תוספת תלויים לילד מתחת לגיל 22 אשר פטור משירות בטחון – אימתי?

מאת:

סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995 מקנה לאדם המקבל גמלת נכות תוספת תלויים בגין כל ילד, אשר מקבל פטור משירות ביטחון, ואשר משרת שירות לאומי. האם צעיר אשר קיבל פטור משירות בטחון אך אינו משרת בשירות לאומי מזכה את אביו בגמלת תלויים? והאם מגוריו אצל אימו (כאשר ההורים גרושים), מזכה את האם בזכות הגמלה עבורו? שאלות אלו הועלו בבל (ת"א) 2933-07 זנבר דניאל נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום: 31.10.10).

 

בית הדין לעבודה נדרש ללשונו של סעיף 238 לחוק, ולפיה:

(3) לא מלאו להם 24 שנים והם אחד מאלה:

….

(ב) (2) בן המשרת בהתנדבות בשירות לאומי שאישר השר לפי פסקת משנה (1) ובתנאים שקבע לפי הפסקה האמורה, בשינויים המחויבים, ובלבד שמתקיימים לגביו שניים אלה:

(א) הוא יוצא צבא כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, שקיבל פטור מחובת שירות ביטחון או שלא נקרא לשירות סדיר, לפי החוק האמור;

(ב) הוא קיבל אישור מאת השר או מי שהשר הסמיך לענין זה, לשרת בשירות לאומי כאמור;

לשון החוק אינה משתמעת לשני פנים וקובעת כי לצורך זיכוי הורה בקצבה בעבור ילד מתחת לגיל 24, לא די בכך שהילד יהא פטור משירות בטחון אלא עליו לשרת בשירות לאומי. עוד מאמץ בית המשפט את טענת המוסד לביטוח לאומי ולפיה:

"סעיף 304 לחוק מקנה למוסד סמכות ושיקול דעת להעביר את תוספת התלויים שנקבעה לבעל הזכאות לגמלה לידי מי שהוא מוצא כי טובת התלויים או פרנסתם מוטלת עליו, וכאשר המדובר בנכה שהתגרש תוספת התלויים בעד גמלתו תשולם לידי אם ילדיו בנסיבות בהן המוסד בדעה שהאם תשתמש בתוספת התלויים לטובתם".

נפסק כי מקום בו בתקופת שירותו הצבאי התגורר הבן עם האם, אין מקום לשלם לאב גמלת תלויים בעבור האם, והחל מהתקופה בה חדל הבן לשרת, אין לשלם לאב גמלת תלויים, שכן הבן אינו עונה על ההגדרה "ילד" כמשמעותה בסעיף 238 לחוק.

הנה כי כן, מבוטחים רבים אשר מקבלים קצבת נכות כללית, אינם מודעים לעובדה שייתכן ויהיו זכאים לתוספת תלויים במקרים מסוימים. יחד עם זאת, חשוב לדעת שלא בכל מקרה יהא הנכה זכאי לתוספת עבור התלויים, כפי שנפסק בפסק הדין שהובא לעיל והדבר מצריך לעיתים מאבקים משפטיים.

לאור זאת, מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי אשר בעל ניסיון ובקיא בתחום הביטוח הלאומי. עורך דין המתמחה בביטוח לאומי, ובנכות כללית בפרט, ידע לבחון האם אותו נכה זכאי לתוספת תלויים ומה יהיה שיעורה.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור