כלילי יצחק נ' חברת אלורון נלאס בע"מ

בתי הדין לעבודה בית דין אזורי לעבודה בתל-אביב – יפו עב 009625/04 בפני: כב' השופטת ורדה סאמט תאריך: 20/08/2007

בעניין: כלילי יצחק עו"ד סער דוד התובע -נ ג ד- חברת אלורון נלאס בע"מ עו"ד עוזר רוני הנתבעת

פסק דין בפני תביעה לתשלום הפרשי שכר, זכויות שונות מכוח חוקי המגן הסוציאליים וכן פיצוי בגין עוגמת נפש.

העובדות הצריכות לעניין 1. התובע עבד אצל הנתבעת מיום 01/09/96 ועד יום 01/07/04 2. ביום 01/07/04 נמסר לתובע מכתב פיטורים.

טענות התובע 3. התובע טוען כי פוטר בעקבות צמצומים בנתבעת על אף זאת לא שולמו לו פיצויי פיטורים. בנוסף על כך, טוען התובע כי השכר אשר שולם לו, היה גבוה מהשכר המופיע בתלוש השכר. על כן סבור התובע כי יש לחשב את פיצויי הפיטורים להם הוא זכאי על פי שכרו האמיתי ולא על פי המופיע בתלוש השכר. 4. עוד טוען התובע כי פוטר על-אתר מבלי נשמסרה לו הודעה מוקדמת כדין ומבלי ששולמה משכורתו האחרונה במלואה. על כן סבור התובע כי זכאי הוא לחלף הודעה מוקדמת ולהפרשי שכר עבודה. עוד התובע טוען כי לא שולמו לו דמי הבראה ופדיון חופשה שנתית וגם סכומים אלו הוא תובע מהנתבעת. 5. התובע מוסיף כי הנתבעת לא הפרישה עבורו כספים לקופת התגמולים בהתאם לשכרו האמיתי. לבסוף טוען התובע כי על הנתבעת לשלם לו פיצויים בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו.

טענות הנתבעת 6. הנתבעת סבורה כי התובע פוטר בנסיבות אשר מצדיקות אי-תשלום פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת. הנתבעת מציינת כי התובע ביצע עבירות משמעת חוזרות ונשנות עד שלא נותרה כל ברירה בפניה והיא נאלצה לפטרו. 7. עוד מציינת הנתבעת כי הסכומים המופיעים בתלושי שכרו של התובע הם הסכומים אשר שולמו לו בפועל. הנתבעת טוענת כי לתובע שולמו מלא זכויותיו ובהתאם לכך השתנתה משכורתו. בהתאם לכך, טוענת הנתבעת כי אין היא חייבת כל סכום שהוא לתובע.

הכרעה 8. לאחר שעיינתי בחומר המצוי בתיק בית הדין ולאחר ששמעתי את הצדדים ואת עדיהם באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.

שכרו הקובע של התובע 9. כאמור, התובע טוען כי הסכומים הנקובים בתלושי שכרו היו נמוכים מהסכומים אשר קיבל בפועל. מחומר הראיות אשר הוצג בפני בית הדין עולה כי ייתכן ויש ממש בטענה זו.

10. יחד עם זאת, סבורה אני כי אין מקום לבחון טענה זו לגופה. כלל נקוט הוא בשיטת המשפט הישראלית כי מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה. העובדה כי התובע והנתבעת הסכימו כי שכרו של התובע הנקוב בתלוש השכר יהא נמוך מהשכר אשר שולם לו בפועל. מכאן יוצא כי התובע והנתבעת עשו יד אחת, לכאורה, בכדי להונות את שלטונות המס. עתה, לאחר שבמשך שנות עבודתו נהנה התובע משכר אשר לא הופרש ממנו שיעור המסים הראוי מבקש הוא כי בית דין זה יתעלם מעובדה זו. 11. בע"א 2242/03 אברהם נ' רשאד דינים עליון, כרך עג, 713 בפיסקה 16 לפסק הדין קבעה כב' השופטת ביניש (כתוארה אז) את הדברים הבאים היפים לענייננו: "נוכח הטעם העומד ביסוד הכלל האמור, דחייתה של תביעה שמקורה במעשה בלתי חוקי או בלתי מוסרי תלויה בעוצמתה של הכוונה הפלילית או חוסר המוסריות שבהתנהגות התובע. כן עלינו להביא בגדר שיקולנו אם יש להעניק לתובע סעד גם את הקשר בין המעשה הבלתי חוקי או הבלתי מוסרי לבין התרחשות הנזק…"

12. בענייננו, הנזקים להם טוען התובע כי נגרמו לו, נגרמו בעקבות התנהגותו הבלתי חוקית לכאורה. חישוב רכיבי התביעה השונים כנגזרת של שכר נמוך מזה אשר שולם לו בפועל נגרמו בעקבות ההסכם אליו הגיע התובע עם הנתבעת. 13. בנוסף לכך, אם נקבע בין הצדדים כי השכר אשר יירשם בתלוש השכר הינו השכר בפועל, הרי שעסקינן בחוזה למראית עין. אם לא היה די בכך, חוזה שמטרתו הינה הימנעות מתשלום מס, לכאורה, הינו חוזה בלתי-חוקי וחוזה הנוגד את תקנת הציבור בהתאם לסעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973. 14. משמעות קביעה זו הינה כי על פי חוק החוזים, דין החוזה בטלות. יחד עם זאת, על פי סעיף 19 לחוק החוזים קיימת לבית הדין הסמכות לבטל אך ורק את החלקים הפסולים בחוזה ולהותיר על כנם את החלקים אשר לא נפלו בהם פגמים. מכיוון שכך קובעים אנו כי דין החלקים בחוזה הנוגעים לתשלום שכר מעבר לסכומים הנקובים בתלושי השכר להתבטל. 15. בית הדין ימנע מלדון בעילות הנוגעות לשכר אשר לא מופיע בתלוש השכר. במידה ויהא הדבר דרוש לצורך הכרעות בעילות אחרות הקיימות בתובענה זו יקבע הדבר על פי המופיע בתלושי השכר אשר הונפקו לתובע.

פיצויי פיטורים 16. בין הצדדים קיימת מחלוקת באשר לנסיבות פיטורי התובע. התובע מציין כי פיטוריו היו בגין פיטורי צמצום בעוד שהנתבעת מייחסת לתובע עבירות משמעת. בין דעת התובע לנתבעת, דעתי כדעת הנתבעת. 17. הנתבעת הציגה בפנינו מגוון ראיות אשר הראו כי התובע ביצע עבירות משמעתיות שונות. מתצהירה של הגב' רצבי עולה כי התובע התנהג בגסות בעת שעבד בדירתה. ביום 06/02/07 העידה בפני הגב' רצבי על האמור בתצהירה ועדותה לא נסתרה. 18. גם מתצהירו ומעדותו של מנהל הנתבעת, מר אהרן סרגוביץ' עולה כי התובע, על אף שהיה בעל מקצוע טוב, לקה מבחינה משמעתית. וכך מציין מר סרגוביץ (עמוד 29 לפרוטוקול הדיון מיום 06/02/07 שורות 1-12): "ש. אמרת שהוא היה עובד מצויין. ת. הוא היה מצויין, ובתקופה הזו שהיה מצויין הוא גם קיבל 8,000 ₪. יש לנו 8 פועלים מלבדי. כל אדם הוא נחוץ בעבודה ואם אחד לא מתפקד כמו שצריך, זה משליך על כל המערכת. הלקוח מחכה שיבואו ויעשו את העבודה במועד ויש טלפונים. יש תכנון קודם. סיכמתי שביום הזה הוא מגיע לעשות חלונות כמו שצריך. המרכיב היחידי שיש לי, שלא יוצא לעבודה, נכנס אלי למשרד ויש לו כל הזמן מה להגיד. אמרתי לו שמחכים לו ושבבקשה ילך והוא אמר שלא. הוא גם התערב בניהול העבודה שלי. פיטרתי פועל אחד שלא עבד כמו שצריך ואז התובע נכנס למשרד וישב אצלי ¾ שעה והתחנן אלי שלא אפטר את הפועל השני. ביקשתי שילך לעבודתו שלו והוא ישב שם עד שאני בעצמי יצאתי מהמשרד. לא יכולתי לסבול את ההתשה הזאת. יש עוד הרבה דוגמאות. "

19. עדותו זו של מר סרגוביץ' תואמת אף לעדותו של מר פורייס צבי לוי, אליה אתייחס להלן. למעשה, מחומר הראיות עולה כחוט השני העובדה כי התובע, כל אימת שלא רווה נחת מפרט זה או אחר בעבודה, ניסה להשיג את מבוקשו באמצעות "התשתו" של מר סרגוביץ'. 20. מתצהירו של פורייס לוי צבי עולה כי התובע לא ביצע הוראות שונות אשר ניתנו לו על ידי מנהל הנתבעת. ביום 06/02/07 העיד בפני מר פורייס ועדותו בפנינו אף היא לא נסתרה. 21. עובדה זו עולה גם מההקלטות אשר צירף התובע לתצהירו המשלים מיום 04/12/05. התובע הקליט את מר סרגוביץ' במספר הזדמנויות שונות. על אף שהיה ברור מקריאת תמליל השיחות כי מר סרגוביץ' לא היה מעוניין בקיום השיחות, לא הרפה ממנו התובע. 22. מעביד רשאי לפטר עובד כחלק מפררוגטיבת הניהול בגין בעיות משמעתיות חוזרות ונשנות. יחד עם זאת, שלילה או הפחתה של פיצויי הפיטורים מן הראוי שתעשה במשורה ורק במקרים חמורים המצדיקים זאת (דב"ע לא/3-3 רים בע"מ – נסים יוסף, פד"ע ב' 215, 219; ע"ע 1126/00 מלון עציון בע"מ – אביעזר שרוני דינים ארצי, כרך לג (69), 33). הנתבעת בחרה לפטר את התובע, שאין מחלוקת כי היה עובד טוב מבחינה מקצועית, לאור הבעיות בהתנהגותו. פיטוריו של התובע, כלשעצמם, מהווים ענישה מספקת לתובע ואין אני סבורה כי יש מקום לשלול את פיצויי הפיטורים להם הוא זכאי במלואם. 23. מחומר הראיות עולה כי כל אחת מעבירות המשמעת אשר ביצע התובע, כלשעצמה, איננה חמורה במיוחד אך הצטברותן יצרה עילה לפיטורין. 24. על כן ולאור האמור לעיל סבורה אני כי יש להעמיד את פיצויי הפיטורים להם זכאי התובע על שיעור של 80% מהפיצויים להם היה זכאי. 25. מאחר שמשכורתו האחרונה של התובע עמדה על סך של 3,677 ₪, וביחס לתקופת עבודתו, יהא התובע זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 23,042 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 01/07/04 ועד יום התשלום בפועל.

פיצויי הלנת פיצויי פיטורים 26. סבורה אני כי בין הצדדים ניטשה מחלוקת כנה באשר לעצם הזכאות לפיצויי פיטורים. מכיוון שכך סבורה אני כי אין מקום להטיל פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

חלף הודעה מוקדמת 27. לבית דין זה קיימת הסמכות לשלול מעובד את חלף ההודעה המוקדמת במקרים בהם לא תהא לעובד זכאות על פי סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג – 1963. 28. בענייננו, סבורה אני כי לאור הפחתת פיצויי הפיטורים לשיעור של 20% יש מקום להפחית גם את חלף ההודעה המוקדמת בשיעור זהה. על כן תשלם הנתבעת לתובע חלף הודעה מוקדמת בשיעור 2,941 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 01/07/04 ועד ליום התשלום בפועל.

הפרשי שכר 29. משבאתי לכלל מסקנה כי יש לקבוע את שכרו של התובע על פי המופיע בתלושי השכר, הרי שבחודש יוני 2004, שילמה הנתבעת לתובע את מלוא שכרו.

פדיון חופשה שנתית 30. אין מחלוקת כי הנתבעת לא ניהלה פנקס חופשות כמתחייב על פי סעיף 26 לחוק חופשה שנתית התשי"א – 1951. מכיוון שכך, עובר נטל הראיה אל שכמה להוכיח אם שהה התובע בחופשה בתשלום אם לאו. נראה כי הנתבעת לא הרימה נטל זה. 31. התובע מציין כי מתוך 91 ימי החופשה בתשלום להם היה הוא זכאי, שהה הוא ב-60 ימי חופשה בתשלום בלבד. על כן זכאי הוא לפדיון חופשה שנתית עבור 31 ימים. מאחר שמשכורתו האחרונה עמדה על סך של 3,677 ₪ עומד שכרו של התובע עבור יום עבודה על סך של 167 ₪. על כן, תשלם הנתבעת עבור פדיון ימי החופשה אשר נותרו לזכותו סך של 5,177 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 01/07/04 ועד יום התשלום בפועל. דמי הבראה 32. גם באשר לדמי ההבראה אין כל תיעוד בתלושי השכר כי שולם לתובע בגין רכיב תביעה זה. על כן זכאי התובע לתשלום עבור דמי ההבראה בשתי שנות עבודתו האחרונות. בהתאם למשך עבודתו אצל הנתבעת זכאי התובע לתשלום עבור 14 ימי הבראה. 33. יחד עם זאת, משהעמיד התובע את תביעתו על פדיונם של 7 ימי הבראה בלבד, הרי שאין בית הדין רשאי לפסוק לו יותר מכך. על כן, תשלם הנתבעת לתובע 2,148 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 01/07/04 ועד יום התשלום בפועל.

נזקים עקיפים ועוגמת נפש 34. משנקבע כי שכרו הקובע של התובע הינו כמופיע בתלושי שכרו יש מקום לדחות את רכיבי התביעה הנוגעים לנזקים עקיפים והפרשות לתגמולים. הצהרתו הכוזבת, לכאורה, של מנהל הנתבעת לשלטונות החוק נעשתה ביד אחת עם התובע. התובע לא טען ובוודאי שלא הוכיח כי הדבר נעשה בניגוד לרצונו ולמעשה מעיסקה שכזו התובע הינו המרוויח העיקרי, לכאורה. 35. משהביא התובע בהתנהגותו לפיטוריו אין אני רואה מקום לקבוע לו פיצויים בגין עוגמת נפש.

הפרשות לתגמולים 36. כפי שעולה מדו"ח ריכוז משכורות התובע משנת 2004 (נספח א' לתצהיר סרגוביץ') הפרישה הנתבעת מדי חודש סך של 155 ₪ לקופת התגמולים. סכום זה תואם משכורת בסך 3,100 ₪. 37. משקבענו כי משכורתו הקובעת של התובע הינה 3,677 ₪, הרי שקיים פער באשר להפרשות הנתבעת לקופת התגמולים. על כן, תשלם הנתבעת לתובע סך של 2,711.9 ₪ בגין פערים אלו וביחס לתקופת עבודת התובע. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 01/07/04 ועד ליום התשלום בפועל.

סיכומו של דבר 38. הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים: א. סך של 23,042 ₪ בגין פיצויי פיטורים בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 01/07/04 ועד לתום 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן ישא הסכם הנ"ל פיצויי הלנה כחוק מיום 01/07/04 ועד לפירעון. ב. בשיעור 2,941 ₪ בגין אי תשלום חלף הודעה מוקדמת. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 01/07/04 ועד ליום התשלום בפועל. ג. סך של 5,177 ₪בגין אי תשלום יתרת פדיון ימי חופשה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 01/07/04 ועד יום התשלום בפועל. ד. סך של 2,148 ₪ בגין אי תשלום דמי הבראה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 01/07/04 ועד יום התשלום בפועל. ה. ו. 5129371 ז. 54678313סך של 2,711.9 ₪ בגין הפרשת כספים בחסר לקופת התגמולים. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 01/07/04 ועד יום התשלום בפועל. 39. כמו כן תשא הנתבעת בשכר טרחת עו"ד בסך 3,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין ובהוצאות התובע בסך 500 ₪.

5129371 54678313ניתן היום ו' באלול, התשס"ז (20 באוגוסט 2007) בהעדר הצדדים.

ורדה סאמט 54678313-9625/04

___________________ ורדה סאמט, שופטת נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור