משרד עורך דין

פשיטת רגל ופירוק

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

עובד שכיר, אשר מעבידו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין, שמעבידו נשאר חייב לו מהמוסד לביטוח לאומי וכן להעברת כספים לקופות גמל שלו, שלא הופקד בהן הסכום הדרוש על ידי המעביד.

הזכאות הנה באם התקיימו התנאים הבאים:

1. בית המשפט המחוזי הוציא נגד המעביד צו והכריז עליו כפושט רגל, או הוציא צו לפירוק חברה, או שותפות, או אגודה שיתופית או עמותה.

2.  בית המשפט המחוזי מינה נאמן או מפרק מטעמו. 

3. פרטי התביעה של העובד, אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של החברה.

את טופס התביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין, במקור בלבד, יש להגיש למפרק או לנאמן ולא למוסד לביטוח לאומי. לטופס יש לצרף 3 תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה, מסמך המעיד על גובה סכום פיצויי הפיטורים העומדים לזכות העובד בקופת גמל בתאריך הפסקת עבודתו, אסמכתאות לרצף בעבודה ואישור מהבנק או המחאה מבוטלת לאימות פרטי בעלי החשבון.

לאחר שהמפרק או הנאמן החליט לאשר את התביעה, הוא יעביר אותה למוסד לביטוח לאומי, אשר הנו בעל הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה. באם אושרה התביעה על ידי המוסד לביטוח לאומי, העובד זכאי לגמלה, הכוללת את סכומי שכר העבודה המגיעים לו ושלא שולמו על ידי המעביד וכן את סכום פיצויי הפיטורים, שאין להם כיסוי בקופת הגמל.

הגמלה תשולם עד לסכום המקסימום הקבוע בחוק, העומד על סך של  76,830 ₪, נכון לתאריך 01/01/09. לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד יום התשלום על ידי המוסד בפועל וינוכו הסכומים המתחייבים מהחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

דוד סער, עו"ד

לראש העמוד ↑