מתי אישה העובדת אצל בן משפחה לא תהיה זכאית לדמי לידה?

מאת:

19.2.2011

ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה שקבע כי המערערת אינה זכאית לתשלום דמי לידה, שכן לא הוכחה טענתה כי הייתה "עובדת" אצל גיסה, מר עוואד ביאדסה. הערעור שלפנינו הינו כנגד קביעת בית /דין האזורי לפיה לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין המערערת לבין גיסה [עבל (ארצי) 580/08, ביאדסה מנאל נ' המוסד לביטוח לאומי].

המערערת טענה כי היא עבדה; קיבלה שכר; שולמו בעדה דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, ולא ניתן להגדיר את עבודתה כ"עזרה טבעית או יחסים וולונטריים התנדבותיים". לטענת המערערת, בית הדין שגה בקביעתו כי עבודתה לא הייתה סדירה, וממילא אין בכך כדי להצביע על אי קיום יחסי עבודה. עוד טענה המערערת, כי לא היה מקום לייחס משקל לכך שהיא לא הגישה יומני רישום שעות עבודה ובדיקות הריון, שכן היא לא צפתה שבבוא היום תצטרך לתמוך טענותיה במסמכים. לטענתה, הוכח כי שכרה שולם ביחד עם שכרו של בעלה.

לפי סעיף 40 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה- 1995 ("החוק"), מבוטחת לדמי לידה הינה עובדת או עובדת עצמאית. במקרה שלפנינו מתעוררת שאלה בדבר היותה של המערערת "עובדת".

מעמדה של המערערת יבחן לפי מבחני משפט העבודה, בשים לב לקרבה המשפחתית בינה לבין גיסה. לעניין זה נקבע כי יש להבחין בין מי שמסייע לקרוב משפחה במסגרת יחסים וולונטריים התנדבותיים, לבין מי שעושה כן במסגרת קשר מחייב של יחסי עובד מעביד. הלכה פסוקה היא כי קרבה משפחתית כשלעצמה אינה מונעת היווצרות יחסי עובד מעביד, ואולם, יש מקום לבחון בקפידת יתר את טיב היחסים שנוצרו בין קרוב המשפחה לבין מעסיקו, תוך שימת לב לסימני ההיכר השונים, כגון, מסגרת שעות עבודה, שכר ריאלי או סימלי וכד'.

בית הדין האזורי עמד בפסק דינו על סתירות שנפלו בגרסאות המערערת וגיסה, בנושאים מרכזיים ומהותיים כגון – תקופת העבודה, מסגרת העבודה, שעות העבודה, גובה השכר ששולם, אופן תשלום השכר ומהות התפקיד שביצעה המערערת. סתירות אלה אכן מטילות ספק בנכונות גרסתה של המערערת, ומעמידות סימני שאלה בנוגע למהימנותה.

המערערת נמנעה מלהציג מסמכים שנתבקשה להמציא למוסד – היא התבקשה להמציא העתק של ההמחאות ששולמו לה בגין שכר עבודה לאחר פירעון, והתבקשה להמציא דף חשבון המעיד על הפקדות שכר בתקופה הרלוונטית.

בית הדין האזורי מצא כי תפקידה של המערערת לא אויש על ידי עובד אחר לפניה. כמו כן, בית הדין הצביע על כך שמתלושי השכר עולה כי חלה עליה בשכרה של המערערת בארבעת חודשי העבודה האחרונים.

לאור כל האמור בית הדין קבע כי לא נותר אלא לקבוע כי המערערת לא הייתה "עובדת", וכי לא התקיימו יחסי עובד מעביד בינה לבין גיסה בתקופה הנטענת על ידה.

המערערת אינה זכאית לתשלום דמי לידה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן