תקופת האכשרה המזכה בכספי דמי אבטלה

מאת:

סעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, קובע מהי תקופת האכשרה הנדרשת לצורך הזכאות בדמי אבטלה (תקופת אכשרה הינה תקופה בה שילם המבוטח דמי ביטוח לאומי בתוקף היותו עובד).

ביום 02/08/2012 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 141), התשע"ב-2012 (להלן: "התיקון"). על פי תיקון זה שונו דרכי החישוב אשר על פי הם נקבעה תקופת האכשרה הנדרשת לצורך הזכאות לחישוב דמי אבטלה.

חישוב דמי אבטלה

לפני התיקון, תקופת האכשרה אשר נדרשה לעובד בשכר חודשי הייתה תשלום דמי אבטלה עבור 360 ימי עבודה מתוך 540 ימים טרם התאריך הקובע, ולעובד בשכר יומי, תשלום דמי אבטלה של 300 ימי עבודה, מתוך 540 ימים טרם התאריך הקובע.

לעומת זאת, על פי התיקון, נקבע כי תקופת אכשרה לצורך זכאות לדמי אבטלה תהא 12 חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש בתוך 18 החודשים בתכוף לתאריך הקובע, כאשר על פי סעיף 158 לחוק, "התאריך הקובע" הוא ה – 1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו 12 חודשים לפחות מה – 1 בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה הקודמת ולגבי מבוטח מיוחד ימנו את 12 החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של 24 חודשים, לכל היותר, בין מועד פתיחת העסק ובין סגירתו.

חישוב שכר יומי לצורך דמי אבטלה

בנוסף לאמור, התיקון הנ"ל שינה גם את דרך חישוב השכר היומי הממוצע, אשר לפיו נקבעים דמי האבטלה המשולמים למבוטח. עד התיקון, השכר היומי הממוצע חושב על פי 75 הימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע, ואילו על פי התיקון, השכר היומי הממוצע יחושב לפי ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח האבטלה בתקופה של ששת החודשים הקלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה לפני התאריך הקובע (במקום 75 ימים כפי שהיה לפני התיקון).

יחד עם זאת, יצוין כי בהתאם לתיקון לחוק, דרך חישוב השכר היומי הממוצע טעונה אישור שר האוצר וועדת העבודה והרווחה, וכי תקנות לקביעת דרכי חישוב השכר היומי הממוצע יובאו לאישור וועדת העבודה והרווחה תוך 90 ימים מיום פרסומו של התיקון.
תחילתו של התיקון לחוק תהיה 90 ימים ממועד פרסום התקנות והוא יחול על מי שהתאריך הקובע לגביו חל ב – 1 לחודש שלאחר יום התחילה.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן