שימוע לפני פיטורין

דיני העבודה במדינת ישראל נחקקו על מנת להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם של מעסיקים ושל עובדים, ומתוך התחשבות ביחסי הכוחות המורכבים ששוררים בין הצדדים. זכות השימוע לפני פיטורין, מכונה גם זכות הטיעון, פירושה שכל עובד רשאי, מכוח הפסיקה, להשמיע את דברו לפני הכרעתו הסופית של המעביד לגבי פיטוריו. במקרים בהם לא מומשה זכות השימוע של עובד, הוא רשאי להגיש תביעה משפטית כנגד מעסיקו, בבית הדין לעבודה.
באופן עקרוני זכות השימוע איננה מעוגנת בחוק מסוים, אך הייתה נהוגה בעבר במרבית המוסדות הציבוריים וכן בחברות פרטיות מצופות לעמוד באופן ההתנהלות הציבורי מתוקף היותן גופים דו מהותיים, כדוגמת חברת החשמל. עם זאת, במשך השנים החילו פסיקותיהם של בתי הדין לעבודה את זכות השימוע גם על ארגוני המגזר הפרטי, במסגרת חובת תום הלב. כיום חלה זכות השימוע, הלכה למעשה, על מכלול ציבור העובדים, ולפיכך כל עובד שמעסיקו שוקל לפטרו, זכאי לקבל הזדמנות להשמיע את דברו, וזאת לפני שהמעביד הכריע באופן סופי בסוגיה.

מהם הכללים לקיום השימוע כדין

כדי לוודא שהליך השימוע יתקיים כסדרו, באופן הוגן ואמיתי ולא רק לכאורה וכדי לצאת ידי חובה בלבד, הוגדרו מספר כללים מנחים למימושה של זכות הטיעון:
 • על המעסיק ליידע את העובד בכתב על עריכת שימוע, לרבות פירוט העניינים שיידונו בו, כגון העילות להפסקת עבודתו, ומידע מלא אודות המקום והמועד בו יתקיים.
 • המעסיק אינו רשאי להסתפק בציון סיבות כלליות לפיטורין, ועליו לפרט את המקרים הקונקרטיים שהביאו לעמדה זו, בכדי שהעובד יוכל למסור את גרסתו ולהתייחס אליהם.
 • יש להציג לעובד את כלל הממצאים שעומדים נגדו, לרבות מסמכים, דו"חות חקירה אם ישנם וכיו"ב.
 • יש לאפשר לעובד מרווח זמן מספק להתעמקות בטענות המופנות כנגדו, על מנת שיוכל להכין את עצמו לשימוע. לצורך זה, חשוב גם למסור לו את המסמכים או המידע בעניינו בטרם עריכתו של השימוע, כדי שיוכל לעיין בהם ולהביע את גרסתו אודותיהם.
 • על השימוע להיערך במקום בו יש פרטיות ואשר מכבד את המעמד, ולא, לדוגמא, במסדרון או בפתח דלת היציאה מהמשרד, ובמועד המותיר די זמן לסיים את ההליך באופן הולם, ולא, למשל בחטף לקראת סוף יום העבודה.
 • יש לאפשר לעובד להתבטא, ולהקשיב לטענותיו, על מנת שתהיה לו הזדמנות לנסות ולהוכיח כי הוא ראוי להמשיך לעבוד בחברה.
 • במידה והמעסיק מביא עמו למעמד השימוע עדים, יש להתיר גם לעובד לחקור אותם.
 • זכותו של העובד להיות מיוצג על ידי עורך דין במעמד השימוע ו/או לבקש את נוכחותו של נציג וועד העובדים.
 • יש לתעד את תוכן השימוע בפרוטוקול כתוב, ממנו יימסר עותק לעובד. ללא פרוטוקול כתוב, ייפסל הליך השימוע במידה ויידון בפני בית משפט.
 • אין להגיע להחלטה סופית בדבר המשך עבודתו של העובד במהלך השימוע עצמו, אלא רק בחלוף פרק זמן סביר מסיומו.
 • על המעסיק למסור בכתב את החלטתו לגבי המשך עבודתו של העובד או פיטוריו, לרבות מלוא הנימוקים המתייחסים, בין היתר, לטענות שהושמעו על ידי העובד במעמד השימוע.
 • על המעסיק להקשיב בתום לב וללא משוא פנים לטענות העובד במעמד השימוע. כמו כן על המעסיק לקיים את השימוע בבואו אליו בלב פתוח ונפש חפצה.

מהם פיטורין שלא כדין?

במקרים מסוימים, בהם מפטר המעסיק את אחד העובדים בשל טענות למעילה באמון או התנהגות שאינה הולמת, החוק מאפשר לו לשלול את תשלום פיצויי הפיטורין. יחד עם זאת, החלטה כזו עלולה שלא לעמוד במבחן בית המשפט במקרים מסוימים, ולגרור הטלת פיצויים עונשיים על המעסיק בנוסף לשיעור הפיצויים הסטנדרטי אותו יחויב לשלם. אם מעסיק רוצה להבטיח את עצמו בפני האשמה של פיטורין שלא כדין מפאת שלילת פיצויי הפיטורין, עליו להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה לפני ביצוע צעד שכזה, תהא התנהגות העובד המפוטר חמורה ככל שתהא. זאת ועוד: הזכות לקבלת פיצויי פיטורין עומדת באופן עקרוני לכל עובד שמפוטר, וזאת גם אם חתם על חוזה בו הוא מוותר על תשלומים אלו, ולפיכך יש להיזהר מאוד לפני ביצוע צעד של שלילת פיצויי פיטורין, דבר אשר עלול לחשוף את המעסיק לתביעה משפטית בגין פיטורין שלא כדין. מנגד, עובד שפוטר ופיצויי הפיטורין להם זכאי נשללו ממנו, בשל סיבה לא מוצדקת, צריך לדעת כי עומדת בפניו האפשרות להגיש תביעה מול המעסיק. מלבד שלילת פיצויי פיטורין קיימות סיבות נוספות שיכולות להיחשב כפיטורין שלא כדין. אלו כוללות, בין היתר, פיטורין על רקע יציאתו של עובד לשירות מילואים או במהלך חופשת מחלה, פיטורי עובדת בגין חופשת לידה או בסמוך לסיומה, בשל אפליה הנוגעת לגילו המבוגר של עובד או למינו, בהתבססות בלעדית על בדיקת פוליגרף ועוד.

מה יש לעשות כאשר העובד פוטר שלא כדין

במקרים בהם העובד סבור כי פוטר שלא כדין, יש באפשרותו להגיש תביעה בפני בית הדין לעבודה. במקרים מסוימים, יוציא בית הדין צו מניעה, המחייב את המעסיק להשיב את העובד לעבודתו לאלתר באופן מידי, עד לסיום הדיון בעניינו, וזאת כדי למנוע מצב בו יאויש אדם אחר לתפקיד האמור. תביעה כנגד המעסיק מול בית הדין לעבודה, עשויה להסתיים בכך שהמעביד יחויב לשלם לעובד פיצויי פיטורים מוגדלים או להחזירו למקום עבודתו.לאור מורכבותם של דיני העבודה ותקנותיהם, מומלץ לכל מעסיק ששוקל לפטר את אחד מעובדיו, על אחת כמה וכמה במקרה והוא מעוניין לבטל את פיצוי הפיטורין שלו, גם אם העילה נראית מוצדקת בעיניו, ולכל עובד שפוטר ומרגיש שנעשה עמו חוסר צדק, להסתייע בייעוץ משפטי. פנו עוד היום למשרד עורכי הדין דוד סער, שטחו בפנינו את טענותיכם ופרטי המקרה שאירע לכם, ואנו נעריך את סיכויי תביעתכם להצליח, ונצייד אתכם במידע חיוני הנחוץ לכם על מנת להתנהל באופן מושכל בתנאים שנוצרו במקום עבודתכם.
מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור