מתי לא ישולמו דמי שמירת הריון לאשה עצמאית

מאת:

מה הדין לגבי אישה עצמאית הנמצאת בשמירת הריון וטרם פתחה תיק בביטוח הלאומי בעת שהוכרזה בשמירת הריון, חודש לאחר מכן פתחה תיק, האם תהיה זכאית לגמלה לשמירת הריון?

הזכאות לגמלה לשמירת הריון נקבעה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה-1995:

58. בסימן זה –

"מבוטחת" – עובדת או עובדת עצמאית, המבוטחת לפי פרק י"א ומתקיימות בה הוראות סעיף 50, ולענין זה היום הקובע הוא היום הראשון לשמירת ההריון;

וגם:

50. (א) מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת או ששילמה דמי ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמאית (בסעיף זה – דמי ביטוח), תהיה זכאית לדמי לידה …

בפסיקה נקבע כי הזכאות לגמלה לשמירת הריון קמה רק כאשר המבוטחת שלמה את דמי הביטוח עובר ליום הקובע, הוא היום בו נקבע כי היא בשמירת הריון:

סעיף 50 מפרט את תנאי הזכאות לקבלת דמי לידה, כאשר תנאי הזכאות מותנים ב"תקופת אכשרה" בגינם שולמו דמי ביטוח משכרה של המבוטחת כ"עובדת" או בתשלום דמי ביטוח על ידי המבוטחת בהיותה "עובדת עצמאית", כאשר תשלום דמי הביטוח צריך שיעשה לפני "היום הקובע" ולא אחריו (ראה דב"ע שמ/133-0 המוסד נ' רחל שחם, פד"ע יב', 276; דב"ע נד/276-0 יהודית דויטש נ' המוסד, פד"ע כח' 503).

בנסיבות אלה, עפ"י הפסיקה החד משמעית של בית הדין הארצי לעבודה, ולאור הוראות סעיפים 50 ו-58 ל"חוק", דין תביעת התובעת לקבלת הגמלה – להידחות, ולו מהטעם, כי לא שילמה את דמי הביטוח במועד, היינו טרם החלה תקופת שמירת ההריון

למניעת שימוש לרעה או יצירת מצבים פיקטיביים, כדי להגיע לזכאות לדמי לידה, נקבעה ההוראה הקושרת את הזכאות לדמי לידה בכך ששולמו, ומודגש השימוש בלשון עבר, דמי ביטוח בעד פרק זמן נקוב שקדם ל"יום הקובע"

תנאי הזכאות לקבלת גמלת שמירת הריון זהים לתנאי הזכאות לקבלת דמי לידה, במובן זה שתנאי לזכאות, כי דמי הביטוח ישולמו טרם ה"יום הקובע". במקרה הנדון לא התקיים התנאי הנ"ל"

(ב"ל (באר-שבע) 509/99, אלקרינאוי נרמון נ' בטוח לאומי, פורסם בנבו)

לאור האמור, מבוטחת אשר נרשמה כעצמאית במוסד לביטוח לאומי, כחודש לאחר שנכנסה למצב של שמירת הריון, אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן