חוות דעת ו -זכויות עבודה במעבר מחברה א' לחברה ב'

מאת:

14-12-2010

הנדון: חוות דעת

נתבקשתי על ידכם לחוות דעתי בעניינים הנוגעים לזכויות עבודה בהתאם לשינויים שחלו ו/או שעתידים לחול אצלכם במסגרת עבודתכם בהתייחס לנושאים דלהלן:

1. משמעות המעבר מחברה אחת ( להלן: "חברה א'" ) לחברה לאחרת ( להלן: "חברה ב'")

במסגרת איחוד פעילויות שתי החברות.

2. הזכויות המשפטיות והכספיות המגיעות כתוצאה מהשינוי הנ"ל.

3. התייחסות ספציפית לנוסח ההסכם החדש עליו הינכם נדרשים לחתום.

א. משמעות המעבר מחברה א' לחברה ב'

1. סעיף 1(ב) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג -1963 קובע כך: " (ב) עובד שעבר ממקום עבודה למקום אצל אותו מעביד ונתחלפו המעבידים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורין מהמעביד הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעבידים כאמור.."

כאמור בחוק, המעבר מחברה א' לחברה ב' מהווה מעבר ממעביד אחד למעביד אחר והינו אירוע המזכה בפיצויי פיטורים.

2. בהתאם לסעיף 1 לעיל, על המעסיק הקודם לערוך ח-ן כולל של כל זכויות הפרישה ולדאוג לגמר חשבון ולתשלום בהתאם לכל רכיבי השכר הטעונים התחשבנות סופית כגון: חופשה, הבראה, פיצויי פיטורים וכל זכות אחרת הקיימת ע"פ הסכם העבודה.

3. עוד יש לציין שמבחינתו של המעסיק החדש, חופשי הוא לערוך מו"מ מחודש עם כל עובד ועובד ולשנות את תנאי ההעסקה בהתאם לרצונו.

ב. הזכויות המשפטיות/כספיות כתוצאה מהשינוי הנ"ל

גב' ישראלי

4. שכרה של גב' ישראלי שולם בתלוש משכורת המציין בין היתר שני רכיבי שכר עיקריים שיש להתייחס אליהם לעניין זכויות פרישה, והם: משכורת ועמלות.

5. בהתאם לאמור לעיל, גב' ישראלי זכאית לפיצויי פיטורים בהתאם לכללים שנקבעו בחוק ובתקנות. את פיצויי הפיטורים יש לשלם ע"פ המשכורת, כשעליה להוסיף ממוצע העמלות ל-12 החודשים האחרונים שקדמו לאיחוד החברות.

6. מעיון בטופסי 106 ותלושי המשכורת, ניתן לראות עלייה כמעט עקבית של השכר בין השנים 2002 עד 2008 וירידה בשנת 2009. בשנת 2008 הייתה ההכנסה השנתית סך של 300,000 ₪, ואילו בשנת 2009 סך של 230,000 ₪. ההסבר לירידה זו נובע משתי סיבות עיקריות, והן:

א. יציאה לחופשת לידה בחודשים 4-5/2009.

ב. שינוי היקף המשרה ובהתאם אחוזי העמלות החל מהרבעון האחרון לשנת 2009.

ראי מכתב מ – 9 לספטמבר 2009

7. ב -9 לספטמבר 2009 חל שינוי בתנאי ההעסקה של גב' ישראלי, כשעיקרי השינוי התבטאו ברכיבי המשכורת הבסיסית והעמלות. במשכורת הבסיסית הועלתה המשכורת ל -9,000 ₪, כאשר בסוגריים הוגדרה המשרה בהיקף של 75%, ואילו באחוזי העמלות חלה ירידה דרסטית באחוזים.

8. משהועמדה משרתה של גב' ישראלי על 75% היקף משרה, יש להתייחס לנתון זה בהתאם ל"תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד -1964 ". בתקנות אלו הסעיפים הרלבנטיים הם 7 ו- 8 המובאים להלן:

"7. עבודה חלקית

עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מהתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו"

"8. הפחתת שכר

חלה הפחתה בשכרו של עובד, כתוצאה ממנו קטן שכרו האחרון, יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה"

9. מנוסח סעיפי התקנות המובאים לעיל, ניתן לקבוע שחישוב פיצויי הפיטורים של גב' ישראלי תואם יותר את האמור בסעיף 7 לתקנות ויתחלק לשתי תקופות. האחת: 12 חודשים לפני השינוי בשכר, קרי החודשים שקדמו ל- 1.10.2009 (להלן: תקופה א') והשנייה: ל -12 החודשים שקדמו לאיחוד בין חברה א' וחברה ב' ( להלן: תקופה ב'). את השכר המתקבל מתקופה א' יש להכפיל במס' שנות העבודה לתקופה זו ובהתאם, בתקופה ב'.

הערה: בהעדר נתונים מספיקים לא חושבו הסכומים.

10. מהסכום המתקבל על פי סעיף 9 לעיל, יש להפחית את הסכום לפיצויים שנצבר בקופות הביטוח למיניהן, ואת היתרה, על חברה א' להשלים בתשלום נוסף לפקודת גב' ישראלי או בהפקדה לקופות הביטוח.

מר ישראלי

11. בשונה מהאמור לגבי גב' ישראלי, אצל מר ישראלי אין המדובר בשינוי היקף משרה, אלא בשינוי שכר המושפע אך ורק משינויים באחוזי העמלות.

12. עוד קיים שוני בתקופות, שכן בעוד שהשינוי אצל גב' ישראלי הינו מספטמבר 2009, אצל מר ישראלי שונו אחוזי העמלות כבר מספטמבר 2008. הסיבה לכך היא היותה של גב' ישראלי בהריון והאיסור החל על שינוי תנאים לעובדת בהריון.

13. האמור לגבי גב' ישראלי תקף גם לגבי מר ישראלי בשינויים המחויבים וע"פ התקופות התואמות לכל אחד ואחד.

14. לעניין ההפחתה באחוזי העמלות אצל מר ישראלי, הואיל ואין המדובר בשינוי בהיקף המשרה, הרי שלדעתי ניתן להחיל את חישוב פיצויי הפיטורים לגביו, בהתאם לאמור בסעיף 8 לתקנות פיצויי פיטורים, כמובא בסעיף 8 למסמך זה לעיל.

התייחסות ספציפית להסכם ההתקשרות עם חברה ב'

15. ראשית, יש להדגיש כי סעיף 2 להסכם קובע זיקת המשך מחברה א' לחברה ב' בכל הקשור לזכויות הקיימות כלפי חברה א'. על מנת להעמיד את הדברים על הצד הבטוח, רצוי ומומלץ להוסיף לסעיף 3 להסכם בשורה שנייה אחרי המילים : "…על פי הסכם העסקה", את המילים : "וכל זכות נטענת הקיימת כלפי חברה א' או שהייתה קיימת…".

16. כמו כן, בסעיף 3 סיפא מציין הסעיף:

"למען הסר ספק, הזכויות לעיל תחושבנה ותיגזרנה מן המשכורת כמפורט בהסכם העבודה".

יש להוסיף אחר המילים "מן המשכורת" את המילים הבאות:

"ו/או על פי חוק פיצויי פיטורים בהתאם לסעיפים הקובעים את השכר לצורך פיצויים".

17.להוסיף בסעיף 6 בשורה האחרונה לאחר המילים: "במהלך תקופת עבודתך בחברה א'" את הנוסח הבא:

"במהלך תקופת עבודתך בחברה א' ו/או על פי החוק…"

18. להוסיף בסעיף 7 בסוף הסעיף את המילים:

"ככל ששולמו ע"פ חוקי העבודה למיניהם".

19. להוסיף בסוף סעיף 8 את המילים הבאות:

"ככל ששולמו ע"פ חוקי העבודה ובהתאם לזכאותי על פי כל דין".

סיכום והמלצות

20. לאור האמור לעיל ובהתאם למקובץ, להלן המלצותיי:

א. לעמוד על הזכויות הנובעות מהכספים האמורים להיזקף לפיצויי פיטורים.

ב. ניתן לדרוש ולקבל את הפרש פיצויי הפיטורים בין הקיים בפוליסות הביטוח ו/או בקרנות הפנסיה לבין הסכום המגיע, בהמחאה ישירות אליכם.

ג. במידה ומתעורר ויכוח על סעיפים זוטרים, כגון: ימי מחלה, חופשה, הבראה וכיו"ב, אינני מציע "לפוצץ" את ההסכם עקב זאת.

ד. מומלץ לנהל את המו"מ לא מעמדת כח, אלא תוך הגעה להבנה הדדית.

ה. במידת הצורך, והיה ותתגלענה מחלוקות שאינן ניתנות לגישור, מומלץ לבקש התערבות עורך דין שיבהיר את הדברים בהתאם לדין המצוי ולפסיקה הנוהגת.

21. האמור במסמך זה הינו בהתאם לחוקי המגן, לדין המצוי ולפסיקה הנוהגת, בהתאם לפרשנות כפי שהנני מכירם, מתוקף ניסיוני והתמחותי בדיני עבודה במשך שנים רבות.

הערה: הנתונים והשמות המופיעים בחוות הדעת שונו מטעמי חיסיון.

בכבוד רב,

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן