משרד עורך דין

זכויות עובדת בהריון

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

נשים רבות אשר נכנסות להריון בתקופת עבודתן, אינן מודעות כלל לזכויותיהן במקום עבודתן, הן בתקופת חודשי ההריון, הן בחופשת הלידה והן בסיומה. החוק המסדיר את זכויותיהן של נשים עובדות בהריון ושל מעסיקן הינו חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954.

בראש ובראשונה נשאלת השאלה האם העובדת חייבת ליידע את המעביד על ההריון?

ככלל, לא חלה חובה על העובדת ליידע את המעביד על ההריון, אולם ישנה התייחסות לכך בחוק, לפיה על העובדת להודיע למעביד על הריונה בחודש החמישי וזאת לא מתוך חובה, אלא על מנת להגן על זכויותיה, שכן ממועד זה חל איסור על המעביד להעסיקה בשעות נוספות או במנוחה שבועית, אלא אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגניקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות או במנוחה שבועית, זאת בכפוף לתנאי האישור.

נושא חשוב נוסף אשר מעסיק במידה רבה נשים עובדות בהריון, הינו נושא הפיטורים במהלך ההריון, הלידה ולאחריה. החוק מעניק הגנה רחבה בכל הקשור לפיטורי עובדת בהריון ואוסר על המעסיק באיסור מוחלט לפטר עובדת במהלך הריונה, בתנאי שהיא מועסקת יותר משישה חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום העבודה. המעסיק יוכל לפטרה אך ורק בהיתר של שר התעשייה המסחר והתעסוקה, אשר יתיר את הפיטורים רק אם המעביד יוכיח שאינם קשורים להריון.

כמו כן, על המעביד חל איסור לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה וזאת הן בתקופת חופשת הלידה, והן במשך תקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה. גם במקרים אלו יוכל המעסיק לפטר את העובדת אך ורק בהיתר של שר התמ"ת.

ומה לגבי היעדרויות?

החוק מונה מספר מקרים בהם עוד בתקופת חודשי הריונה של העובדת, עומדת לה הזכות להיעדר מעבודתה ללא ניכוי משכרה, כגון לצורך מעקב רפואי, ביצוע בדיקות רפואיות שגרתיות וכיו"ב. יצוין כי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, יותר מארבע שעות ביום, רשאית להיעדר 40 שעות סה"כ במשך תקופת הריונה. לעומת זאת, אישה העובדת שבוע עבודה מלא, עד ארבע שעות ביום, רשאית להיעדר 20 שעות סה"כ במשך חודשי הריונה.

לסיכום: קצרה היריעה מלהקיף את כל נושא זכויותיה של עובדת בהריון. כל שנותר הוא להמליץ לעובדת ההרה – עלייך לדאוג שמעבידך מקיים אחר הוראות החוק. יש לציין עוד כי לאחרונה נעשו עוד תיקונים לחוק זה ורצוי להיוועץ בעו"ד בכל מקרה כזה.


דוד סער, עו"ד

מאמרים נוספים בנושא:

האם יולדת חייבת לתת הודעה מוקדמת למעסיק על אי רצונה לחזור למקום עבודתה לאחר חופשת לידה עקב טיפול בילד?

  1. היולדת החליטה שלא לשוב למקום עבודתה לאחר חופשת לידה לצורך טיפול בתינוק שנולד.
  2. השאלה המשפטית העולה היא, האם חלה עליה חובה להודיע למעסיק על אי רצונה לחזור לעבודה, ובאילו תנאים?
  3. חשיבותה של סוגיה זו היא לעניין מעמדה של היולדת. דהיינו, האם תחשב כמתפטרת, או שמה, על אף התפטרותה, מעמדה היה כשל מפוטרת?

 

פיטורי עובדת בהריון בעבודה לתקופה קצובה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, התיר למעסיק לפטר עובדת בהריון שעבדה פחות משנה, וזאת בשל העובדה שהעובדת גויסה לעבודה לפרויקט מסוים ולתקופה קצובה...

 

 

איסור פיטורי עובדת בהריון גם מכוח עקרון השוויון ואיסור האפליה

29.5.14

 

מקרה שהיה כך היה: התובעת, מנהלת חשבונות בהכשרתה, התקבלה לעבודה. כשבועיים לאחר שהתחילה את עבודתה, נודע לה שהיא בהריון (חודש שלישי) ולאחר כחודש וחצי הודיעה התובעת למעסיק במייל, כי היא בהריון. למחרת היום, זומנה התובעת מיידית לשימוע, אשר בסיומו קיבלה מכתב פיטורים ופוטרה מעבודתה. התובעת הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב וטענה כי פיטוריה נבעו אך ורק בשל הריונה, ולכן מדובר בפיטורים בחוסר תום לב ובניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

 

איסור העסקת עובדת בזמן חופשת לידה

 

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעתה של עובדת, אשר אולצה לעבוד על ידי מעסיקה בזמן חופשת הלידה שלה ולאחר מכן אף פוטרה בעת ששהתה בחופשת הלידה וחייב את המעסיקה לשלם לתובעת למעלה מ-100,000 ש"ח !

 

מתי מועמדת לעבודה חייבת לגלות שהיא בהריון?

 

בית הדין לעבודה קיבל תביעתה של עובדת שפוטרה שלא כדין מחמת הריונה וקבע כי העובדת לא הייתה חייבת להודיע בעת מועמדותה לעבודה, על עובדת הריונה, שכן עובדה זו אינה רלבנטית למעסיק, זאת למעט מקרים חריגים בהם היא חייבת להודיע שהיא בהריון, אשר אינם חלים בנסיבות העניין.

 

פיטורים עקב הודעה על טיפולי פוריות

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעתה של עובדת אשר פוטרה מעבודתה, בשל הודעתה על טיפולי פוריות שהיא עוברת, וחייב את המעסיק לשלם לה פיצוי בסך של 30,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין.

 

הזכות לשעת הנקה

 

בהתאם לחוק עבודת נשים תשי"ד- 1954 קיימת זכאות לשעת הנקה לנשים שחוזרות מחופשת לידה. מטרת חוק זה באה לעודד נשים לשוב לעבודתן לאחר חופשת הלידה.

 

מחיר אילוץ עובדת לעבוד בחופשת הלידה

עסקינן בעובדת שהועסקה כמנהלת קשרי לקוחות, אשר הרתה ועבדה בחברה עד ללידתה. כשבוע לאחר הלידה, נדרשה להגיע לעבודה יחד עם הרך הנולד, כאשר הובהר לה בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים, ובעזות פנים ממש, כי אם לא תעשה כן, יילקחו ממנה הרכב והטלפון הנייד, זאת חרף הנוהג שהיה קיים בחברה לפיו הטבות אלו הושארו בידי עובדות שיצאו לחופשת לידה.

 

ביהמ"ש: עובדת בהריון זכאית לשוב למקום עבודתה בפועל לאחר חופשת הלידה

חוק עבודת נשים אוסר על מעביד לפטר עובדת בהריון. על המעביד לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (משרד התמ"ת), ורק באישורו ניתן לפטר את העובדת. תכלית החיקוק הינה להגן על זכויותיה של עובדת בהריון שגם כך מועדת וחשופה לסנקציית הפיטורין יותר מכל עובד אחר.

 

 

כיצד בוחן בית הדין לעבודה את נסיבות פיטוריה של עובדת בהריון?

 

מתמחה במשרד עורכי דין פוטרה בעודה בהריון. לטענתה, פוטרה היא בשל הריונה, ועל כן זכאית לפיצוי מלא, ואילו מעסיקיה טענו כי פוטרה בשל אי שביעות רצונם מעבודתה. כיצד יקרא בית הדין לעבודה את "כליות ולב" המעבידים וכיצד ידע מהי כוונתם? שאלה זו נדונה בתעא (ת"א) 9347-07 רוית צורדקר נ' עו"ד ניר הראל, פורסם בנבו (2011).

 

 

פיצוי לעובדת שנדרשה לעבוד בחופשת לידה

29.7.2011

 

האם רשאי מעביד לדרוש מעובדת לעבוד במהלך חופשת הלידה? שאלה זו הובאה בפני כבוד השופטת אריאלה גילצר – כץ מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (תע"א 3649-08 ענת בלטמן נ' חברת נוקי ואח').

 

פיטורים שלא כדין על רקע שמירת הריון

עסקינן בתובעת שהחלה לעבוד בתור מוקדנית בתחנת מוניות. כעבור עשרה ימים ממועד תחילת העסקתה גילתה התובעת כי בשעה טובה ומוצלחת הינה בהיריון. מספר ימים לאחר מכן ובעצת רופאה קיבלה התובעת אישור רפואי לשמירת הריון, דא עקא והמעסיק סירב לחתום על טופס התביעה לביטוח לאומי לצורך קבלת גמלה לשמירת הריון, והגדיל לעשות כשדרש ממנה לחתום על מכתב בו היא מודיעה על עזיבתה בעקבות שמירת הריון.

 

 

כתב אישום בגין הפליית עובדת בשל הריונה

בעקבות חקירה שניהל האגף לאכיפת חוקי עבודה שבמשרד התמ"ת, הגיש המשרד כתב אישום  כנגד עיריית רמת גן, מנהל כוח האדם של העירייה ושני נושאי משרה של בית ספר תיכון עירוני, באשמת אפליה פסולה בשל ההיריון.

 

 

נוהל הגשת בקשה לפיטורים או: פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהיריון


חוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954 (להלן – החוק), אוסר על פיטורים ועל פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד במצבים מיוחדים, כגון הריון, טיפולי פוריות וחופשת לידה ללא היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים. ביום 7.6.2010 פורסם ע"י אגף ההסדרה במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת נוהל בדבר אופן הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה של עובד/ת לפי חוק עבודת נשים. להלן נוסח הנוהל:

 

 

האם לעובדת בהריון קיימת הגנה מוחלטת מפיטורים?


בפס"ד תע"א 11088/08 מרום דגנית נ' ההנהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ ואח' נדון העניין הבא:

 

 

היתר פיטורי עובדת בהריון יבחן על פי עקרונות המשפט המנהלי


בית הדין האזורי בתל אביב בפסק דין בעניין עב' 1298/03 לאה רחום נ' מדינת ישראל- משרד העבודה והרווחה ואח', קיבל באופן חלקי תביעתה של עובדת בהריון כנגד משרד העבודה והרווחה לביטול החלטת הממונה על חוק עבודת נשים מטעם משרד העבודה, וכנגד מעסיקה, רשת גני ילדים של אגודת ישראל בתשלום יתרת פיצויי פיטורים ושאר זכויותיה הסוציאליות.

 

 

האם אב לתינוק, זכאי ליום עבודה מקוצר, כנהוג לגבי אמהות עובדות באותו מקום עבודה?


בית הדין הארצי לעבודה קבע בסדרה ארוכה של פסקי הדין  ( כך למשל בפסקי הדין:  ע"ע 1152/02 מדינת ישראל נ' אלכסנדר מוסלנקו, פ"ע לט 337, מיום 31.08.2003, ע"ע 1039/00 מדינת ישראל נ' מנחם יהב ואח', מיום 13.08.2008, ע"ע (ב"ש) 300301/97 אברהם סעדון נ' מדינת ישראל, פד"ע לח כט, מיום 30.09.2001 ) כי תכליתו של סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1998, הנה לשמור על עקרון השוויון, זאת בהתאם לדברי ההסבר לחוק, וכן מהסיבה שחוק זה אינו חוק רגיל, אלא מדובר בחוק שמטרתו להגשים את עקרונות היסוד של השיטה המשפטית.

 

פיטורים או התפטרות לאחר חופשת לידה וזכאות לדמי אבטלה לאחר לידה

במקרים רבים מספר לא מועט של נשים לאחר לידה מוצאות עצמן מפוטרות מעבודתן, או שהן בוחרות להתפטר או לצאת לחופשה ללא תשלום (חל"ת).

במקרים אלו, נשאלת השאלה, האם נשים לאחר לידה תהיינה זכאיות לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי?

 

הארכת חופשת לידה-תיקון לחוק


ביום  22.3.2010 נכנס לתוקפו תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 46) התש"ע 2010.  במסגרת תיקון זה מעניין לשים לב שחופשת הלידה לעובדת תהא מעתה עשרים ושישה שבועות במקום ארבעה עשר שבועות עד כה.

 

 

האם מועמדת לעבודה מחויבת לגלות את עובדת הריונה בעת מו"מ לקבלה לעבודה?

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בפסק דין בעניין עב 10355/06 צפון – בנימין נ' נאמן ייעוץ והכוונה לגיל זהב בע"מ ואח', קיבל תביעה של עובדת שפוטרה מעבודתה שלושה ימים לאחר שהודיעה למעסיקה על היותה בהריון, וקבע כי אין לחייב מועמדת לעבודה לגלות את עובדת הריונה , במיוחד אם היא נמצאת בשלבים הראשונים של ההריון.

 

זכויות מיוחדות המוקנות לעובדת בהריון

 

עובדת שהינה בהריון זוכה להגנה רבה מאד בחוקת העבודה וזכויותיה נפרשים בקשת רחבה של נושאים.  כך למשל: עובדת העוברת טיפולי הפריה, אין לפטרה בתקופת הטיפולים ויש לאפשר לה לצאת לטיפולים אלו מבלי לפגוע בשכרה.

 

 

פיצוי של למעלה ממאה אלף ₪ לעובדת בהריון שפוטרה

 

כידוע, על פי חוק עבודת נשים, אין לפטר עובדת בהריון אלא אם כן התקבל אישור לכך מאת שר התמ"ת.  כל התחכמות בעניין זה מסכנת את המעסיק וחושפת אותו לסנקציות עונשיות כבדות.

 

האם כניסה להריון עקב תחבולה של האישה מקנה זכות לתביעתה בנזיקין ולמתן צו לחייבה בהפלה?

בעניין זה ניתן פסק הדין בבית המשפט לענייני משפחה ביום 3.5.09.

סיפור ההיכרות בין בני הזוג: בין הצדדים הייתה בעבר היכרות שטחית קודמת. בחודש אוקטובר 2008 לערך, נפגשו הצדדים בתחנה המרכזית, כאשר הגבר היה בדרכו לבסיס והאישה עבדה כמוכרת בדוכן בתחנה. לאחר מספר מפגשים קצרים בנתיב נסיעתו של המבקש לבסיס, קבעו הצדדים לראות סרט בבית המשיבה. לאחר קיום יחסי מין לכל הפחות בשתי הזדמנויות הרתה המשיבה.

 

עובדת אשר פוטרה שלא כדין לאחר סיום חופשת לידה תפוצה ב-37,000 ₪

 

ומעשה שהיה כך היה. בפסק הדין בעניין ורד סרוסי נ' בית חולים לנידאו (ע"ב 5389/06), נדון מקרה של עובדת אשר עבדה משך כ-13 שנה בבית החולים "לניאדו". עם חזרתה מחופשת הלידה, הודיע לה מעסיקה כי לא תוכל לשוב ולבצע את תפקידה הקודם אשר אויש זה מכבר, והיא תשובץ לתפקיד אחר, אשר לטענתו הולם את כישוריה ומעמדה, ללא פגיעה בשכרה ובתנאי עבודתה. משסירבה העובדת להצעת המעסיק, פוטרה מעבודתה. העובדת הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בה תבעה פיצויי פיטורים, דמי הבראה וכן סכום של 100,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

 

 

פיצויים בגין נזק לא ממוני בשל פיטורי עובדת בהריון

 

בית הדין האזורי לעבודה בפסק דין כרמל ברד נגד הוועד המקומי אלוני אבא, קבע כי עובדת, אשר פוטרה, מיד לאחר קבלתה לעבודה, בשל היותה בהריון, זכאית לפיצויים, הגם שלא נגרם לה כל נזק ממוני.

 

 

האם אב לתינוק, זכאי ליום עבודה מקוצר, כנהוג לגבי אמהות עובדות באותו מקום עבודה?

בית הדין הארצי לעבודה קבע בסדרה ארוכה של פסקי הדין  ( כך למשל בפסקי הדין:  ע"ע 1152/02 מדינת ישראל נ' אלכסנדר מוסלנקו, פ"ע לט 337, מיום 31.08.2003, ע"ע 1039/00 מדינת ישראל נ' מנחם יהב ואח', מיום 13.08.2008, ע"ע (ב"ש) 300301/97 אברהם סעדון נ' מדינת ישראל, פד"ע לח כט, מיום 30.09.2001 ) כי תכליתו של סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1998, הנה לשמור על עקרון השוויון, זאת בהתאם לדברי ההסבר לחוק, וכן מהסיבה שחוק זה אינו חוק רגיל, אלא מדובר בחוק שמטרתו להגשים את עקרונות היסוד של השיטה המשפטית.
 

האם מורה זכר זכאי לתשלום "תוספת אם"?

כבוד השופטת מיכל לויט, מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, שדנה בתביעתו של מורה זכר במסגרת התיק עב 006271/06 שטרנליב יוסף יורם נגד משרד החינוך , קבעה כי " תוספת האם", בין אם מדובר בזכות לקיצור משרה ובין אם מדובר בזכות לקבלת הטבה כספית, הינה "זכות הורית" , אשר המורה  זכאי לה באותה מידה בה זכאית לתוספת עובדת הוראה אם. 
 
לראש העמוד ↑