משרד עורך דין

זכויות בני נוער עובדים

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

זכויות בני נוער עובדים

חופשת הקיץ מתקרבת, ומאות אלפי בני נוער ישתלבו במקומות עבודה שונים. רבים מבני הנוער והוריהם אינם מודעים לזכויותיהם בעבודה, ולדאבוננו, מעסיקים רבים מנצלים את תמימותם וצעירותם של בני הנוער ומקפחים את זכויותיהם בעבודה.
לשם כך, ריכזנו עבורכם נושאים שונים הנוגעים לתנאי העסקת בני נוער:

על פי חוק עבודת נוער, תשי"ג- 1953 אשר מסדיר את הנושא של עבודת נוער, בני נוער נחשבים לעובדים אף אם לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד החלים על עובדים בוגרים. על עבודת הנוער חלים כל דיני העבודה אשר חלים על עובדים במשק, בשינויים המתאימים.

גיל

החוק קובע כי בתקופת חופשת הקיץ מותר להעסיק בני נוער שמלאו להם 14 שנה, למעט בהופעה ציבורית, אומנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, אלא אם התקבל היתר מתאים לכך על ידי שר העבודה והרווחה.

דרישות בסיסיות

תנאי הכרחי להעסקת בני נוער הוא המצאת אישור רפואי מרופא משפחה על מצב בריאות תקין של הנער. עם קבלת האישור הרפואי, על בני הנוער לגשת ללשכה לתעסוקת נוער הקרובה לביתם ולהוציא פנקס עבודה.

שעות עבודה

החוק קובע כי בני נוער עד גיל 16 לא יעבדו יותר מ-8 שעות ביום, ולגבי בני נוער מעל גיל 16- 9 שעות ביום במקומות בהם חל שבוע עבודה מקוצר של 5 ימי עבודה, אך לא יותר מ-40 שעות שבועיות.

העבודה בשעות נוספות אסורה.

כמו כן, החוק אוסר באיסור מוחלט להעסיק בני נוער במנוחה שבועית,  ואין אפשרות לקבל היתר לכך.
בנוסף, החוק אוסר להעסיק נער מתחת לגיל 16, או נער מעל גיל 16 שחוק חינוך חובה עדיין חל עליו בלילה, בשעות שבין 20:00 לבין 08:00, ואילו נער שבין הגילאים 16-18 החוק אוסר להעסיקו בשעות שבין 22:00 לבין 06:00. ניתן לקבל היתר משר העבודה להעסקת בני נוער בעבודת לילה בהתאם לעמידה בתנאי החוק.

הפסקות

בני נוער שעובדים 6 שעות ביום או יותר, זכאים להפסקה של 45 דקות לפחות, ולפחות חצי שעה ברציפות. בדרך כלל זמן ההפסקה אינו נכלל במכסת שעות העבודה בתשלום, אלא אם נדרש על ידי המעסיק להישאר במקום העבודה בעת ההפסקה.

שכר עבודה

שר העבודה והרווחה התקין תקנות מיוחדות לשכר מינימום עבור בני נוער עובדים. על פי התקנות, שכר המינימום לנוער נגזר באחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, בהתאם לגילו של הנער. שכר מינימום לשעה לנער העובד במשרה מלאה מחושב לפי חודש עבודה בן 173 שעות בחודש ולפי עבודה של 40 שעות בשבוע.
יצוין, כי כל תקופת העסקתו של הנער מחייבת תשלום שכר בעד עבודה, לרבות תקופת "התלמדות" או תקופת "ניסיון", ועל המעסיק חלה חובה לשלם עבור כל שעת עבודה החל מהשעה הראשונה.
כמו כן, חל איסור על המעסיק לנכות משכרם של בני הנוער בגין קנסות או נזקים וכיו"ב, כל עוד לא הותר על פי החוק.


רישום שעות העבודה

חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון נוכחות), יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעסיק. מומלץ שבני הנוער יערכו רישום נפרד שלהם של הימים והשעות בהם הם עובדים.

חוק הודעה לעובד

על פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002, על המעסיק חלה חובה למסור לנער הבא לעבוד אצלו למשך 30 ימים לפחות טופס הקבוע בתקנות בו מפורטים, בין היתר: זהות המעביד והנער העובד, תאריך תחילת העבודה ומשך תקופת העבודה, עיקרי התפקיד של הנער העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של הנער העובד, גובה השכר לשעה של הנער, אורכו של יום עבודה ושבוע עבודה וכיו"ב.

החזר הוצאות נסיעה

בני נוער זכאים לקבל החזר בגין הוצאות נסיעה עד סכום של 22.06 ₪ ליום נכון לינואר 2009, אשר ישולמו בנוסף לשכרם ולא כחלק ממנו. כמו כן, על המעסיק לוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור בשלום לביתם.

ביטוח לאומי

המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לנער העובד וחל עליו איסור לנכותו משכרו של הנער. כמו כן, חל איסור על המעסיק לנכות משכרו של הנער ביטוח בריאות.

עבודות אסורות

קיימים סוגי עבודות מסוימים בהן חל איסור מוחלט להעסיק בני נוער. בתקנות עבודת נוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ו-1995 מפורטים סוגי העבודות האסורות, כגון: עבודה עם גורמים מכניים מסוימים,  עבודה בתוך רשת צינורות ביוב, עבודות ריתוך שונות, ייצור ועיבוד חומרי נפץ וכיו"ב.

לסיכום: זכויותיהם של בני נוער עובדים הינן בעלות חשיבות רבה והמודעות להן יכולה לפתור בעיות רבות בכל הקשור לניצולם של בני נוער עובדים על ידי מעסיקים. משרד התמ"ת מודע לתופעה ופועל על מנת למגרה באמצעות אכיפה ופיקוח אצל מעסיקים שונים כגון: קייטנות, רשתות מזון, אולמות אירועים וכיו"ב, ובמקרים רבים מטיל סנקציות חמורות מהטלת קנסות ועד להגשת כתבי אישום.

 

דוד סער, עו"ד

מאמרים נוספים בנושא:

הפן הפלילי בהעסקת בני נוער בניגוד לחוק עבודת נוער

בית הדין האזורי לעבודה חייב מעסיק, אשר העסיק בני נוער בניגוד לחוק עבודת הנוער, וגזר עליו קנס בסך 100,000 ש"ח.

 

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט–2009

ביום 27.7.2009, פורסם ברשומות חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)(תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (להלן - "החוק"), שמטרתו הגברת ההגנה על זכויותיהם של נערים עובדים. להלן עיקרי החוק.

נקבע בחוק, כי מעביד המעסיק נער (מי שטרם מלאו לו 18 שנים), ימסור לו הודעה בכתב, בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 (להלן - "חוק הודעה לעובד"), בה יפורטו תנאי העבודה של העובד, תוך 7 ימים מהיום שבו הנער החל לעבוד אצלו (במקום 30 ימים).
במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כמפורט בחוק הודעה לעובד, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך 7 ימים מהיום שנודע לו על השינוי. הוראות החוק לא יחולו לגבי נער עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 7 ימים.

תחילתו של חוק זה ביום 10.9.2009. אולם לגבי מעביד המעסיק נער, שהתחיל את עבודתו לפני יום זה, חלה עליו החובה למסור הודעה לנער, לא יאוחר מיום 17.9.2009.

דברי הסבר לחוק ע"פ הצעת החוק:

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב–2002 (להלן – החוק), יצר חובה כללית על מעבידים ליידע את עובדיהם אודות תנאי עבודתם. החוק מטיל חובה על מעבידים למסור לעובדיהם הודעה מפורטת בכתב, סמוך לתחילת עבודתם וכאשר חל שינוי מהותי בפרטים שנמסרו בהודעה. את ההודעה על תנאי העבודה מחויב המעסיק למסור "לא יאוחר משלושים ימים מיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו".
עבודת נוער בישראל מתאפיינת במומחיות מועטה, גמישות גבוהה, עלות העסקה נמוכה ומודעות נמוכה לזכויות. בדרך כלל מדובר במשך עבודה קצר יחסית ובמעברים תכופים ממקום עבודה אחר למשנהו. כך ככלל, וכך במיוחד במהלך חודשי הקיץ, כאשר מספר בני הנוער העובדים גדל בשיעור ניכר, ולרוב אין משך עבודתם עולה על חודש בתקופה זו.
כתוצאה מכך, דווקא אוכלוסיה מוחלשת ופחות מודעת לזכויותיה, אשר לא אחת מהווה יעד זמין ונוח לניצול, אינה זוכה להודעה ברוח החוק, אשר חשיבותה עצומה, והיא מהווה כלי חשוב לעמידה על זכויותיהם בעבודה.
המחוקק הישראלי מצא לנכון לחוקק חוקים והוראות ספציפיים לעבודת נוער, על מנת להגן ביתר שאת על אוכלוסיה זו מפני ניצול ופגיעה בידי מעבידים.
המטרה בתיקון החוק הייתה לקבוע התייחסות ספציפית לנוער המעניקה הגנה יתרה לבני הנוער וההולמת את מאפייני עבודתם, ולתקן את החוק באופן שיבטיח כי בתוך שבוע ימים לכל היותר יוכלו כל נערה ונער לדעת את תנאי עבודתם לאשורם.

דוד סער, עו"ד

 
לראש העמוד ↑