פטור ממס הכנסה לנכים

מאת:

בעלי נכות רפואית עשויים להיות זכאים לקבלת פטור ממס הכנסה בכפוף לעמידתם בתנאי הזכאות לכך, וזאת בהתאם להוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

הפטור ניתן הן לגבי הכנסות מיגיעה אישית של הנכה, כלומר, הכנסות מעבודתו, והן לגבי הכנסותיו שאין מיגיעה אישית.

מתן הפטור לנכים בגין הכנסותיהם מעבודתם נועד לעודד אותם להמשיך לעבוד למרות מצבם הרפואי, ועל כן יש לשים לב שהפטור ניתן בהתאם לדרגת הנכות הרפואית של הנכה, להבדיל מדרגת הנכות התפקודית שלו, שמתייחס למצב כושר העבודה שלו. שכן, ישנם לא מעט נכים שעל אף נכותם הרפואית, יכולים להמשיך לתפקד ולעבוד לפרנסתם (ואף להנאתם), בין במשרה מלאה ובין במשרה חלקית, ולמענם ניתן פטור זה.

אגב, בני זוג של נכים קשים שאינם מסוגלים לעבוד כלל זכאים אף הם להטבת מס, בדמות נקודת זיכוי אחת לשנה.

מהי מהות הפטור ממס הכנסה לנכה?

הפטור ממס הכנסה לנכה ניתן כאמור הן לגבי הכנסה מיגיעה אישית, והן לגבי הכנסה שלא מיגיעה אישית, וזאת עד לתקרות ההכנסות הפטורות המס, שמתעדכנות מעת לעת.

הכנסה מיגיעה אישית הינה הכנסה מעבודה, של עובד שכיר או עצמאי (מכונה גם "הכנסה אקטיבית").

הכנסה שלא מיגיעה אישית הכנסה שלא מעבודה, כגון הכנסה מריביות, קצבאות, דמי שכירות, דיבידנדים, וכדומה ("מכונה גם "הכנסה פאסיבית").

ניתן לקבל את הפטור ממס באופן רטרואקטיבי עד 6 שנות מס אחורה. כלומר, מי שענה על תנאי הזכאות לפטור ממס גם בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית שבה הוא ביקש את הפטור, זכאי לקבל החזרי מס עד 6 שנים רטרואקטיבית. לדוגמא: בשנת 2023, ניתן להגיש בקשה להחזר מס בגין הפטור ממס עבור השנים 2017 – 2022.

מהם תנאי הזכאות לפטור מס הכנסה לנכה?

החל מיום 15.11.2021 ואילך, הזכאות לפטור לפי הוראות סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ניתנת במקרים הבאים שבהם נקבעה נכות רפואית, וזאת בתנאי שהנכות הרפואית נקבעה כנכות לצמיתות או כנכות זמנית למשך לפחות 185 יום (מי שנקבעה לו נכות זמנית לתקופה של 184 ימים ומטה אינו זכאי לפטור):

 1. מי שנקבעו לו 100% נכות רפואית בשל ליקוי רפואי אחד בלבד.
 2. מי שנקבעו לו לפחות 90% נכות רפואית משוקללת בשל מספר ליקויים רפואיים, שלפחות אחד מהם הינו בשיעור של 40%.
 3. נכים שזכאים לקצבה חודשית לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום); חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה; חוק הביטוח הלאומי בשל נכות כללית, נכות מעבודה, פגיעה במהלך התנדבות, ילד נכה; חוק נכי המלחמה בנאצים; חוק נכי רדיפות הנאצים; וחוק לפיצוי נפגעי גזזת, ואשר כבר נקבעו להם 100% נכות רפואית בשל ליקוי רפואי אחד בלבד או לפחות 90% נכות רפואית משוקללת בשל מספר ליקויים רפואיים ובתנאי שהם היו מסתכמים ב-100% לפחות לפי חישוב רגיל.

הוועדות הרפואיות שמוסמכות איפוא לקבוע את דרגת הנכות הרפואית לצורך קבלת הפטור ממס הכנסה, הינן:

 • ועדות המוסד לביטוח לאומי לעניין פטור ממס הכנסה.
 • ועדות המוסד לביטוח לאומי לעניין נכות כללית, נפגעי עבודה, זכויות מתנדבים, נפגעי פעולות איבה.
 • ועדות משרד הביטחון לעניין חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
 • ועדות משרד האוצר לעניין חוק נכי המלחמה הנאצים/חוק נכי רדיפות נאצים/חוק לפיצוי לנפגעי גזזת.

מה צריך לעשות כדי לקבל את פטור מס הכנסה לנכה?

כדי לדעת מה יש לעשות על מנת לקבל את פטור מס ההכנסה לנכה, יש להבדיל בין מי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות שמזכים אותו בפטור, לבין מי שטרם נקבעו לו אחוזים כאלו, שאז יהיה עליו לעבור בראש ובראש את הועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה של המוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת אחוזי הנכות שלו, וזאת כפי שיוסבר להלן.

(א) מי שכבר נקבעה לו נכות רפואית שמזכה אותו בפטור

מי שכבר נקבעו לו אחוזי הנכות הרפואית שמזכים אותו בפטור, זכאי לקבל את הפטור ממס הכנסה ללא צורך בבדיקתו בועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה של המוסד לביטוח לאומי.

לשם כך יש לפנות למשרדי פקיד השומה של מס הכנסה שבאזור מגוריו, ולהגיש לו את טופס 1516 של רשות המסים ("בקשה לעדכון נכות רפואית לפטור ממס הכנסה"), בצירוף כל המסמכים שמעידים על קביעת אחוזי נכותו כאמור לעיל, לרבות פרוטוקולים של ועדות רפואיות שבהם נקבעו אחוזי הנכות של מבקש הפטור. שכירים צריכים לצרף גם תלוש אחרון מהמעסיק.

(ב) מי שטרם נקבעה לו נכות רפואית שמזכה אותו בפטור

מי שכבר נקבעו לו אחוזי הנכות הרפואית שמזכים אותו בפטור, צריך תחילה להיבדק על ידי הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה של המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי הנכות שלו.

לשם קבלת הזימון לבדיקה בוועדה זו, עליו להגיש למשרדי פקיד השומה של מס הכנסה שבאזור מגוריו את המסמכים הבאים (פקיד השומה יעביר את המסמכים הללו למוסד לביטוח לאומי, ולאחר מכן מבקש הפטור יוזמן לועדה הרפואית):

 • טופס 169/א של רשות המסים – "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים".
  על מבקש הפטור למלא את כל פרטיו של הטופס, לרבות ציון כל הליקויים הרפואיים שהוא מבקש לקבוע לו אחוזי נכות בגינם, ולצרף לטופס את כל המסמכים הרפואיים שמתייחסים לליקויים הרפואיים הללו.
  ככל שכבר נקבעו למבקש הפטור אחוזי נכות בעבר לפי אחד החוקים שצויינו לעיל, על ידי ועדות רפואיות אחרות של הביטוח הלאומי או של משרדי ממשלה אחרים, כגון משרד הביטחון, משרד הבריאות, וכדומה, יש לציין גם אותם בתוך הטופס ולצרף לו את כל האישורים והמסמכים שמעידים על כך.
 • טופס 169/ב של רשות המסים – כתב ויתור סודיות.
 • קבלה בגין תשלום אגרה למוסד לביטוח לאומי, בסך של 679 ₪ (נכון לשנת 2023). ניתן לשלם את השובר באתר האינטרנט או לקבל שובר לתשלום האגרה בסניף המוסד לביטוח לאומי או במשרדי השומה של רשות המסים.

שני הצדדים (הן מבקש הפטור והן רשות המסים) רשאים לערער על החלטת הועדה הרפואית תוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה.

לאחר קביעת אחוזי הנכות שמזכים בפטור על ידי הועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה של הביטוח הלאומי, על מבקש הפטור להגיש למשרדי פקיד השומה של מס הכנסה שבאזור מגוריו את טופס 1516 בצירוף העתק פרוטוקול הועדה. שכירים צריכים לצרף גם תלוש אחרון מהמעסיק.

זכאים לפטור שיש להם מעסיק או משלם קצבה אחד, ונקבעה להם נכות מזכה לצמיתות, יקבלו מפקיד השומה אישור כללי שיהיה תקף גם לשנים הבאות, אותו עליהם למסור למעסיק או למשלם הקצבה שלהם.

מהן תקרות הפטור ממס הכנסה לנכה?

כאמור, הפטור ממס הכנסה לנכה איננו מוחלט וללא כל הגבלה, אלא כפוף לתקרות ההכנסות שפטורות במס, אשר מתעדכנות לגבי כל שנת מס.

מי שהכנסתם נמוכה מהתקרות הללו, יהיה זכאי לפטור מלא ממס על כל ההכנסה.

מי שהכנסתם גבוהה מהתקרות הללו, יהיה זכאי לפטור חלקי ממס ועד לסכום התקרה.

יש לשים לב שקיימות תקרות שונות, לרבות לגבי הכנסה מיגיעה אישית (הכנסה מעבודה) ולגבי הכנסה שלא מיגיעה אישית.

לדוגמא, כאשר מדובר בתקרת הכנסה מיגיעה אישית (עבודה) למי שנקבעה לו נכות למשך לפחות 365 יום, אזי יש להבדיל בין מקבלי קצבת נכות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שעבורם התקרה הינה 661,200 ₪, לבין שאר המקרים, שעבורם התקרה הינה 430,800 ₪.

לעומת זאת, כאשר מדובר בתקרת הכנסה מיגיעה אישית (עבודה) למי שנקבעה לו נכות למשך 185 – 364 יום בלבד, סכום התקרה יורד משמעותית, לסך של 79,320 ₪ בלבד.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן