מאמר זה יעסוק בחשיבותה של חובת הגילוי החלה על המבוטח המצטרף לביטוח ואשר נדרש להשיב על שאלות המופיעות בטופס הצהרת הבריאות, ועל ההשלכות הנובעות מאי מסירת המידע המלא. במקרה הספציפי שהובא במאמר זה, נדחתה תביעתם של יורשי המנוח לתשלום תגמולי ביטוח חיים בשל אי גילוי עבר רפואי עשיר של המנוח, לרבות אבחון מחלת כבד 9 שנים לפני חתימתו על הצהרת הבריאות.