שיקולים למתן הארכת מועד לערעור בגין קנס מנהלי

מאת:

על חברה מוטל קנס מנהלי מכוח חוק העבירות המנהלית, בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין. היא אחרה את המועד. מהם השיקולים להארכת המועד לתשלום הקנס? שאלות אלו נדונו בעפא (ארצי) 52388-05-10 רומירון בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פורסם בנבו (2011).

בפסק דין צוין כי השיקולים להארכת מועד לערעור על הקנס המנהלי– מצויים בסעיף 13(ב) לחוק העבירות המנהליות.

הובהר בפסיקה, כי לא ניתן לקבוע רשימה סגורה של מקרים אשר יצדיקו היענות לבקשה להארכת מועד להישפט, וכל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו: נפסק כי "בדרך כלל מצופה ממגיש הבקשה להראות כי התקיימו נסיבות חיצוניות, שלא היו בשליטתו, בגינן נגרם האיחור בהגשת הבקשה" (עפ"א 22/05צבי פוזננסקי – מדינת ישראל, מיום 12.3.06; עפ"א 14/06ניסים סבן – מדינת ישראל, מיום 9.1.07).

עוד נקבע, כי שיקולים רלוונטיים אחרים שעשויים להילקח בחשבון – בתלות בנסיבות – הינם חשיבות הסוגיה (עפ"א 12/05 איכרי ראש פינה אגודה שיתופית חקלאית – מדינת ישראל, מיום 10.5.06), או מידת האיחור.

שיקולים רלוונטיים נוספים יכולים להילמד, בהתאמות הנדרשות, גם מהפסיקה העוסקת בהארכת מועד להגשת ערעור ומהפרשנות שניתנה לסעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב – 1982, הקובע הוראה דומה.

נקבע כי אל מול האינטרס באכיפת החוק, עומדות זכויות משמעותיות דוגמת זכות הקניין, זכות הגישה לערכאות, זכותו של הנקנס לשם טוב וזכותו להליך הוגן בפני הרשות. יש לבצע, לפיכך, איזון אינטרסים, אשר לוקח בחשבון את האינטרסים המשמעותיים הניצבים זה מול זה.

ההלכה הפסוקה העוסקת בהארכות מועד להגשת ערעור על פסק דין קובעת כי יש לקחת בחשבון לא רק את הסיבות לאיחור, אלא גם את סיכויי הטענות לגופן, וזאת "כשיקול חשוב ומהותי" (עא"ח 14/07לירן בריסק – המוסד לביטוח לאומי, מיום 29.4.07).

אולם, צומצמה האפשרות להיזקק לטענות ההגנה לגופן ונקבע כי "משלא ניתן הסבר מניח את הדעת לשיהוי הניכר… אין לייחס משקל לסיכוייו של המערער להוכיח טענותיו" (עפ"א 24/08מיכאל פרץ – מדינת ישראל, מיום 3.11.08).

סיכומו של עניין: טענות ההגנה נותרו לכל אורך הדרך אחד השיקולים אותם יש לשקול, אך המשקל שניתן להן – במסגרת איזון האינטרסים – הינו נמוך יותר. כלומר, אין צורך לבצע הערכה של הראיות בכל מקרה ולנתח את סיכויי ההגנה, אך ככל שמובאת טענת הגנה משכנעת על פניה – יש לקחתה בחשבון. ככל שהסיכויים לגופם גדולים יותר וזועקים יותר, כך ניתן להפחית בדרישת ההוכחה של סיבות מוצדקות לעצם האיחור.

חברה אשר הוטל עליה קנס מנהלי בגין עבירה על חוקי העבודה – מוטב שתפנה לעורך דין דיני עבודה, לצורך בירור סיכוייה להתגונן, למקרה שבטעות אחרה את מועד הגשת ההתנגדות לקנס, וזה ייטיב למצוא את הדרך האופטימלית להיחלץ מהמצב שנוצר. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן