האם חלה חובה על קרן הפנסיה לפרט את דרך חישוב ערכי פדיון הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה?

תשובה:

בית הדין הארצי לעבודה בפסק הדין בעניין ע"ע 600009/98 יואב להב נ' מבטחים בע"מ, השיב על שאלה זו בחיוב, בקובעו כי עמית בקרן פנסיה רשאי בהתאם לתקנות קרן הפנסיה למשוך כספים שנצברו לזכותו, כאשר קביעת זכאותו זו ודרך חישוב הכספים המגיעים לו נעשים בהתאם לתקנות קרן הפנסיה. במערכת היחסים שבין העמית לבין קרן הפנסיה חלה על הצדדים חובת גילוי מוגברת לאור מהותה של קרן הפנסיה כגוף דו-מהותי והשירות החיוני שהיא מספקת למבוטחיה. חובה זו צומחת מהיחסים הממושכים בין הצדדים והציפייה להתמשכותם כאשר כל המידע הרלבנטי מצוי בידי הקרן. נקבע כי חובה זו של גילוי מלא ונאמנות מוגברת נובעת לא רק ממהותו של חוזה הביטוח הפנסיוני, הן בהיותו חוזה פיקוח הדורש גילוי מוגבר ובנוסף בהיותו חוזה ביטוח בתחום הביטחון הסוציאלי. זאת לא רק מכוח הוראת סעיף 15 לחוק החוזים, אלא גם מחובת תום הלב המוגברת החולשת על כל אלה. חוזי ביטוח דורשים נאמנות מיוחדת, הן מצד המבוטח והן מצד המבטח. הם דורשים גילוי מלא מאחר וכל צד תלוי במידה רבה יותר במידע שבידי הצד השני מאשר בחוזה מסחרי רגיל. בחוזה ביטוח בתחום הביטחון הסוציאלי דורש תום הלב גילוי מוגבר עוד יותר בעיקר מצד בעל המידע.בית הדין הארצי לעבודה הפך את פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, וקבע כי על מבטחים חלה חובה מוגברת של גילוי ותום לב, בהיותה גוף דו מהותי בהיותה קרן הפנסיה של החבר בה והמידע הוא בידה.

במקרה הנדון נפסק כי לאור חובת הגילוי המוגברת הקיימת, על מבטחים חלה חובה ליתן לדרישת המבוטח פירוט מלא של חישוב הסכום המגיע לו ביחס לכל הסכומים שהופקדו לזכותו, במהלך כל התקופה בה היה מבוטח בקרן הפנסיה, ואין היא רשאית להסתפק רק במתן פרמטרים לחישוב באופן כללי.

יש לציין כי לאחר מועד פסק הדין, תוקנו תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד – 1964, באופן שנוספה תקנה 41 לא, אשר קובעת כדלקמן:

"41לא. מתן ידיעות והסברים לעמיתים

(א) ביקש עמית בקופת גמל לקיצבה למשוך את הכספים המגיעים לו, כולם או חלקם, שלא בדרך של קבלת קיצבה, תשלח לו הקופה דף הסבר של הנוסחה שלפיה יחושבו הסכומים שיהיה זכאי לקבל מהקופה, ולפי דרישתו – גם פירוט מלא של חישוב הסכום המגיע לו בהתייחס לכל סכום שהופקד לזכותו.

(ד) בכל הודעה או הסבר הנשלח או הנמסר לעמית לפי תקנה זו יצוינו הוראות תקנון הקופה שלפיהן פועלת הקופה באותו ענין".

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור