הגשת תביעה לנכות כללית – ביטוח לאומי קצבת נכות כללית

תביעת נכות מוגשת על ידי אנשים חולים אשר סובלים מבעיות רפואיות ואשר אינם מסוגלים לעבוד או יכולים לעבוד באופן חלקי בלבד. רבים אינם יודעים מה זכויותיהם ובאלו קריטריונים עליהם לעמוד, בעיקר כשהמדובר בגובה ההכנסה המותרת להם להשתכר, מבלי שהדבר יפגע בזכאותם לקצבה.

משרדנו בעל ניסיון עשיר בייצוג וטיפול משפטי מקצועי ומקיף בנושא הביטוח הלאומי בכלל ותביעות נכות בפרט. עורכי הדין במשרדנו מטפלים בתביעות מול הביטוח החל מהשלב הראשון של מילוי הטפסים ושליחתם על ידנו למוסד לביטוח לאומי ועד לשלב האחרון, לרבות ייצוג בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי- ביטוח לאומי נכות כללית

תביעת נכות - מיהו "נכה" לצורך זכאות לקצבת נכות?

א. החוק מגדיר "נכה" כמבוטח תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל הפרישה, למעט עקרת בית, שכתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה: • אין לו כושר להשתכר ואינו משתכר סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע (1,884 ₪ באפריל 2007)או • שכושרו להשתכר והשתכרותו בפועל צומצמו עקב הליקוי, בהדרגה או בבת-אחת, ב-50% או יותר. ב. ל"נכה" יחשב גם "עובד קטין"- תושב ישראל שמלאו לו 16 שנים אך לא 18 שנים, והוא זכאי לשכר שבעדו חייב מעבידו בתשלום דמי ביטוח, ובלבד שמתקיימים בו התנאים שהיו מזכים אותו לקבלת דמי אבטלה, דהיינו, שהקטין משתתף בפרנסת הוריו או שהוא ללא הורים ואין בידי לשכת התעסוקה לספק לו עבודה. ג. ל"נכה" תיחשב גם עקרת בית שהנה אישה נשואה, למעט עגונה, תושבת ישראל בת 18 עד גיל הפרישה, שבן זוגה מבוטח בזקנה ושאירים, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית, ועקב ליקוי אין לה הכושר לתפקד במשק בית רגיל או שכושרה לתפקד במשק בית הצטמצם עקב הליקוי ב-50% או יותר. עקרת הבית תיחשב ל"נכה" גם במקרים אלו: 1. אם היתה עובדת שכירה או עצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות, או שקדמו להפסקת העבודה, למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה. 2. אם היא חיה בנפרד מבן זוגה מבן זוגה ולא גרה עמו תקופה של 24 חודשים לפחות לפני הגשת התביעה לקצבת נכות או לאחריה. 3. מי שהיתה זכאית סמוך לפני לקצבת נכות, ובשל נישואיה בלבד, לא היתה זכאית עוד לקצבה כאמור (חל רק על מי שנישאה מתאריך 01/03/05 ואילך).

תביעת נכות - מהם תנאי הזכאות לקצבת נכות?

1.נכות רפואית - רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי קבע למבוטח נכות רפואית בשיעור 60% לפחות, או בשיעור 40% לפחות במקרים בהם למבוטח כמה ליקויים ועל ליקוי מסוים נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 25% לפחות (לעקרת בית נכה- רופא מטעם ביטוח לאומי קבע לה נכות רפואית בשיעור 50% לפחות). 2. נכות תפקודית (דרגת אי-כושר)- פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי קבע שהנכה או עקרת בית נכה איבדו 50% לפחות מכושרם להשתכר או לתפקד במשק הבית. פקיד התביעות יחליט אם המבוטח "נכה" ויקבע את דרגת אי-הכושר לאחר היוועצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי.
כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של הנכה או של עקרת הבית הנכה אינם יציבים, או כל זמן שלא הסתיים הטיפול בשיקומו המקצועי של הנכה, רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי-כושר זמנית, ולכל היותר לשנתיים, כאשר בתום פרק זמן זה תיבדק דרגת אי הכושר פעם נוספת.
חשוב לדעת! אובדן כושר פחות מ-50% אינו מזכה בקצבה.

סכום הקצבה הניתנת בגין תביעת נכות כללית

א. נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי-כושר בשיעור 75% או יותר, זכאים לקצבת נכות חודשית מלאה. שיעור קצבת יחיד מלאה הינה 1,991 ₪ בינואר 2008. לנכים בעלי דרגת אי-כושר בשיעור 75% או יותר שאינם שוהים במוסד, ואחוז נכותם הרפואית הנו 50% לפחות, משולמת תוספת לקצבה החודשית בסכום של 214-316 ₪, בהתאם לאחוז הנכות הרפואית שנקבעה להם. ב. נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי-כושר בשיעור שבין 60%-74% זכאים לקצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי הכושר. לדוגמה: נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור 65%, תחושב קצבתו 65% מקצבת יחיד מלאה, דהיינו 1,294 ש" נכון לינואר 2008. ג. נכה שיש בו "תלויים" זכאי לתוספת בעדם. "תלויים" הם בן/בת זוג תושבי ישראל, שהכנסתם אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע, וכן ילד תושב ישראל מתחת לגיל 18 שנים (או ילד שלא מלאו לו 20 שנים אם לומד הוא במוסד חינוך על יסודי, או אם הילד שוחר במסגרת קדם צבאית, או ילד שלא מלאו לו 22 שנים אם הילד חייל בשירות סדיר, ולא עברו 36 חודשים מיום גיוסו, או אם הילדה משרתת בשירות לאומי מוכר לעניין זה, או אם הילד לומד במסלול עתודה, או משרת בהתנדבות למטרה ציבורית או לאומית ושירותו הצבאי נדחה).תוספת בעד ילד משולמת בעד שני הילדים הראשונים. שיעור התוספת בעד בן זוג הנו 50% מהקצבה הבסיסית המשולמת לנכה, שאינה כוללת את הקצבה הנוספת ואת התוספת עבור התלויים. יש לשים לב כי עקרת בית נכה זכאית לתוספת בעד שני ילדיה הראשונים, אבל אין היא זכאית לתוספת בעד בן זוגה. שיעור התוספת בעד כל אחד משני הילדים הראשונים הנו 40% מהקצבה המשולמת לנכה או לעקרת הבית הנכה.

נכה או עקרת בית נכה המקבלים תוספת בעד התלויים בהם, ויש להם הכנסות, ינוכו מקצבתם הסכומים הבאים:

 1. כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.
 2. מסכום ההכנסה מעבודה העולה על 40% מהשכר הממוצע (3,015 ₪ בינואר 2007)- ינוכו 60%. ההפחתה בגין ההכנסות תיעשה רק מסכום הקצבה שעולה על סכום קצבה מלאה ליחיד (1,937 ₪), ולמי שמשולמת תוספת לקצבה, תיעשה ההפחתה רק מסכום הקצבה שעולה על סכום קצבה מלאה ליחיד + סכום התוספת לקצבה.

פטור מתשלום דמי ביטוח

 • מקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן שמגיעה לו קצבה.
 • מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה לפחות, פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה, גם אם יש לו הכנסה אחרת. אם מדובר בעובד עצמאי, ישלם הוא דמי ביטוח נפגעי עבודה, ואם מדובר בעובד שכיר, ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

כיצד עליך לפעול כדי לקבל קצבת נכות חודשית?

 1. כצעד ראשון, יש למלא טופס תביעת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה, ולשלוח אותו מוקדם ככל שניתן לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 2. אל טופס תביעת הנכות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  א.טופס לרופא המשפחה בקופת חולים (טופס מס' 4 המצורף לטופס התביעה) אשר עליו למלאו בנוגע למצבו הרפואי של התובע.
  ב.תעודות רפואיות, סיכומי מחלה מבתי חולים וכן תוצאות בדיקות, צילומי רנטגן ו-C.T. שנערכו ב-15 החודשים האחרונים.
  ג. הצהרה על עבודה והכנסות (טופס מס' 2 המצורף לטופס התביעה).
  ד. אם תקופה כלשהי ב-5 השנים האחרונות היה התובע עובד עצמאי או שלא עבד, עליו למלא טופס הצהרה והודעה למחלקת הביטוח והגביה (טופס מס' 3 המצורף לטופס התביעה).
  ה. במידה והתובע הנו עובד שכיר אשר עבד תקופה כלשהי ב-15 החודשים האחרונים, עליו לבקש ממעבידו למלא טופס אישור על העסקת עובד שכיר ושכר עבודה ולצרפו לתביעה (טופס מס' 5 המצורף לטופס התביעה). במידה ובלתי אפשרי לפנות למעביד, על התובע לצרף תלושי שכר עבור 18 חודשים לפני המחלה/הפגיעה ועד היום וכן מכתב פיטורין.
  ו. אישורים על דמי מחלה/אי כושר/נכות ששולמו לתובע ב-15 החודשים האחרונים על ידי המעביד, קרן ביטוח, קופת גמל או חברת ביטוח.
  ז. על התובע לצרף המחאה ריקה של חשבון הבנק המתנהל על שמו כשעל גבי ההמחאה יש לרשום "מבוטל". לחילופין, ניתן לצרף צילום של המחאה מבוטלת וצילום של כרטיס אשראי. אפשרות נוספת היא להמציא מהבנק, מכספומט, מהאינטרנט או מעמדת שירות אישור על היות התובע בעל חשבון בנק.
 3. לאחר הגשת תביעת נכות, יוזמן התובע לוועדה רפואית. המדובר בוועדה המורכבת מרופא אחד או שני רופאים המומחים בפגיעות מסוג פגיעתו של התובע, והם אינם עובדי המוסד לביטוח לאומי. בוועדה יושב גם מזכיר/ה- עובד הביטוח הלאומי, שתפקידו לרשום את דברי התובע ואת פרוטוקול הוועדה ודואג על שמירת זכויותיו של התובע.
 4. על התובע להתייצב לפני הוועדה הרפואית במועד ובמקום הרשומים בהזמנה, להציג בפני הוועדה את תעודת הזהות שלו ואת כל המסמכים הרפואיים שבידו, כולל בדיקות וצילומים עדכניים.
 5. במידה והתובע התלונן על מספר מחלות או ליקויים רפואיים, ייתכן וייבדק על ידי מספר רופאים מומחים, ואם בעקבות הבדיקה יתברר שיש צורך בבדיקה נוספת על ידי רופא מומחה בתחום אחר, יוזמן התובע לוועדה נוספת. את חוות הדעת של הרופאים המומחים שבדקו את התובע מעבירים לרופא מוסמך הקובע את אחוז הנכות הרפואית שלו מכל המחלות יחד, כאשר אחוזי הנכות נקבעים לפי רשימת המבחנים הרפואיים לדרגות הנכות שבתקנות הביטוח הלאומי, כאשר ברשימה מופיע אחוז נכות לצד כל ליקוי רפואי.
 6. פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח "נכה" או "עקרת בית נכה" ויקבע את דרגת אי הכושר לאחר היוועצות עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי. דרגות אי-הכושר האפשריות הן: 60%, 65%, 74%, 75% ו-100%.

תביעת נכות - טיפים לטקטיקה הרצויה בהופעה בפני ועדה רפואית:

 • אין להרבות בדיבורים אלא אם כן נשאלתם על ידי הועדה
 • יש להצטייד מראש במסמכים חשובים ובתרופות אותן הנכם נוטלים.
 • יש לבוא מראש עם צילומים ובדיקות הדמיה מעודכנים.
 • הואיל וחברי הועדה מתאימים עניינים שברפואה לתקנות משפטיות, חובה ויש להתאמץ ולהשתדל כמעט בכל מחיר לדאוג לעורך דין מלווה שמנוסה בתחום הביטוח הלאומי.

במקרים רבים הוכח כי על ידי מסרים בודדים והצגת העובדות אל מול התקנות בצורה נכונה מצד עורך הדין, די בכך כדי להקנות את מרב אחוזי הנכות לנפגע. יש לזכור שלא מדובר במדע מדויק, ולכן לעורך הדין הבקיא והמנוסה בתקנות הביטוח הלאומי ובעניינים שברפואה, יש משקל מכריע בהשגת הזכויות.

מועד הגשת תביעת נכות

תביעת נכות יש להגיש תוך 12 חודשים מיום שנוצרה עילת התביעה. יש לשים לב כי הגשת התביעה באיחור עלולה לפגוע בזכות לקצבה.

תחילת הזכאות

קצבת נכות תשולם בתום 90 יום מן התאריך שנוצר אי-הכושר להשתכר או לתפקד במשק הבית, ואם משולמים דמי מחלה בתקופה זה, תשלום הקצבה מתום 90 ימים מתשלום דמי המחלה. מועד תחילת אי הכושר המוקדם ביותר האפשרי הוא 15 חודשים לפני הגשת התביעה לנכה, ו-12 חודשים לעקרת בית.
לתשומת לבכם! קצבת נכות ניתן לשלם רטרואקטיבית 12 חודשים לפני הגשת התביעה.

תביעת נכות - ערעורים

ערר על אחוז הנכות הרפואית

תובע שנקבע לו פחות מ-80% נכות רפואית, או שנקבעה לו דרגת אי כושר הנמוכה מ-75%, רשאי לערער על אחוז הנכות הרפואית לפני ועדה רפואית לעררים. את הערעור יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים, בכתב ובצירוף נימוקים, תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר אחוז הנכות הרפואית.
החלטת הועדה הרפואית לעררים הנה סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה, תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של החלטת הועדה הרפואית לעררים.

ערר על דרגת אי-הכושר (נכות תפקודית)

תובע שנקבעה לו דרגת אי-כושר נמוכה מ-50%, וכן תובע שנקבעה לו דרגת אי-כושר חלקית או זמנית, רשאי לערער על דרגת אי-הכושר לפני ועדה לעררים, בכתב ובצירוף נימוקים, תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר דרגת אי-הכושר.
החלטת הועדה לעררים הנה סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה, תוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של החלטת הועדה הרפואית לעררים.

ערעור על החלטות אחרות של פקיד התביעות

על החלטות אחרות של פקיד התביעות שאינן בנוגע לדרגת אי-כושר, כגון על החלטות בדבר תקופות העבודה של המבוטח, גילו, הכנסותיו מעבודה או שלא מעבודה, שיעור צמצום הכנסותיו מעבודה לפי השכלתו- אפשר לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה, תוך 6 חודשים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של פקיד התביעות בדבר החלטתו.

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי

אם המוסד לביטוח לאומי דחה את התביעה לקצבת נכות, התובע רשאי לפנות לבית הדין האזורי לעבודה ולהגיש תביעה נגד ההחלטה, תוך 6 חודשים מהיום שבו נמסרה החלטת המוסד.
רצוי מאוד להיעזר בעורך דין מנוסה שמכיר את הסוגיות הקיימות בתחום הביטוח הלאומי לצורך הטיפול בתביעה לקצבת נכות והגשת הערעור לבית הדין האזורי לעבודה במידה ומעוניינים לעשות כן.

בדיקת תביעת נכות מחדש

במקרים מסוימים שיפורטו להלן, רשאי התובע לבקש בדיקה מחדש של המוסד לביטוח לאומי:

 1. תובע שתביעתו לקצבת נכות נדחתה, וכן תובע שנקבעה לו דרגת אי-כושר חלקית, רשאים לבקש בדיקה מחדש, וזאת אם עברו 6 חודשים מהקביעה האחרונה של המוסד לביטוח לאומי.
 2. תובע שחל שינוי משמעותי במצבו הרפואי או התעסוקתי, שיש בו כדי להשפיע על דרגת אי-הכושר, רשאי להגיש בקשה לבדיקה מחדש, גם אם לא חלפו 6 חודשים מהקביעה האחרונה של המוסד לביטוח לאומי. לבקשה יש לצרף תעודות רפואיות ואישורים על הכנסות מעבודה.
 3. תובע שתביעתו נדחתה מסיבה אחרת, כגון אי ירידה בהכנסות, רשאי להגיש תביעת נכות חוזרת באופן מיידי, ללא תקופת המתנה
 4. תובע שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור של 75% לפחות, רשאי לבקש בדיקה מחדש של אחוז הנכות הרפואית בלבד, אם הוא עומד בתנאים הבאים:
 • חלפו 12 חודשים מהקביעה האחרונה של אחוז הנכות הרפואית.
 • רופא מוסמך מטעם המוסד לביטוח לאומי קבע כי חלה החמרה במצבו הרפואי.
 • התובע אינו מאושפז במוסד.

גם המוסד לביטוח לאומי רשאי להחליט לבדוק מחדש את דרגת אי-הכושר של הכנה או עקרת הבית הנכה אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 1. עברו 6 חודשים מהקביעה האחרונה של דרגת אי-הכושר.
 2. נוצרו או התגלו עובדות חדשות, שלדעת המוסד לביטוח לאומי הן משפיעות על דרגת אי-הכושר שנקבעה לתובע.

הכנסה מעבודה ובמקביל קבלת קצבת נכות

יצוין, כי נכה המקבל קצבת נכות רשאי לעבוד ועדיין יכול הוא להמשיך ולקבל את קצבתו במידה והמוסד לביטוח לאומי סבור כי עקב מצבו הרפואי, אין הנכה יכול להשתכר יותר ממה שמשתכר בפועל , וכן עומד הוא באחת מהאפשרויות הבאות:

 • הכנסתו החודשית מעבודה ברוטו מגיעה מקסימום עד ל-25% מהשכר הממוצע במשק (1,916 ש"ח החל מיום 01.01.2008).
 • הכנסתו החודשית מעבודה צומצמה לפחות במחצית מכהנסתו טרם קביעת דרגת הנכות.
 • במידה והנכה לא עבד לפני קביעת דרגת הנכות או שהכנסתו הייתה נמוכה, הכנסתו המותרת לצורך המשך קבלת קצבת נכות תקבע לפי רמת השכלתו (אקדמאי- עד 55% מהשכר הממוצע במשק ; בוגר תיכון- עד 45% מהשכר הממוצע במשק ; בעל השכלה נמוכה מאלה- עד 37.5% מהשכר הממוצע).

לתשומת לב! מעת לעת עורך המוסד לביטוח לאומי ביוזמתו את יכולת הנכה לעבוד ואת זכאותו לקבלת קצבת נכות.

קצבאות נוספות

מענק פטירה

נפטר אשר מקבל קצבת נכות, ישולם מענק חד-פעמי למי שהיה בן זוגו במותו. אם לא היה בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, ובלבד שמתמלאים בילד התנאים האמורים בהגדרת ילד.
סכום המענק נכון לינואר 2007 הנו 6,950 ₪.

מענק לימודים

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים למשפחות חד-הוריות שלפי הנתונים שבידי המוסד ראש המשפחה אלמן/ה, גרוש/ה, נפרד/ת בתנאים מסוימים או רווק/ה, ואשר מקבלים קצבת ילדים. למענק לימודים זכאיות גם משפחות עם 4 ילדים ויותר, בתנאי שאחד ההורים זכאי במוסד לביטוח לאומי לאחת מהגמלאות הבאות: נכות כללית, מזונות, הבטחת הכנסה או זקנה ושאירים.
המענק משולם פעם בשנה בחודש אוגוסט בעד כל ילד בן 6-11 שנים בשיעור 18% מהסכום הבסיסי (1,236 ₪ באוגוסט 2006), ובעד כל ילד בן 11-14 שנים בשיעור של 10% מהסכום הבסיסי (686 ₪ באוגוסט 2006).

הבטחת הכנסה

מי שאינו זכאי לקצבת נכות, והוא אינו מסוגל להבטיח לעצמו הכנסה מעבודה, או שהכנסתו נמוכה מההכנסה המינימאלית הנדרשת למחיה, יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי שבאזור מגוריו לברר את זכותו לגמלת הבטחת הכנסה או להשלמת הכנסה.

תו חניה לרכב נכה

לשם קבלת תו חניה לרכב נכה, על הנכה לפנות ללשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריו. את תו החניה יוכל לקבל גם מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 60% לפחות ורופא של לשכת הבריאות אישר כי תנועתו בדרכים ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו. אם הנכה טרם הגיע לגיל הפרישה, עליו לפנות עם אישור על אחוזי הנכות, רישיון נהיגה בר תוקף ורישיון רכב הרשום על שמו ללשכת הבריאות המחוזית שבאזור מגוריו. אם הגיע הנכה לגיל פרישה, עליו לפנות למשרד הרישוי המחוזי שבאזור מגוריו.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור