משרד עורך דין

חופשה שנתית

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

הזכות לחופשה של עובד מעוגנת בחוק חופשה שנתית, התשי"א -1951.  ישנם מספר כללים אשר קיבלו את ביטויים בפרשנות בתי הדין את החוק. כללים אלו קבעו מסמרות באשר לזכויותיו חובותיו של העובד לחופשה שנתית.  
כך למשל, ראוי לזכור כי הכלל הוא, שחופשה אינה ניתנת לצבירה משנה לשנה, כלומר: לא ניצלת, הבעיה היא שלך.  מאידך גיסא, מוטלת החובה על המעסיק להוציא את העובד לחופשה שנתית, והוא חייב לתיתה בתוך המועד הקבוע בסעיף 6 לחוק.  אי קיום הוראה זו כמוה כעבירה על החוק.   

מועד היציאה לחופשה הינו גמיש. סעיף 6 (א) לחוק קובע כי: "החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה", כלומר: את זכות החופשה בגין שנת 2006 ניתן לממש עד סוף שנת 2007. 

לעניין צבירת החופשה קבע החוק בסעיף 7 (א) כי: "אין החופשה ניתנת לצבירה: ואולם רשאי העובד בהסכמת המעביד, לקחת רק שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות". הווה אומר: ניתן לצבור עד שלוש שנים ימי חופשה, אך בכל מקרה חייבים לנצל שבעה ימי חופשה מרוכזים בשנה.  יצויין כי הזכות לדחות ימי חופשה לשנים הבאות צריך להיות מוסכם על שני הצדדים – המעסיק והעובד – ובהיעדר הסכמה מפורשת או בהיעדר רצון מצד העובד לצאת לחופשה בעת שהמעסיק יקבע לו זאת, אין לעובד זכות צבירה וכל ימי החופשה מעבר לשנה נמחקים לו.  עוד יש לציין, כי אם אי מתן החופשה נובע ממחדלו של המעסיק, הרי שאין למעסיק הזכות למחוק לעובד את חופשתו.  לא מעט פסקי דין דנו בשאלה באשמת מי לא ניצל העובד את חופשתו.  

לסיכום:  חשוב לזכור כי כל צבירת חופשה צריך שתהיה בהסכמת המעסיק והעובד, ובהיעדר הסכמה כזו עלול העובד להפסיד זכות זו.  למעביד ייאמר:  דאג שהעובד ינצל את חופשתו, אם לא רצה בכך העובד, הרי שהבעיה תהיה שלו והוא יאבד את זכותו.   ולבסוף, צבירת חופשה עד שלוש שנים ולא מעבר לכך.  לתשומת לב העובדים והמעבידים גם יחד.

מאמרים נוספים בנושא:

המעסיק כפה עליך לצאת לחופשה? מגיע לך פיצוי!

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין לעבודה בנצרת פסק בית הדין, כי המעסיקה הוציאה את העובדת לחופשה, בניגוד לאמור בסעיף 9(א) לחוק חופשה שנתית, אשר קובע כי תאריך תחילת החופשה יקבע לפחות 14 יום מראש.

 

 

מהו פדיון ימי חופשה ומתי ניתן לפדות ימי חופשה?

מאמר זה יסקור את הדין והפסיקה הקיימים במקרה של זכאות עובד לפדיון ימי חופשה - אימתי עובד זכאי לפדות את ימי החופשה שנצברו לו.

 

חישוב ימים ודמי חופשה

חישוב ימי חופשה במקרים של פחות מ- 240 ימים וחישוב דמי חופשה (כמה מגיע לעובד על כל יום חופשה)
לתנאי זכאות לימי חופשה לחצו כאן

 

האם אחזקת רכב מהווה רכיב לחישוב פדיון חופשה בעת סיום יחסי עובד - מעביד?


סעיף 13 לחוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951, קובע כי על המעסיק חלה החובה בעת סיום יחסי עובד – מעביד, לשלם לעובד פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לו אילו יצא לחופשה ביום בו חדל לעבוד.

 

התיישנות תביעת דמי חופשה של עובד שכיר

בעניין זה קיימות שתי שאלות – הראשונה, מהי תקופת ההתיישנות אשר לאחריה לא ניתן לתבוע בגין רכיב זה? והשאלה השנייה, מהי תקופת התקופה המכסימלית לצבירה של חופשה?

 

האם מעסיק יכול לחשב חלק מתקופת ההודעה המוקדמת כחופשה שנתית?

במקרה בו המעסיק מודיע לעובד על פיטוריו, ומעניק לו הודעה מוקדמת על פי חוק, האם יכול המעסיק לעשות חפיפה בין ההודעה המוקדמת לבין החופשה השנתית?

 

כיצד יחושבו צבירת ימי חופשה ודמי חופשה המגיעים לעובד שעתי/יומי?

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, מסדיר את נושא חישוב דמי החופשה המגיעים לעובד שעתי / יומי.
החוק קובע כי הזכאות לחופשה שנתית מחושבת על בסיס צבירה שנתית של ימי חופשה, בהתאם למספר ימי העבודה בהם עבד העובד באותה השנה.

 
לראש העמוד ↑