גילוי מסמכים – הליכים מקדמיים בהליך משפטי אזרחי

מאת:

במהלך הליך אזרחי ניתן לנהל הליכים מקדמיים ועל ידי כך לקבל מידע ולהשיג ראיות שיש בכוחן לנצח במשפט.

פרטים נוספים:

תקנה 65 לתקנות סדר הדין האזרחי (להלן: התקנות) קובעת, כי לבית המשפט או לרשם יש סמכות להורות לבעל דין ליתן פרטים נוספים לגבי עניין שנזכר בכתב טענותיו (לא רק כתב תביעה והגנה) בין בתצהיר ובין שלא בתצהיר.

אין צורך בפניה מוקדמת לבעל הדין השני אלא ניתן לפנות ישירות לבית המשפט.

כמו כן, תקנה 66 קובעת, כי לבעל הדין שהגיש את הבקשה יעמוד אותו פרק זמן שהיה לו קודם לבקשתו להגיש כתב טענותיו.

הסנקציה בגין הפרת צו בית המשפט היא מחיקת כתב הטענות (תביעה או הגנה). לבית המשפט סמכות להאריך את המועד לביצוע הצו, ומחיקה תינתן אך במקרים קיצוניים.

הודיות:

מדובר בהודעה פורמאלית בעובדה או במסמך. כלומר: אם בעל דין מודה בעובדה אין צורך להוכיח את אותה עובדה והיא אינה בגדר פלוגתא.

הליך זה מתבצע בין הצדדים ללא התערבות בית המשפט.

המועדים: הודיה בעובדה תוך 7 ימים מיום קבלת הדרישה, ואילו הודיה במסמך תוך 48 שעות.

סנקציה- בעל הדין שסירב ישלם את הוצאות הוכחת העובדה או המסמך, וזאת בלי קשר לתוצאות ההליך. מנגד, אם לא משתמשים בהליך זה הכלל הינו, כי בית המשפט לא יפסוק הוצאות בגין הוכחת עובדה או מסמך .

חזרה של בעל דין מהודיה טעונה אישור בית המשפט.

שאלונים:

מועד- יש לפנות לצד השני תוך 30 יום ממועד כתב ההגנה האחרון או כתב התשובה האחרון בתיק.

יש להשיב לשאלון תוך 30 יום מיום שהועבר.

המועד להגשת צו- תוך 15 יום לאחר שחלפו 30 הימים למתן תשובה על שאלון או לאחר שחלף המועד שנקבע על ידי בית המשפט. אם הבקשה מוגשת לאחר מועד זה רשאי בית המשפט לסרב לבקשה.

עותק של השאלון והבקשה לצו יומצאו לצד השני 7 ימים לפני מועד הדיון.

יצוין, כי בהליכי קדם משפט רשאי בית המשפט ליתן צו כאמור אף ללא בקשה קודמת של בעל דין לפני הדיון, או תנאי מוקדם שפורט לעיל.

על מנת שבית המשפט ייתן צו צריך להתקיים אחד משני התנאים הבאים: יש צורך בכך על מנת לאפשר דיון הוגן או לחסוך בהוצאות.

ניתן למסור שאלון לכל בעל דין (כלומר גם לצד ג').

אם הנשאל הוא תאגיד – רשאי בית המשפט לבקשת בעל דין להורות מי יענה על השאלון.

הגבלות בשאלון- השאלות צריכות להיות רלוונטיות לפלוגתאות בתיק, שאלות המתאימות לחקירה ראשית, ושאלות שאינן מקנות זכות לחיסיון.

התנגדות לשאלה תצוין בתשובה לתצהיר.

יצוין, כי יש להגיש את השאלון והתשובות לתיק בית המשפט בשלב הראיות שאחרת לא ניתן לעשות בו שימוש.

ניתן להגיש אך חלק מהשאלות והתשובות, מאידך בית המשפט רשאי לקבוע כי יש להגיש שאלות ותשובות נוספות כאשר אלו רלוונטיות לשאלות שהוגשו.

בעל דין שענה לשאלון אינו יכול לעשות שימוש בשאלון עליו ענה.

כאשר הנשאל לא ענה או לא ענה באופן מלא על השאלון ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו.

הסנקציה בגין הפרת צו בית המשפט – מחיקת כתב הטענות (תביעה או הגנה), לבית המשפט סמכות להאריך את המועד לביצוע הצו, ומחיקה תינתן אך במקרים קיצוניים.

גילוי מסמכים:

קיימים שני סוגים של צווים: גילוי מסמכים כללי – יש לפרט בתצהיר את כל המסמכים המצויים והרלוונטיים לתיק או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל דין. צו גילוי מסמכים ספציפי- הכוונה לצו לעניין קיומו של מסמך ספציפי או מסמכים ספציפיים.

מועד- יש לפנות לצד השני תוך 30 יום ממועד כתב ההגנה האחרון או כתב התשובה האחרון בתיק.

יש להשיב תוך 30 יום מיום שהועבר.

המועד להגשת צו- תוך 15 יום לאחר שחלפו 30 הימים או לאחר שחלף המועד שנקבע על ידי בית המשפט.

יצוין, כי בהליכי קדם משפט רשאי בית המשפט ליתן צו כאמור אף ללא בקשה קודמת של בעל דין לפני הדיון או תנאי מוקדם שפורט לעיל.

על מנת שבית המשפט ייתן צו צריך להתקיים אחד משני התנאים הבאים: יש צורך בכך על מנת לאפשר דיון הוגן או לחסוך בהוצאות.

התשובות יינתנו בתצהיר.

גילוי המסמכים משתרע על כל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון.

אי גילוי מסמך בגילוי מסמכים, מונע מבעל הדין שלא גילהו להגישו לבית המשפט. החריג- לאחר קבלת רשות מבית המפשט וכאשר קיים הצדק סביר למחדל שבאי ציון המסמך.(מאידך ניתן לשאול בחקירה נגדית שאלות על המסמך ללא הגשתו).

הסנקציה בגין הפרת צו בית המשפט היא מחיקת כתב הטענות (תביעה או הגנה). לבית המשפט סמכות להאריך את המועד לביצוע הצו, ומחיקה תינתן אך במקרים קיצוניים.

יצוין, כי ניתן להעלות טענת חיסיון גם בהליך זה, אך חובה לציין את שם המסמך או מהותו ולציין לידו כי מדובר במסמך חסוי אשר לא יינתן עיון בו. ראה – בג"ץ 490/82 בנק לאומי נ' בית הדין הארצי לעבודה.

עיון במסמכים:

בעל דין רשאי לדרוש מבעל דין אחר לעיין במסמך המצוין בכתבי הטענות או בתצהיריו ולהעתיקו.

מועדים- תשובה לבקשה לעיון תוך 7 ימים מיום קבלתה. וכן עליו לפרט תוך 7 ימים לאחר מכן מתי ניתן יהיה לעיין באותם מסמכים.

בהתנגדות להצגת מסמך יש לפרט את הטעם להתנגדות ואת המסמכים אותם לא מוכנים להראות.

אי גילוי מסמך בגילוי מסמכים מונע מבעל הדין שלא גילהו להגישו לבית המשפט. החריג- לאחר קבלת רשות מבית המשפט וכאשר קיים הצדק סביר למחדל שבאי ציון המסמך.(מאידך ניתן לשאול בחקירה נגדית שאלות על המסמך ללא הגשתו).

במידה ולא נענה צד לדרישה, ניתן לפנות לבית המשפט לקבלת צו.

על מנת שבית המשפט ייתן צו צריך להתקיים אחד משני התנאים הבאים: יש צורך בכך על מנת לאפשר דיון הוגן או לחסוך בהוצאות.

הסנקציה בגין הפרת צו בית המשפט – מחיקת כתב הטענות (תביעה או הגנה). לבית המשפט סמכות להאריך את המועד לביצוע הצו, ומחיקה תינתן אך במקרים קיצוניים.

בעל דין רשאי לפנות לבית המשפט ללא פניה לצד השני כאשר מדובר במסמכים אשר לא נזכרים בכתבי הטענות של הצד השני או בתצהיריו. לבקשה יש לצרף תצהיר אשר יפרט את המסמכים המבוקשים, הצהרה כי הדורש זכאי לעיין בהם, והצהרה כי המסמכים מצויים ברשותו או בשליטתו של הצד השני.

תקנה 170- ניתן לבקש הצגה של מסמך במהלך הדיון, כלומר לבקש מבעל הדין קודם לדיון להציג מסמך. חשיבות הדבר נוגעת להצגת מסמכים שאינם במקור המצוים ברשותך כאשר המקור מצוי בידי הצד השני. אם לא יציגם בדיון הרי יהיה מושתק מלטעון שלא מוגש המסמך המקורי לפי כלל הראיה הטובה ביותר.

עיון במסמכים שמחזיק עד במהלך הדיון – ניתן לדרוש לעיין בהם ראה רע"א 10025/05 בנק הפועלים נ' קל וחומר בניה, מאידך ניתן להעלות טענת חיסיון עו"ד לקוח בקשר למסמך ואז לא יגולה ראה רע"א 3694/06 חביב נ' הלה הנדסה ואדריכלות.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן