מהו סכום המזונות שבו יש לחייב אב מוסלמי עבור בנו הקטין שמקבל קצבת נכות מהמל"ל?

תשובה:

כבוד השופט זגורי מבית המשפט לענייני משפחה קבע בתיק תמ"ש 31568-12-10 (בעניין ס.ח. נ' א.ח.), שלצורך קביעת גובה מזונות יש ללכת בדרך תלת שלבית, בזו הלשון:

" הפסיקהמורתנובאשרלדרךהתלתשלביתשבהישלפסועבטרםקביעתגובההחיוב במזונות: בשלבראשוןישלהעריךאתצרכיהקטין. בשלבשני, נדרשביתהמשפטלקבועאו לכלהפחותלהעריךאתיכולותהצדדיםוהשתכרותםבפועלובכוח. לבסוף, אומרבית המשפט,להסתמךעלקביעותיובשלביםהקודמים,לבחוןאתהדיןהאישיהחלעלהחייב במזונותולאזןביןשיעורהחיובשישלהשיתעליולביןהמינימוםשישלהותירלמחייתושל החייב (ראהגם: עמ"ש (ת"א) 1057/09 ש.ת. נ' ד.ג.)".

לאחר ניתוח שני השלבים הראשונים, אודות קביעת צרכיו של הקטין ויכולת השתכרות ההורים, דן כבוד השופט זגורי בסוגיית הדין החל על בני זוג מוסלמיים וקבע כי:

" בדיןהשרעיהמקורלחיובמזונותילדיםהינובקשריהדםביןהילדיםלאביהם,בשלהיותם

חלקממנוובשרמבשרו.בניגודלדיןהעברי,בדיןהמוסלמיחלאישיוויןמלאבחיובהאבלבדו

במזונותילדיו, ואיןאדםהמשתתףעימובמזונותאלה. החיובהינוייחודילאבואיןכלחובהעל

האםלהשתתף עםהאבבמזונותהילדים.

בדומהלדיןהחלעלמזונותהאישה, כאשרהאבהואאמידובעליכולתמספיקמוכחתהרי

שיחויבבמזונותשפע, ובמידהועניוחסריכולת,יחויבבמזונותבדוחק, כאשרחובתושל

האבלשאתבמזונותשבדוחקהינהחובהאבסולוטיראהלענייןזהבש"א (קריותכךאואחרת, החבותבמזונותהקטיןהינהלפתחושלהאבבמלואה, כאשרישלהתחשבבפוטנציאל השתכרותו, ברכושנזילובמינימוםשישלהותירלולקיומושלו."

לאחר דיון מקיף ומרתק בסוגיה, קבע כבוד השופט זגורי כי במידה והקטין יהיה זכאי לקצבת נכות מהמוסד לביטוח הלאומי, תנוכה היא מסכום המזונות שהוטל על האב.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן