דמי לידה

תנאי הזכאות לדמי לידה במהלך חופשת הלידה, נועדו לפצות את האישה על אובדן שכרה במהלך חופשת הלידה. דמי הלידה ניתנים ליולדת ישירות מהמוסד לביטוח לאומי ולא ממקום עבודתה. עם זאת, במהלך חופשת הלידה על המעביד להמשיך, כבעבר, להפריש עבור היולדת קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל וכיוצא באלה.

מהם תנאי הזכאות לדמי לידה על פי חוק ביטוח לאומי?


יולדת שצברה את מכסת חודשי הביטוח הלאומי הנדרשת, בטרם הפסיקה את עבודתה, זכאית לדמי לידה, בין אם היא עובדת כשכירה ובין אם עובדת היא כעצמאית – גם אם אינה תושבת ישראל, ובלבד שעבודתה בארץ.

חודשי ביטוח לאומי אלו כוללים את הימים הבאים:

ראשית, נכללים החודשים בהם עבדה האישה כשכירה וקיבלה את משכורתה מן המעביד, או ששילמה דמי ביטוח לאומי כעצמאית. חשוב לדעת, כי עבודה בעד חלק מחודש תיחשב, לצורך מניין החודשים, לשם קבלת הזכאות, כחודש מלא.

שנית, חודשים בהם קיבלה האישה דמי לידה (בעבור לידה קודמת), או דמי אבטלה, או גמלה שהשתלמה לה בשל שמירת הריון, דמי פגיעה בעבודה, דמי תאונה או קצבת נכות בשיעור של 100% , דמי מחלה, חופשה שנתית מקופת גמל.

שלישית, חודשים בהם השתלמה האישה בהשתלמות מקצועית, ובלבד שעבדה כחודש ימים, בטרם יציאתה לחופשת לידה.

כן יחשבו במניין החודשים, שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום (בהם חייב המעסיק בתשלום ביטוח לאומי), ובלבד שבתום החל"ת תחזור האישה לאותו מקום עבודה.

חודשי הביטוח אותם האישה צברה, בטרם יציאתה לחופשת לידה, הנם פרמטר מרכזי בחישוב דמי הלידה המגיעים לה.

חישוב דמי לידה - פירוט ודוגמא:

אם צברה האישה 10 חודשי ביטוח, מתוך 14 חודשים, או 15 חודשי ביטוח מתוך 22 חודשים, בטרם יציאתה לחופשת הלידה – זכאית היא לדמי לידה בעד 14 שבועות, המהווים את דמי לידה המקסימאליים.

אם צברה האישה 6 חודשי ביטוח, מתוך 14 חודשים, בטרם יציאתה לחופשת לידה – זכאית היא למחצית מדמי הלידה המקסימאליים, ותמצא זכאית לדמי לידה בעבור  7 שבועות.

באשר לאישה העובדת כעצמאית, יחשבו לה חודשי הביטוח, אותם שילמה ולפיהם תקבל את דמי הלידה.

שיעור דמי הלידה

כאשר צברה האישה את חודשי הביטוח, כמפורט לעיל, ונמצאה זכאית לקבלת דמי לידה, תקבל היא דמי לידה כהכנסתה בשלושת החודשים המלאים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.

עם זאת קיימת תקרה מקסימאלית, שעודכנה בים 1.01.09, הקובעת כי דמי הלידה המירביים המשתלמים ליום הם בשיעור של- 1,296.33 ₪, הן לעובדת שכירה והן לעצמאית.

חופשת לידה לאב

החל מחודש מאי 1998, שונה חוק הביטוח הלאומי, בקובעו, כי אב רשאי להחליף את בת זוגו, לאחר ששהתה במשך 6 שבועות בחופשה לאחר הלידה, וכן זכאי הוא לקבל תשלום בעבור תקופה זו, ובלבד, שגם הוא וגם בת זוגו צברו את מכסת חודשי הביטוח המזכה אותם בדמי לידה, לתקופה של 14 שבועות, ובת זוגו מסכימה – בכתב – להחלפה זו. תנאי נוסף הוא שחופשת הלידה של האב לא תפחת מ-21 ימים ברצף.

שיעור דמי הלידה לאב וליולדת הנו זהה, והאב יקבל את דמי הלידה המגיעים לו בהתקיים התנאים הקבועים לעיל.

קבלת דמי לידה  -  הפרוצדורה

לשם קבלת דמי הלידה, יש למלא טופס תביעה לדמי לידה ולהגישו למוסד ביטוח לאומי, בסמוך לאחר הלידה. טופס זה ימולא על ידי המעביד, ובו יצוינו פרטים אודות המשכורות האחרונות של העובדת וכן פרטים נוספים. דמי הלידה ישולמו ישירות לחשבון הבנק של היולדת, בתשלום אחד, מספר שבועות לאחר הלידה.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור