מה דינו של הזכאי לפנסיית נכות מקרן הפנסיה, אשר במועד סיום העסקתו מצוי היה בימי אי –כושר לבצע את עבודתו ולזכותו עמדו ימי מחלה בלתי מנוצלים אצל מעסיקו?

הפסיקה קבעה כי על הקרן לשלם לעובד קצבת נכות מיד בעת פיטוריו מעבודתו, לאור העובדה כי חוק דמי מחלה אינו כולל הוראה ולפיה לעת סיום העסקת עובד חולה, ניתן לגרוע ממכסת ימי המחלה המגיעים לו וכי מכסת ימי המחלה הם בגדר נכס השייך לעובד בלבד. על המעסיק אשר עובדו חלה, לאפשר לו למצות את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח החוק, טרם ניתוק יחסי עובד-מעסיק כי באם מעסיק יהיה רשאי לפטר עובד חולה, בלי לאפשר לו לנצל ימי המחלה הצבורים לזכותו, הרי הלכה למעשה תקופח הזכות לימי מחלה, כך שכל קביעה אחרת תהא מנוגדת לתכלית חוק דמי מחלה ותאפשר למעסיק להשתחרר מחיובו בתשלום דמי מחלה על ידי פיטורי העובד, דווקא לעת מצוקתו של זה.במלים אחרות וקצרות: אין לפטר עובד בתוך תקופת מחלתו, בטרם ניצל העובד את ימי מחלתו. דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן