוא אחד מאלה: יחיד, תאגיד- במקרה זה רשאי ביהמ"ש לקבוע יחיד שיבצע את תפקיד האפוטרופסות מטעם התאגיד, האפוטרופוס הכללי, ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי שואה שהרכבה כולל נציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייני נפגעי שואה.
 • ביהמ"ש ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות העניין כמתאים ביותר לטובת החסוי. כדי שביהמ"ש יוכל להיווכח אם מיועד לאפוטרופסות יהיה לטובת החסוי, שולחים כל בקשה למינוי אפוטרופוס על חסוי לפקיד הסעד האזורי, על מנת שיחקור בדבר וירשום דו"ח לשם קבלת המידע הנחוץ.
 • לפני מינוי אפוטרופוס, ביהמ"ש ישמע את דעת החסוי, במידה והוא מסוגל ליתן דעתו ולהבין בדבר.
 • המינוי נעשה בהסכמתו של המועמד לאפוטרופסות ולא ניתן לכפות את המינוי למי שאינו רוצה בו.

תפקידי האפוטרופוס

 • מתפקידו של האפוטרופוס בד"כ לדאוג גם לגופו וגם לרכושו של החסוי. האפוטרופוס של קטין או פסול דין חייב לדאוג לצרכי החסוי, לרבות חינוכו, לימודו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד, וחייב בשמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם, למעט אם הוגבל ע"י ביהמ"ש. האפוטרופוס אינו חייב במזונותיו של החסוי.
 • מתוקף תפקידו רשאי האפוטרופוס להוציא מרכושו של החסוי את ההוצאות הדרושות בקשר לצרכי החסוי, ורשאי הוא להחזירן מנכסי החסוי.
 • במידה והחסוי מסוגל להבין וליתן דעתו, האפוטרופוס חייב לשמוע את דעתו. החסוי חייב למלא אחר הוראות האפוטרופוס בעניינים שלשמם מונה ע"י ביהמ"ש.
 • ביהמ"ש רשאי, אם ראה לנכון בנסיבות העניין, למנות לחסוי יותר מאפוטרופוס אחד, ויחליט כיצד יחולקו תפקידי האפוטרופסים.

סמכויות האפוטרופוס

 • האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו, ובפעולות הבאות לא מוסמך הוא לייצג את החסוי ללא אישור ביהמ"ש לכך:
 1. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית חקלאית, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
 2. השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.
 3. פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק.
 4. נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העניין.
 5. נתינת ערבות.
 6. פעולה אחרת שנקבעה על ידי ביהמ"ש כטעונה אישור על ידו.

אחריותו וחובותיו של האפוטרופוס

 • האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי תוך 30 יום מיום מינויו, פרטה של נכסי החסוי, כולל חובותיו, זולת אם קיבל פטור מהאפוטרופוס הכללי לכך.
 • האפוטרופוס אחראי לכל נזק שגרם לחסוי או לרכושו, אולם ביהמ"ש רשאי לפטור אותו מאחריות זו אם הוכיח שפעל בתום לב ולטובת החסוי.
 • ביהמ"ש רשאי לקבוע לאפוטרופסות שכר אם ראה לנכון בנסיבות העניין, אשר חל על החסוי ואותו יהא רשאי לקבל מנכסי החסוי.
 • האפוטרופוס יחזיק את כספי החסוי בחשבון נפרד בבנק על שם החסוי ויפקיד בו כספים שקיבל מכוח תפקידו, סמוך ככל האפשר לקבלתם.
 • על האפוטרופוס מוטלת החובה לעשות ביטוח מפני אובדן רכוש ומפני אש לנכסי החסוי וכן ביטוח מפני אחריות מעבידים לגבי עובדים המועסקים בקשר עם נכסי החסוי.

סיום עבודת האפוטרופסות

 • האפוטרופוס רשאי על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, להתפטר מתפקידו, ורק לאחר אישור ביהמ"ש תכנס התפטרותו לתוקף.
 • ביהמ"ש רשאי לפטר אפוטרופוס במידה ולא מילא תפקידו כראוי או אם ביהמ"ש ראה סיבה אחרת לפטרו.
 • אפוטרופסות על קטין פוקעת עם הגיעו לבגרות. על פסול דין- עם ביטול פסלותו ע"י ביהמ"ש. על מי שאינו קטין או פסול דין- אם ביהמ"ש קבע שחדלו הנסיבות בעטיין מונה אפוטרופוס או שהושגה מטרת המינוי. אפוטרופסות על כל אדם פוקעת עם מות החסוי.
 • בהתפטרותו או בהדחתו, על האפוטרופוס למסור לחסוי או למי שביהמ"ש יורה את נכסי החסוי והמסמכים הנוגעים להם, במידה שהם בידו או בפיקוחו ולהגיש דו"ח סופי לביהמ"ש ביחס לפעולותיו כדי להראות שמילא תפקידו נאמנה.

הפרוצדורה להגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

 • תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש"ל-1970, קובע כי בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לבית המשפט המחוזי שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של הקטין, פסול הדין או החסוי, אם אינו גר בישראל- מקום נכסיו. הבקשה תוגש בשלושה עותקים ובעותקים נוסף לפי הצורך, והיא תומצא לקטין, לפסול הדין או לחסוי, אלא אם ביהמ"ש הורה שאין להמציאה להם, כמו כן היא תומצא ליועמ"ש ולמי שביהמ"ש הורה על כך.
 • הבקשה תהיה בכתב, והמבקש יפרט בה את שמו, מענו ומספר זהותו של החסוי ואת הטעמים שעל יסודם יש למנות אפוטרופוס, ויצרף לבקשה תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה. במידה והמבקש הציע מינוי של אפוטרופוס פלוני, עליו לפרט בבקשתו את שמו ומענו ולצרף את הסכמתו למינויו בכתב.
 • צו למינוי אפוטרופוס ייערך לפי טופס 1 שבתוספת, ויסומן במספר סידורי שוטף של ביהמ"ש שהוציאו.בצו יצוין אם המינוי מוגבל, ובמידה שכן- לאילו עניינים מוגבל.
מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן