חוות דעת ה – זכויות פרישה ממשרד החינוך

מאת:

12.10.2010

חוות דעת – זכויות פרישה ממשרד החינוך

לקראת פרישתך לפנסיה מוקדמת מתפקידך כגננת במשרד החינוך ביום 31.10.2010, נתבקשתי על ידך לבחון את הנושאים כדלקמן:

א. גובה מענק הפרישה וחודשי ההסתגלות להם הנך זכאית.

ב. תקופת הסכם הרציפות לצורך חישוב שיעור הפנסיה לה הנך

זכאית.

הנחת בסיס: מדובר בפרישה מרצון ולא בפיטורים, ולפיכך יחולו כל התנאים הקבועים בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, לרבות סעיף 17(2) לחוק, בתקשי"ר ובהסדרים שעניינם פרישה מרצון.

חוות דעתי נסמכת על העובדות והמסמכים, כפי שנמסרו על ידך ועל הבנתי את הדין הקיים.

א. מענק פרישה וחודשי הסתגלות

1. בהתאם לחוזר נציבות שירות המדינה מס' 3/2010 מיום 17.5.2010, נקבעו תנאי פרישה למורים ומנהלים בתחום ההוראה והגננות כדלקמן:

  • עדיפות א':

מורים אשר משרד החינוך קבע כי פרישתם המיידית חיונית למערכת:

תנאי הפרישה במסלול פרישה לקצבה על פי אופציה זו הנם:

50,000 ₪ מענק מיוחד ו-6 חודשי הסתגלות, אשר יינתנו בכפיפות לחלקיות המשרה המשוקללת לגימלאות.

  • עדיפות ב':

תנאי פרישה למכסת המורים אשר הוגדרו ע"י הפיקוח "מורים שחוקים"

מיועד למורים וגננות אשר יופנו על ידי הפיקוח ומנהל המחוז לאישור ועדת פרישה, והינם בגיל 50 לפחות ועד גיל 62 ולאחר 20 שנות הוראה במשרד החינוך או בבעלויות ואשר עומדים בכללים לאישור פרישה.

תנאי הפרישה במסלול פרישה לקצבה על פי אופציה זו הנם:

40,000 ₪ מענק מיוחד ו-5 חודשי הסתגלות, אשר יינתנו בכפיפות לחלקיות המשרה המשוקללת לגימלאות.

תנאי פרישה במסלול קצבה- מנהלים – העומדים בכללים לפרישה המפורטים לעיל, יהיו זכאים ל-50,000 ₪ מענק מיוחד ו-6 חודשי הסתגלות.

2. מן האמור בחוזר זה, וכפי שהדברים נרשמו בחוזר, ניתן להבין שתנאים אלו ישולמו במצטבר, דהיינו גם מענק וגם חודשי הסתגלות.

ואולם, מס' ימים לאחר הוצאת חוזר זה, ביום 31.5.2010 יצא תיקון לחוזר הנ"ל, הקובע תנאי פרישה של מענק בסך 40,000 ש"ח בלבד. סתם ולא פירש.

3. אם נדרש לכללי פרשנות, יתכן וניתן לפרש את ההחלטה להעמיד את תנאי הפרישה על 40,000 ₪ בכמה אופנים:

א. האחדה של כל תנאי הפרישה ל-40,000 ₪ בלבד, כאשר יתר התנאים יעמדו בתוקפם.

ב. ביטול יתר התנאים – מענק הסתגלות וכיו"ב, והעמדת תנאי הפרישה על 40,000 ₪ בלבד.

ג. ביטול האבחנות בין מורים/גננות ומנהלים.

4. הואיל והתיקון לחוזר הנ"ל אינו ברור דיו, מומלץ לפנות ולדרוש את התנאים כדלקמן:

במידה והנך גננת שלא על תקן מנהלת, מומלץ לך לדרוש גם את חודשי ההסתגלות בנוסף למענק של 40,000 ₪. אולם במידה והנך גננת על תקן מנהלת, וכפי שעולה מתלושי השכר הנך בדרגה זו, אזי מומלץ לך לדרוש 6 חודשי הסתגלות בתוספת מענק מיוחד של 50,000 ₪ ולטעון שניתן לפרש את התיקון כחל אך ורק על מורים/גננות שלא נמנים על הגדרת מנהלים.

ב. הסכם רציפות

  • סקירה קצרה: קיימים הסכמי רציפות שונים בין המדינה לבין קרנות הפנסיה הותיקות, אשר נועדו לשמור על זכויות פנסיוניות בעת מעבר בין מעסיקים או בין מערכת פנסיונית אחת לאחרת. בעניינך, על פי מכתב מיום 5.9.2010 שנשלח על ידי משרד האוצר לק"פ גמלאות מרכזית, קיים הסכם רציפות בין המדינה לבין קופת הגמל הנ"ל. כמו כן, על פי מסמך שנחתם על ידך מיום 8.11.2004, חל בעניינך הסכם רציפות מיום 31.5.1973 לפיו כל הזכויות הפנסיוניות שנצברו לזכותך בקג"מ בתקופה בה עבדת בנעמ"ת וויצ"ו, הועברו לפנסיה התקציבית של משרד החינוך.

5. לאור האמור לעיל, נראה כי החודשים הנקובים בדו"ח מיום 19.8.2010 שהוגדרו "מחוץ לשירות", 65 חודשים, יזכו אותך בפנסיה נוספת בשיעור 10.83%

שהם 65/12 כפול 2%.

6. על פי סעיף 20 (א) לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, שיעור הקצבה יהיה בסכום השווה לחלק השש מאות ממשכורתך הקובעת כפול במספר חודשי שירותך. אשר על כן, להערכתי, חישוב פנסיית הפרישה לה הנך זכאית הנו כדלקמן:

אפשרות א': חישוב שיעור הקצבה על פי תלוש שכר לחודש אוגוסט 2010:

משכורת קובעת : 12,190 ₪

אחוז הקצבה המחושב: 64.16% (53.33% מתקופת השירות + 10.83% מחוץ לשירות)

חלקיות משרה משוקללת: 0.994

להלן חישוב הקצבה בהתאם לנתונים הנ"ל:

7,775 ש"ח = 0.994 X 64.16% X י 12,190 ₪

ניתן להגיע לתוצאה זהה בחישוב שיעור הקצבה על פי הנוסחה בחוק:

7,775 ₪ = 0.994 X 385 X י 12,190 ₪

י 600

אפשרות ב': חישוב שיעור הקצבה על פי תלוש שכר לחודש ספטמבר 2010:

משכורת קובעת : 9,788.84 ₪

אחוז הקצבה המחושב: 64.16%

חלקיות משרה משוקללת: 0.994

להלן חישוב הקצבה בהתאם לנתונים הנ"ל:

6,243 ₪ = 0.994 X 64.16% X י 9,788.84

ניתן להגיע לתוצאה זהה בחישוב שיעור הקצבה על פי הנוסחה בחוק:

6,243 ₪ = 0.994 X 385 X י 9,788.84 ₪

600

7. לאור הפער בשיעור הקצבה בין חודש אוגוסט לבין חודש ספטמבר 2010, הנני בדעה כי יש לחשב את שיעור הפנסיה שלך על פי שכר אוגוסט 2010 הואיל וההחלטה הראשונה על פרישתך לפנסיה נקבעה לחודש אוגוסט 2010, וההחלטה על הארכת תאריך הפסקת עבודתך הייתה שרירותית וטכנית, ואף במכתב שנשלח אלייך מיום 25.8.2010 צוין במפורש כי שכרך ימשיך להיות זהה לשכר שקיבלת בשנת הלימודים תש"ע על כל מרכיביו, אולם הדבר לא נעשה בפועל והשכר על פי תלוש משכורת לחודש ספטמבר 2010 נמוך יותר מחודשים קודמים. לשיטתי, גם על פי עקרונות חוק החוזים המצביעים על חובת תום הלב, עניין ההסתמכות, דיני עשיית עושר ולא במשפט וכן חוק הגנת השכר, הנני בדעה שיש לחשב את שיעור קצבתך על פי תלוש שכר לחודש אוגוסט 2010.

בכבוד רב,

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן