משרד עורך דין

חוות דעת משפטיות - דוגמאות

דין דוד סער נותן חוות דעת משפטיות במגוון תחומי העיסוק של משרדו:

  • ביטוח חיים
  • נכות מתאונה
  • אובדן כושר עבודה
  • דיני עבודה
  • חוזים
  • ביטוח לאומי
  • משרד הביטחון
  • דיני משפחה

ניתן להזמין במשרדנו חוות דעת משפטיות בנושאים הללו הן לבית המשפט והן לגופים אחרים כגון מעסיקים, ביטוח לאומי, משרד הביטחון וכיו"ב.

בפרק זה תוכלו למצוא מספר דוגמאות של חוות דעת שנתן עורך דין דוד סער ללקוחותיו.

האם זכאותו של מבוטח המקבל שירותים מיוחדים מביטוח לאומי, מתבטלת לנוכח שהייתו בבית אבות הממומן כולו ע"י משפחתו?

 

חוות דעת משפטית בעניין תניית אי תחרות

חוות דעת משפטית בעניין תניית אי תחרות שהוכנה במשרדנו והוגשה בבית המשפט

חוות דעת משפטית בנושא חופש העיסוק

חוות דעת משפטית שנכתבה במשרדנו בנושא חופש העיסוק והוגשה בבית המשפט...

 

חוות דעת א - אובדן כושר עבודה


26 באוקטובר 2008


הנדון:  ח ו ו ת   ד ע ת


הנני מתכבד לצרף לך את חוות דעתי באשר להליכים המשפטיים המתנהלים בעניינים הקשורים לתביעתך בפניקס בעניין אובדן כושר עבודה בבית המשפט המחוזי בת.א. 1014/07 וכן בערעור חב' הפניקס ביחס לפסק הדין שניתן לטובתך בערכאת "שלום" ע"י כב' השופט קסירר.

חוות דעת ב - תניית אי תחרות ושמירה על סודיות

30 בספטמבר 2009

חוות דעת בנושא תוקפה של תנית אי תחרות ושמירה על סודיות*

נתבקשתי על ידי מר ישראלי (להלן: "המבקש") לבחון, האם תנית אי התחרות ושמירה על סודיות, שנחתמה בינו לבין חברה פלונית (להלן  – "החברה"), מגבילה את העסקתו בתחום החיסכון והפחתת עלויות.

תשובתי הנה בהסתמך על העובדות והמסמכים, כפי שנמסרו לי על ידך ועל הבנתי את הדין הקיים.

ויובהר, כי בהעדר הלכה מחייבת, הנסמכת על נסיבות המקרה הקונקרטי שלפנינו, לא ניתן לחזות, כיצד יפסקו הערכאות המשפטיות, אם וכאשר העניין יובא בפניהם.

חוות דעת ג - זכויות בחנות המצויה בחצר בית


10 בספטמבר 2009


חוות דעת בעניין זכויות בחנות בגוש 6589 חלקה 278 *

 

נתבקשנו ע"י הגב' ישראלי לבדוק את זכויותיה בחנות המצויה בחצר הבית ברעננה. להלן עיקרי חוות הדעת.

חוות דעת ד - בחינת הצעת פשרה מטעם בית משפט

16-12-2009 

הנדון: בחינת הצעת פשרה מטעם בית משפט

נתבקשתי על ידכם לבחון את סבירות הצעת הפשרה שניתנה על ידי בית משפט בתאריך 28/07/09.

תשובתי הנה בהסתמך על העובדות, הנתונים והמסמכים, כפי שנמסרו לי על ידך ועל הבנתי את הדין הקיים והפסיקה.

ויובהר, כי לא ניתן לחזות, כיצד יפסקו, בסופו של יום, הערכאות המשפטיות, אם וכאשר תחליטו למצות את ההליך המשפטי עד סופו ולקבל פסק דין.

חוות דעת ה - זכויות פרישה ממשרד החינוך


12.10.2010


חוות דעת -  זכויות פרישה ממשרד החינוך


לקראת פרישתך לפנסיה מוקדמת מתפקידך כגננת במשרד החינוך ביום 31.10.2010, נתבקשתי על ידך לבחון את הנושאים כדלקמן:

 

א.       גובה מענק הפרישה וחודשי ההסתגלות להם הנך זכאית.

ב.       תקופת הסכם הרציפות לצורך חישוב שיעור הפנסיה לה הנך

זכאית.

חוות דעת ו -זכויות עבודה במעבר מחברה א' לחברה ב'

14-12-2010

 

 

הנדון: חוות דעת

 

נתבקשתי על ידכם לחוות דעתי בעניינים הנוגעים לזכויות עבודה בהתאם לשינויים שחלו ו/או שעתידים לחול אצלכם במסגרת עבודתכם בהתייחס לנושאים דלהלן:

 

1.       משמעות המעבר מחברה אחת ( להלן: "חברה א'" ) לחברה לאחרת ( להלן: "חברה ב'")

במסגרת איחוד פעילויות שתי החברות.

2.       הזכויות המשפטיות והכספיות המגיעות כתוצאה מהשינוי הנ"ל.

3.       התייחסות ספציפית לנוסח ההסכם החדש עליו הינכם נדרשים לחתום.

 

חוות דעת ז - זכויות יורשים

 

 

31-01-2011

 

 

הנדון: חוות דעת בנושא זכויות יורשים*


1.       התבקשתי לבחון את האפשרויות העומדות לפניך מבחינה משפטית, כפי שהן עולות מהמסמכים אותם הבאת לעיוני.

 

הרקע

2.       מר ישראלי ואשתו הם היורשים של המנוח מר אברהם ז"ל (להלן: "המנוח"). המנוח נפטר ב- 13.9.2002 וצו קיום צוואה ניתן ביום 3.4.2003.

 

3.       המנוח הותיר גם התחייבות, לפיה מאחר ומר ישראלי טיפל בו במסירות לאחר כניסת אשתו, לבית האבות, הוא יקבל תשלום עבור

העזרה מתוך העזבון.

חוות דעת ט- התפטרות מחברה וסוגיית התחרות

חוות דעת

א. השאלה העומדת במרכזה של חוות דעת זו

1. נתבקשתי על ידך ("העובד") לחוות דעתי האם הינך יכול להתפטר מחברה א' ולעבור לעבוד בחברה ב' או בחברה ג'.

חוות דעת י- החלת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדת סיעודית

החלת חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 על עובדת סיעודית

נתבקשתי על ידך לבחון ולבדוק את השאלה בדבר אשת נכה צה"ל בדרגת נכות בשיעור של 100% + מועסקת כמלווה סיעודית של בעלה בשעות הלילה, סופי שבוע וחג, האם זכאית היא לתשלום שעות נוספות ותשלום בגין עבודה בשבת וחג?

חוות דעת יא - אי תשלום דמי ביטוח בתקופת קבלת קצבת זקנה

חוות דעת

א. העובדות כפי שהוצגו בפניי

  1. המעסיק לא שילם דמי ביטוח עבור עובדת שלו בתקופה בה קיבלה קצבת זקנה.
  2. העובדת עבדה עד גיל 70, כשבע או שמונה שנים בסך הכול, מבלי ששולמו עבורה דמי הביטוח, ונפגעה בתאונת עבודה באופן קשה.

חוות דעת יב' - זכויות בדירת מגורים לאחר פטירת הדייר

21-1-2014

 

חוות דעת משפטית

 

נתבקשתי על ידך לבחון תיקון כתב התביעה כנגד מר י', בעניין מחלוקת ביניכם על זכויות בנכס, שהינו דירה בתל-אביב-יפו.

תשובתי הנה בהסתמך על העובדות, הנתונים והמסמכים, כפי שנמסרו לי על ידך ועל הבנתי את הדין הקיים והפסיקה.

ויובהר!!! בהעדר הלכה מחייבת, הנסמכת על נסיבות המקרה הקונקרטי, לא ניתן לחזות בוודאות, כיצד יפסקו הערכאות המשפטיות, אם וכאשר העניין יובא בפניהם.

חוות דעת יג' בעניין פסיקת ריבית מיוחדת על פי סעיף 28 א' לחוק חוזה הביטוח

 

30.11.2014

הנדון: חוות דעת בעניין פסיקת ריבית מיוחדת על פי סעיף 28 א' לחוק חוזה הביטוח

נתבקשתי על ידך לחוות דעתי בעניין סיכויי ערעור על תביעת אובדן כושר עבודה, אשר פסק הדין בערכאה קמא פסק לך את מלוא הפיצוי החודשי החל משנת 2006 ועד בכלל. פסק הדין לא פסק כי הפיצוי שלא שולם בעבר, ישולם בתוספת ריבית מיוחדת בהתאם לסעיף 28 א' לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק"). ברצונך להגיש ערעור על פסק דין זה, בתואנה כי הנך זכאי לפסיקת הוצאות על פי סעיף 28 א' לחוק.

לראש העמוד ↑