האם ניתן לכלול חובות הימורים של אחד מבני הזוג במסגרת חלוקת רכוש בגירושים?

מאת:

התשובה לכך, היא שלילית.

הפסיקה קבעה כי, משנוצרו חובות ע"י מי מבני הזוג שלא "בדרך הרגילה" (כמשמעות הדבר בהלכת בן צבי נ' סיטין, פ"ד מט(3) 5), הרי חובות בן זוג זה יוחרגו מאיזון המשאבים שבין הצדדים.

כלומר, ניתן לקבוע במקרה של חובות אישיים החרגה לכלל של שותפות בנכסים.

להלן העקרונות המשפטיים כפי שנפסקו בסוגיה זו בפסק הדין המנחה בענין ע"א 6557/95 אבנרי נ' אבנרי, פ"ד נא(3) 541, בעמ' 545:

"מתי אין לראות הוצאות של אחד מבני-הזוג כחובות משותפים? בע"א 677/71 הנ"ל [5], בעמ' 461, מול אות השוליים ד), הובאו דוגמאות לכך, כגון שיש לבעל פילגש והוא מבזבז עליה את כספו, או שאחד מבני-הזוג מוציא הוצאות על רכוש נפרד שלו. במקרה אחר נפסק שכשאחד מבני-הזוג מבצע "מניפולציה כספית" מיוחדת בעבור עצמו, ההוצאה תיזקף לחובתו בלבד (ע"א 1967/90 י' גיברשטיין נ' ה' גיברשטיין ואח' וערעור שכנגד [7], בעמ' 666)".

זאת ועוד, סטיה מהכלל של איזון בשיעור אחר מ- 50% יכול שיהיה על פי סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, הקובע:

"ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת נישואין – לעשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים:

(1) לקבוע נכסים נוספים על המפורטים בסעיף 5 ששוויים לא יאוזן בין בני הזוג;

(2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע…".

יש להבהיר, כי על פי הפסיקה הפעלת שיקול דעת באשר להפעלת הסעיף הנ"ל נעשתה במקרים חריגים, ובין היתר במקרים של הברחת רכוש.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן