משרד עורך דין

פיטורים שלא כדין

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

עובד אשר פוטר מעבודתו ואשר סבור כי נקלע למצב של פיטורים שלא כדין שנעשו ללא כל נימוק ענייני ומשיקולים זרים, או שבהליך הפיטורים נפל פגם מהותי כגון אי קיום חובת השימוע, אי קבלת הסכמת ועד העובדים וההסתדרות לפיטורים וסוגיות נוספות שעלולות להראות לעובד כמצב של פיטורין שלא כדין, רשאי לעתור לבית הדין לעבודה ולבקש כצעד ראשון צו מניעה זמני אשר יבטל את הפיטורים ויחזיר את העובד לעבודתו, וזאת עד להחלטה בתביעה העיקרית שתוגש לבית הדין. יודגש כי צו המניעה צריך להתבקש מיד עם הפיטורים, שאם לא כן עלול בית הדין לדחותו מחמת שיהוי.

מטרת צו המניעה

מטרתו של צו המניעה הזמני הינו לשמר את המצב הקיים, וזאת עד להכרעה סופית בתביעה העיקרית. עובד אשר עותר למתן צו מניעה זמני צריך להוכיח בשלב זה במסגרת בקשתו, כי קיים סיכוי לכאורה של הצלחה בתביעה העיקרית. בבואו של בית הדין לדון בבקשה, לוקח הוא בחשבון את הוותק של העובד, האם מדובר בעובד קבוע, והאם מדובר בפיטורין שלא כדין שנעשו משיקולים זרים, פוליטיים או לא כשרים ועוד כיו"ב.

פיטורים שלא כדין אימתי?

 1. יש ואשר עובד מפוטר בטענה כי גנב או מעל באמון או התנהג שלא כשורה. במקרה כזה שולל ממנו המעסיק את פיצויי הפיטורין וזאת מבלי שיקבל יעוץ משפטי מקצועי כלשהוא. לעניין זה יצויין, כי אכן החוק איפשר מצבים כאלה השוללים תשלום פיצויי פיטורים, יחד עם זאת, בהיות זכות הפיצויים לעבוד קוגנטיבית ובלתי ניתנת להתנייה, יש לפעול בזהירות רבה בטרם תתקבל החלטה. במקרים רבים אכן אישר בית הדין החלטות כאלה, אך מאידך גיסא, במקרים רבים אחרים לא אישר ואף הטיל על המעסיק פיצויים עונשיים בנוסף על פיצויי הפיטורים ובמקרים אחרים אף ביטל את הפיטורים בטענת פיטורין שלא כדין. לפיכך, אין לנהוג בפזיזות בטרם יפוטר העובד תוך נישולו מזכויותיו, ויש להקדים התייעצות עם עורך דין מנוסה בתחום ובכך ימנע המעסיק מעצמו עוגמת נפש ותשלומים מיותרים בסכומים גבוהים.
 2. כידוע, פיטורי עובד מזכים אותו בפיצויי פיטורים מכח חוק. על חוק זה לא ניתן להתנות ואף אין העובד יכול לוותר עליו, גם אם חתם הוא על וויתור כזה. אלא מאי, שזכות זו לפיצויים אינה מוחלטת וייתכנו מקרים בהם יפוטר העובד ולא יהיה זכאי לפיצויים גם אם עבד שנים רבות באותו מקום. לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין שהתווספו על הפסיקה הקיימת בתחום זה של פיטורים ללא פיצויי פיטורים ומהם ניתן להסיק על דרך פרשנותו של החוק בעניין זה.

  כבר עתה ייאמר, כי גם הפסיקה יצרה כר נרחב מאד של אפשרויות ותת אפשרויות ואין מקרה אחד דומה למקרהו ויש לדון בכל מקרה לגופו, באשר, שלילת זכות קוגנטיבית מעובד, אינה קלה בעיני בתי הדין כלל ועיקר.

  יש להדגיש כי במקרים לא מעטים חושב מעביד כי יכול הוא לפטר את העובד מבלי לשלם לו פיצויים וזאת מחמת עבירה שעבר העובד, כגון: גניבה, עבירת משמעת חמורה, מעילה באמון ועוד כיוצ"ב. אכן, החוק מעניק למעסיק את היכולת לעשות זאת. דא עקא שהפסיקה הצרה את תחום הפרשנות בעניין זה ורק במקרים ברורים מאד ומוכחים ברמת הוכחה גבוהה למדי, יתאפשר הדבר.

  זאת ועוד, במקרים שמעסיק פיטר עובד עקב התנהגותו הנלוזה ולא שילם לו פיצויים, הוכרו אלה כפיטורים שלא כדין והמעסיק חוייב ב"קנס" גבוה נוסף על תשלום הפיצויים, או שהפיטורים בוטלו בטענת פיטורין שלא כדין והעובד הוחזר לעבודה.

מקרה לדוגמה

כך למשל בע"ע 1071/00 שמואל צור נ' אפקון תעשיות, שם חוייב המעסיק בפיצוי עונשי בנוסף לפיצויי הפיטורים.

לעומת זאת, בשורה של פסקי דין אחרים, אישר בית הדין לעבודה את שלילת פיצויי הפיטורים לאחר שהוכח שהעובדים גנבו ו/או התחרו במעסיק במהלך עבודתם אצלו ו/או פעלו בניגוד גמור לנדרש מהם בעבודה. יצויין כי שלילת הפיצויים נעשתה גם במקרים של מעידה חד פעמית מצד העובד, לדוגמא פסיקה שניתנה במקרים הבאים: עבד אל עני נ' "הסחוג של אמא", ליאוניד ברויטמן נ' חב' השמירה, ולדימיר בולגורוסרי נ' עמישב שירותים בע"מ, דרור אלקיים נ' הבנק הבינ"ל ועוד ועוד.

שאלות נפוצות בנושא פיטורין שלא כדין

 1. האם מעסיק יכול לפטר עובד מעבודתו, עקב חובתו של העובד לשרת במילואים?
  פיטורין בשל שירות מילואים הם בטלים מעיקרם. על המעסיק שמעוניין לפטר עובד בסמוך לסיום שירות המילואים, לדרוש היתר מיוחד מועדת התעסוקה שבמשרד הבטחון וזאת לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949.על המעסיק להוכיח לועדה כי פיטוריו של העובד אינם בשל שירות המילואים. עובד שפוטר ללא היתר כזה, זכאי לפיצויים מוגברים לאור העובדה כי מדובר בפיטורים שלא כדין.
 2. האם פיטורי עובד על סמך בדיקת פוליגרף בלבד הינם פיטורים שלא כדין?
  הפסיקה קבעה כי הסתמכות בלעדית על תוצאות הפוליגרף, אינה החלטה סבירה לאור הבעייתיות שבמהימנות ראיית הפוליגרף, ובתור שכזו, הופכים את הפיטורים לפיטורים
  שרירותיים, שלא כדין המזכים בפיצויים מוגברים.
 3. האם פיטורי עובד בשל החתמת כרטיס נוכחות בעבודה ע"י אחרים מהווה פיטורים שכדין?
  הפסיקה קבעה כי בשעה שקיימת במקום העבודה ביקורת על נוכחות העובדים במקום העבודה, אין העובד רשאי לעשות דין לעצמו ולבקש מאחר לחתום בשמו את כרטיס נוכחותו. כך שאין זה תקין שעובד אחד יחתום על כרטיס הנוכחות של עובד אחר וכי הדבר מהווה מעילה באמון המצדיקה פיטורים עד כדי שלילת פיצויי הפיטורין של העובד. למרות זאת נקבע בפסיקה, כי ראוי במקרה שכזה לתת לעובד זכות טיעון ולקיים לו שימוע מעבר לעצם הודאתו.
 4. עובד שפוטר בשל סיבה מסויימת והמעסיק הבהיר לעובד שסיבת הפיטורין היא אחרת, האם זכאי העובד לפיצויים מוגברים בגין פיטורים שלא כדין?
  הפסיקה קבעה, משפוטר עובד מסיבה מוצהרת ספציפית (של צמצומים למשל) והתברר, כי פוטר מסיבה אחרת, אשר המעסיק לא ראה לנכון לגלותה, כגון גיל מבוגר וכיוצ"ב, זכאי העובד לפיצויי פיטורין שלא כדין, וזאת מהסיבה כי יש לאפשר לעובד להתגונן מפני טענות המעסיק ולדעת לעמוד על זכויותיו בזמן אמת.

הפסיקה

הפסיקה קבעה כי הגשת צו המניעה צריכה להיעשות תוך זמן קצר מיום הפיטורים, שכן בקשה למתן צו מניעה זמני אשר תוגש באיחור, סביר להניח שתדחה בטענת שיהוי, שהרי מטרתו של סעד זמני זה הינו לשמר את המצב הקיים ולפיכך קיים חשש שמשרתו של העובד המפוטר תאויש על ידי עובד אחר.

ביטול הפיטורים והחזרה לעבודה, הינם סעדים שבתי הדין לעבודה אינם מעניקים בקלות. בתחום דיני העבודה שלטה במשך שנים הגישה על פיה דרך המלך הינה פסיקת פיצויים ואך במקרים נדירים יאכוף בית הדין יחסי עובד מעביד (בג"צ 254/73 צרי חברה פרמצבטית וכימית נ' בית-הדין הארצי לעבודה פ"ד כח(1), 372).
יחד עם זאת, ככל שחלפו השנים רוככה גישה זו ונקבעו בה סייגים המאפשרים במקרים מסוימים אכיפת יחסי עובד-מעביד.

מקרה לדוגמה

כך נקבע למשל, כי במקרים בהם המעביד הינו גוף ציבורי, הרי שיש מקום להורות על אכיפת החוזה דווקא (ע"ע 300178/98 דוד ביבס - שופרסל בע"מ פד"ע לו (2001), 481). כך גם במקרים בהם מדובר בהגנה על עובד החושף שחיתויות ובהגנה על עובדים אשר פוטרו בניגוד להוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח - 1988.

דוגמה למקרה נוסף בו בית הדין האזורי לעבודה קיבל את בקשתה של העובדת והחזירה לעבודה ניתן לראות בבש"א 008770/07 רינה ירימי נ' על"ה- עזר לילד הנכה. ומעשה שהיה כך היה: המבקשת הגישה בקשה לסעד זמני, ובה ביקשה לבטל את פיטוריה ולהורות על השבתה לעבודה סדירה אצל המשיבה.

המקרה

המבקשת פוטרה מעבודתה בעקבות אירוע שבו נזקק חוסה במעון שבו עבדה לטיפול רפואי לאחר שבטעות חובר לצינור ההזנה שלו בקבוק המכיל חומר חיטוי. המבקשת הניחה את הבקבוק מתחת לכיור וכתבה עליו כי הוא מכיל חומר חיטוי רעיל, והבקבוק ניטל ע"י מטפלת אחרת בעת שהמבקשת הייתה בחופשה.

פסיקת בית הדין בנושא

בית הדין קיבל את הבקשה וקבע, כי יש לדחות את טענת המשיבה כי אין זה ראוי שביה"ד יתערב בשיקול דעתה. פררוגטיבת הניהול של המעביד אינה בלתי מוגבלת, והיא כפופה לדין הכללי אשר מצר את צעדי המעביד בנסיבות שונות. באשר לזכותו של המעביד להעסיק או לסיים את העסקתו של עובד, גם כאשר מדובר במעביד במגזר הפרטי, זכות זו אינה בלתי מוגבלת.

המסקנה

במקרה דנן, פיטורי המבקשת היו, לכאורה, לא מידתיים ולא סבירים בהתאם לראיות לכאורה שהוצגו בפני ביה"ד. במכלול הנסיבות הכולל אחריותה של המבקשת לאירוע המצער היא מינורית ושולית. המבקשת נקטה באמצעים סבירים בכדי למנוע את התרחשותם של מקרים דוגמת זה שאירע, ובמכלול הנסיבות אשר הובילו לטעות המצערת היו גורמים רבי השפעה הרבה יותר מאשר המבקשת. על כן, יש לקבוע כי לכאורה פיטורי המבקשת נעשו שלא כדין. המשיבה מתקיימת מכספי ציבור ולמען הציבור. אין זה ראוי כי עמותה שפועלת מכוח תמיכה ציבורית תנהג בקלות ראש שכזו ותפטר עובדת ותיקה בנימוקים מעין אלה.

החלטת בית הדין

בית הדין קבע כי לאור היות המשיבה גוף דו-מהותי ולאור הפגם הזועק לעין בפיטורי המבקשת יש מקום לחרוג מן הכלל של אי אכיפת יחסי עובד-מעביד ולהורות על השבת המבקשת לעבודה סדירה עד להכרעה בתובענה גופא.

על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה הוגשה בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה במסגרתה קיבל בית הדין הארצי את החלטת בית הדין האזורי ובהסכמת הצדדים חזרה העובדת לעבודה סדירה.

לסיכום

בבחינת השאלה האם אכן מדובר בפיטורים שלא כדין המצדיקים התערבות של בתי הדין, יש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו. לשם כך, מומלץ להיוועץ עם עורך דין בקיא ובעל ניסיון רב בתחום של דיני עבודה בכלל ובנושאי פיטורין בפרט.

מאמרים נוספים בנושא:

הפלייה בפיטורי עובדת חרדית

צפו במקרה: הפלייה בפיטורי גננת חרדית

 

 

הדיון בבית הדין לעבודה לא התקיים בפני שלושה ופסק הדין בוטל

לעיתים קרובות מאוד, המתדיינים בפני בית הדין האזורי לעבודה, נתקלים בפתח הדיון בשופט/ת היושב באולם כשלצידו קלדנית, כאשר שני גורמים נוספים, בדמות נציגי ציבור, האחד מטעם העובדים והשני מטעם המעסיקים, אינם בנמצא.

 

 

החזרת עובד שפוטר מעבודתו

צפו במקרה: שף פוטר בטענת גניבה ובית המשפט פסק לטובתו.

 

האם מותר לפטר עובד בסמוך לגיל הפרישה?

מידע בנושא פיטורים במסוך לגיל הפרישה.

 

פוטרה בעת שהיתה בחופשת מחלה ותפוצה ב- 49,000 ₪!

צפו במקרה: עובדת המרכז למידע תקשורתי פוטרה שלא כדין וקיבלה פיצוי בסך של 49,000 ₪.

 

פיטורים שלא כדין עקב פגם בהליך השימוע

צפו במקרה: פוטר מסיבה שונה מזו שנמסרה לו בשימוע וקיבל פיצוי של כ-20,000 ₪.

 

פיצוי בגין פיטורים שלא כדין של מורה

צפו במקרה: בית הדין פסק 40,000 ₪ פיצויים למורה שפוטרה שלא כדין.

 

ביטול פיטורי עובדת בשל פגמים בהתנהלות המעסיק

צפו במקרה: מזכירת איגוד מקצועי של הסתדרות העובדים פוטרה, בית הדין ביטל את ההחלטה והורה להשיבה לעבודה.

 

צו מניעה זמני- השבת חולת סרטן לעבודתה לאחר שפוטרה

צפו במקרה: מנהלת צוות פסיכיאטריה שפוטרה בניגוד לחוק.

 

פיצוי מוגדל למורה שפוטר שלא כדין

צפו במקרה: המורה פוטר בגיל 53, הגיש תביעה ופוצה בכ- 200,000 ₪.

 

 

חובת השימוע חלה גם בעניין חסימת מורה מלעבוד

צפו במקרה: המורה פוטרה ללא והופעלה עליה חסימה, בית המשפט פסק פיצויים בסך 40,000 ₪ בגין פיטורין שלא כדין

 

עובד שפוטר מחמת מינו פוצה בסך של 30,000 ₪

עובד אשר פוטר מעבודתו על רקע היותו מדריך כושר ממין זכר, תבע את מעסיקו בגין פיטורים שלא כדין מטעמי מין, וקיבל פיצוי בסך 30,000 ₪.

 

פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ועגמת נפש לפקידה וותיקה בבנק

צפו במקרה: התובעת טענה שפוטרה שלא כדין וקיבלה 43,720 ₪.

 

כאשר התנהגות המעביד מקוממת, יש להשיב את העובד לעבודה

צפו במקרה: סכסוך בין משפחות גרם לפיטורין לא כשרים.

 

 

פיטורים בשל החתמת כרטיס נוכחות בעבודה ע"י אחרים / מעילה באמון וזכות שימוע

צפו במקרה: מנהלת מעון פעוטות פוטרה בשל מעילה באמון

 

האם מעביד רשאי לפטר עובד בשל כך שהעובד הגיש נגדו תביעה בבית הדין?

צפו במקרה: נזק שגרם סוכן מכירות לרכב החברה קוזז מדמי ההבראה שהגיעו לו.

 

תקציר פסק דין ד.נ.ר. נ' אבי ביטון ותביעה שכנגד

צפו במקרה: מפקח בסוכנות ד.נ.ר פוטר ונדרש להחזיר עמלות פיקוח בביטוח חיים.

 

האם רשאי מעביד לפטר עובד בשל שירות מילואים, ומה הן זכויות העובד במקרה זה?

האם רשאי מעביד לפטר עובד לאחר שירות מילואים?

 

 

האם רשאי מעביד לפטר עובד קבלן סמוך להשלמת תשעה חודשי עבודה, כדי למנוע קליטתו אצל המשתמש?

צפו במקרה: ניסיון התחמקות משינויים בסעיף 12 א' לחוק - עובדי קבלן של רשות השידור פוטרו!

 

 

פיטורים שלא כדין ופיצוי בגין הפסד משרה חלופית

עובדת, אשר בעקבות הסכמת המעביד לשפר את תנאי העסקתה, דחתה משרה אחרת אליה התקבלה ולאחר מכן המעביד חזר בו מהסיכום עמה,זכאית לפיצוי בגין אובדן המשרה האחרת!!!

 
לראש העמוד ↑