תשלום דמי מזונות ע"י הביטוח הלאומי-אימתי?

מאת:

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד לסייע לאישה ולילד, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות, והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות. המוסד לביטוח לאומי משלם לזוכה במזונות תשלום חודשי, וגובה מן החייב במזונות את הסכום שחויב בו בפסק דין למזונות. הסכום שמשלם המוסד לביטוח לאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק דין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות – הסכום הנמוך מביניהם. אם גבה המוסד לביטוח לאומי מן החייב את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גדול מדמי המזונות שהביטוח הלאומי שילם לאישה, מקבלת האישה את ההפרש.

יש להבהיר, כי אם בפסק הדין נקבעו דמי מזונות בסכום הגבוה מהסכום המגיע לאישה ולילד על-פי התקנות, והאשה מקבלת את דמי המזונות על-פי הסכום שנקבע בתקנות, היא תהיה זכאית להפרשים, רק אחרי שהביטוח הלאומי יגבה מהחייב את הסכומים שנקבעו בפסק הדין.

על החייב במזונות לשלם למוסד לביטוח לאומי את מלוא הסכומים שבהם חויב בפסק הדין, החל מהיום שבו התחיל המוסד לשלם את דמי המזונות לאישה.

יש לציין, כי הכנסות האישה מעבודה ושלא מעבודה משפיעות על גובה הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי. במלים אחרות, הזכאות לדמי מזונות מותנית במבחן הכנסות. אישה שאינה עומדת במבחן ההכנסות אינה זכאית לקבל דמי מזונות מהביטוח הלאומי.

דמי המזונות ישולמו לאישה החל מיום הגשת הבקשה לביטוח הלאומי, ולא יותר משנה רטרואקטיבית. התשלום בעבור התקופה שקדמה להגשת הבקשה ייעשה רק לאחר בירור של פקיד התביעות ובכפוף לתנאי הזכאות.

דמי המזונות ישולמו כל זמן שלא יצא פסק דין אחר למזונות, המבטל אותו או משנה את תוכנו, וכל זמן שמוסיפים להתקיים שאר תנאי הזכאות. התשלום בעבור כל ילד הנכלל בפסק הדין יהיה עד מלאות לו 18 שנים.

במקרים שהמוסד לביטוח לאומי לא הצליח לגבות בעבור האישה את ההפרשים, היא תהיה רשאית לגבות אותם מהחייב בכוחות עצמה. לשם כך עליה לקבל אישור מפקיד התביעות במחלקת מזונות בסניף.

זאת ועוד, אישה הזכאית למזונות עשויה להיות זכאית להשלמת הכנסה, אם בפסק הדין נקבעו דמי מזונות בסכום שהוא נמוך מהסכום המגיע לה על-פי התקנות, והיא מקבלת את דמי המזונות על פי הסכום שנקבע בפסק הדין.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן