משרד עורך דין

שירותים מיוחדים

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

גמלת שירותים מיוחדים המשתלמת על ידי הביטוח הלאומי, ניתנת לאנשים אשר עונים לקריטריונים המוסדרים בחקיקה. כך למשל, גמלה כזו תוענק לנכים אשר בעת תביעת הגמלה טרם הגיעו לגיל 67.

תנאים הכרחיים נוספים נקבעו בסעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי כדלהלן:

" 206.  (א)   שירותים מיוחדים הניתנים לאדם לפי פרק זה הם
שירותים לטיפול אישי בו ולעזרת בית לשירותו האישי 
ולמשק ביתו.
(ב)   השתתפות המוסד במתן שירותים מיוחדים לנכה
תהיה לפי כללים, מבחנים ובשיעורים שקבע השר
באישור ועדת העבודה והרווחה לכלל הנכים או  
לסוגיהם.
(ג)    השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע  
כללים, מבחנים ושיעורים  להשתתפות המוסד במתן 
שירותים מיוחדים למבוטח, אף אם אינו נכה, ובלבד   
שנקבע לו אחוז נכות לפי סעיף 208 בשיעור של 75%
לפחות.
(ג1)    בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע תקופה 
שבעדה תשולם הגמלה,  שהנכה זכאי לה, אף 
בשונה מהוראות סעיף 296.
(ד)    מי שזכאי לשירותים מיוחדים והגיע לגיל הפרישה, 
לא תפקע מסיבה זו זכותו למתן שירותים מיוחדים
גם מעבר לגיל האמור".


ראוי גם להזכיר את סעיף 206 א. לחוק הביטוח הלאומי אשר כותרתו: "גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה", והוא נועד להעניק סכום נוסף למי שזכאי לגמלת שירותים מיוחדים.

אחד התנאים הבסיסיים לקבלת גמלת שירותים מיוחדים הוא היות המבוטח זכאי לגמלת נכות כללית והוכר כנכה ע"פ המבחנים הקיימים ב"נכות כללית". לחילופין, אם אינו נכה כהגדרתו בחוק, יוכל להיות זכאי אם נקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של 75% לפחות (ראה סעיף 206 (ג) לעיל).

הגמלה בשירותים מיוחדים

שלוש דרגות נכות קיימות בגמלת שירותים מיוחדים: 50%, 100% ו-150%.

המבחנים הם יכולתו התפקודית של המבוטח. ככל שנזקק הוא יותר בעזרת הזולת בבית, כך יהא זכאי לגמלה גבוהה בנכות כללית, ולא מספיק שהמבוטח לא יכול לעבוד או שכושרו לעבוד נפגע גם בצורה קשה.

יש צורך במוגבלות קשה בתפקוד בבית ובצורך בעזרה בביצוע הפעולות היומיומיות בביתו ומחוצה לו.
עוד חשוב לציין, כי אמנם ניתן לתבוע גמלת שירותים מיוחדים עד גיל 67, אך משאושרה זו, תמשיך היא להשתלם גם לאחר גיל 67.

הואיל וגמלה זו משולמת לאחר בחינת תנאי סף קשים, מומלץ להיעזר בעורך דין בכל הקשור לכך.

משרדנו מציע לך ליווי וטיפול בהשגת גמלת שירותים מיוחדים – צוות מקצועי בראשות עו"ד דוד סער ישמח לעשות עבורך את המלאכה.

מאמרים נוספים בנושא:

האם אשפוז במוסד שולל קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי?

12.2.2014


בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, נדרש לדון במקרה בו הפסיק הביטוח הלאומי את קצבת השירותים המיוחדים למבוטח, בשל שהייתו במחלקה הסיעודית של בית אבות, ודן בפרשנות שיש ליתן לתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), תשל"ט-1978, הקובעת כי "נכה המוחזק בדרך כלל במוסד בו ניתנים שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום, לא יהיה זכאי לקיצבה מיוחדת".

 

מהם התנאים לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים מהמל"ל?

סעיף 206 לפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ], התשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו על פיו, דן בשירותים מיוחדים המוגדרים כשירותים לטיפול אישי במבוטח ולעזרת בית, ומסדיר את המסגרת החוקית בדבר זכויותיהם של מבוטחים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים.

הזכאים לקצבה:

על פי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)(מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978, זכאים לקצבת שירותים מיוחדים מבוטחים עד לגיל פרישה, ובנסיבות מסוימות אף לאחר מכן, הזקוקים לעזרה של אחר בפעולות היום-יום ( לבישה, רחצה, אכילה, שליטה בהפרשות וניידות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סיכון לחייהם או לחיי אחרים.

יצויין, כי על פי התקנות קיימים מבוטחים נוספים להם ניתנה הזכות לקבלת שירותים מיוחדים, ביניהם, כאלה הנזקקים לדיאליזה, מושתלי איברים אשר זכאים אף הם לתקופה קצובה, עיוורים שנכותם הרפואית בשיעור של % 90 ומתגוררים לבדם או עם בן זוג עיוור, או כאלה שהם אף חירשים ושנכותם הרפואית בשיעור % 50.

התנאים המזכים בקצבה:

לקצבת שירותים מיוחדים זכאים מבוטחים שנתמלאו בהם התנאים הבאים
:

ראשית, נדרש כי המבוטח הגיע לגיל 18 ועד לגיל פרישה המצוי בישראל. בתנאים מסוימים יהא זכאי המבוטח אף אם הוא מצוי בחו"ל. במידה והמבוטח הגיש תביעתו לפני שחלף גיל הפרישה הוא יהא זכאי לקצבה אף לאחר חלוף גיל פרישה.   

שנית, מדובר במבוטח שמקבל קצבת נכות מביטוח לאומי בעל נכות רפואית בשיעור של % 60 לפחות, או כזה שאינו מקבל קצבת נכות אך נכותו הרפואית עומדת על שיעור של % 75 ובלבד שאינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה, והכנסתו החודשית לא עולה על מכפלת השכר הממוצע במשק בחמש (השכר הממוצע במשק X 5).

שלישית, המבוטח לא מקבל הטבות מענף ניידות. בנסיבות מיוחדות המבוטח יהא זכאי אף אם הוא מקבל הטבות כאלה, כגון שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של % 100 , או שהוא נזקק לכסא גלגלים ומשתמש בו וכו'.

רביעית, המבוטח אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שיקום.

בדיקת המבוטח וקביעת הקצבה

לאחר הגשת התביעה יוזמן המבוטח בפני רופא מוסמך לקביעת זכאותו. לעיתים יידרש המבוטח אף לעמוד  לבדיקה בביתו שתיערך ע"י איש מקצוע מטעם המוסד לביטוח לאומי לשם הערכת תלותו.   
לקצבה בשיעור של % 50 יהא זכאי מי שנקבע כי הינו זקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היומיום ברוב שעות היממה או הזקוק להשגחה מתמדת. 

לקצבת יחיד מלאה זכאי זה שנקבע כי הוא זקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היומיום ברוב שעות היממה .
מבוטח שנקבע כי הוא תלוי לחלוטין בזולת לעשיית כל פעולות היומיום בכל שעות היממה יהא זכאי לקצבה בשיעור של % 150. 

וועדת עררים לשירותים מיוחדים וערעור לבית הדין לעבודה

למבוטח עומדת הזכות לערור על החלטת המוסד לביטוח לאומי בגין גובה הגמלה המאושרת או שתביעתו נדחתה לועדה לעררים לשירותים מיוחדים.     

בנוסף לכך, עומדת למבוטח הזכות להגשת ערעור לבית הדין לעבודה שנדחתה תביעתו מטעמים שבחוק וחשוב למצות זכות זו .

דוד סער, עורך דין ביטוח לאומי

 
לראש העמוד ↑