כיצד יש לערוך כתב תביעה?

מאת:

תקנות סדר הדין והפסיקה של בית המשפט העליון קובעים מספר הלכות חשובות ביותר בכל הנוגע לניסוח כתב טענות- כתב תביעה וכתב הגנה.

תקנה 71 קובעת כי יש לפרט בתביעה רק עובדות מהותיות, ולכן עדיף לא להיכנס לכל פרטי התיק בתביעה, וזאת על מנת לשמור על מרחב תמרון בניהול התיק. לקוחות רבים לא מספרים לעו"ד את כל העובדות, או לעיתים מספרים עובדות מוגזמות או שאינן מדויקות, ואז נוצר מצב בו העובדות שפורטו בכתבהתביעה אינן מבוססות דיים. מאידך גיסא, אם כתב הטענות ישמור על עמימות, ניתן יהיה לחשוף את הגרסה המלאה מאוחר יותר, בשלב התצהירים.

בכתב התביעה אין להביא את הראיות עליהם מסתמכים.

טענות עובדתיות חלופיות, ניתן לטעון נגד נתבעים שונים או נגד אותו בעל דין, ובלבד שיצוין בכתב התביעה כי העובדות אינן ידועות, אך אם לא מציינים זאת לא ניתן לעשות כן כנגד אותו בעל דין.

בכתב טענות אין צורך לטעון טענות משפטיות כגון שהנתבע התרשל, או הפר את החוזה, או עבר על הוראות סעיףכזה או אחר, וכיוצא בזה, אלא יש להעלות את העובדות המקימות את הטענה המשפטית.

כלומר ניתן להעלות בכתב התביעה טענות עובדתיות בלבד, ובשלב הסיכומים לקראת סוף ההליך, להעלות את כל הטענות המשפטיות אותן הוכחנו במהלך ההליך – ראה בעניין זה עא 536/89 פז נ' לויטין.

החריג לכלל הינו טענה שלהפרת חובה חקוקה שאז קיימת חובה לציין מהו החיקוק שהופר.

הודעה מהותית – אם ניתנה בע"פוהיא מהותית דייה, יש לציינה בכתב הטענות אך אם ניתנה בכתב, יש לצרפה או להעתיק נוסחה לכתב הטענות.

טענות של כוונה או ידיעה- דיי לטעון בחזקת עובדה.

טענה של מצג שווא או תרמית/זדון – יש לפרט את הנסיבות באותו עניין.

תנאים מוקדמים– כאשר התנאי מקים את העילה הנדונה בתביעה, אין צורך לטעון כי הוא מתקיים (למשל בחוזה ביטוח כי תנאי המיגון קוימו) מצד שני צד הטוען כי תנאי מוקדם לא התקיים חייב לטעון זאת בכתב טענות.

עניין עובדתי שהוא חזקה שבדין– למשל חזקה ראייתית המוטלת על הצד השני (בעניין נזיקין אש, דבר מסוכן..) אין חובה לטעון בכתב הטענות אלא רק לפרט את העובדות המקימות זאת.

יש להעלות כל טענה מפתיעה למשל תרמית , מעשה לא חוקי וכיו"ב, שכן העלאת טענות כאלה מאוחר יותר בתצהירים או בסיכומים, ייחשבו כהרחבת חזית אסורה, ולא ניתן יהיה להתייחס אליהן. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן