משרד עורך דין

הטרדה מינית בעבודה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

האיסור על הטרדה מינית בעבודה מעוגן הן בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח- 1998 והן בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעביד), תשנ"ח- 1998 שתוקנו מכוח החוק.

מטרת החוק נגד הטרדה מינית

מטרת החוק הינה לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים. החוק מרחיב את הגדרת ההטרדה המינית ככזו שאינה חלה רק בתחום יחסי העבודה, אלא על כל מקום. החוק מעניק הגנה יתרה למצב בו קיימים יחסי מרות כגון מנהל ועובדת.

הטרדה מינית מוגדרת בחוק כאחת מחמש צורות התנהגות אסורות

 1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
  לדוגמה: מעביד המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים עמו יחסי מין.
 2. מעשה מגונה. 
  לדוגמה: עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן. ואולם, אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו: ניצול של יחסי מרות בעבודה או ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין, בחסר ישע או במטופל.
 4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, על אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן. גם כאן אין צורך להראות אי הסכמה במקרים המנויים בסעיף 3.
 5. התייחסות מבזה, מעליבה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.
 6. דוגמאות נוספות של התנהגויות העשויות להיחשב להטרדה מינית הן: התחככות או כל מגע פיזי שנעשה "כאילו" במקרה, נגיעות באיברי הגוף, צביטות, ליטופים, חיבוקים, בדיחות גסות, אמירות בעלות אופי מיני, לחץ לקיום יחסי מין, אונס, תקיפה ועוד כיו"ב.

התנכלות כהטרדה מינית

הטרדה מינית כוללת בהגדרתה גם התנכלות, אשר מוגדרת בחוק כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית. התנכלות יכולה לבוא לידי ביטוי למשל, בפיטורי העובדת המוטרדת, מניעת קידום העובדת, פגיעה בשכרה, הרעה בתנאי העסקתה ועוד כיו"ב.

החוק כולל שלוש דרכים לטיפול בהטרדה מינית בעבודה

 1. הגשת תלונה במשטרה וחקירה פלילית - העונש על הטרדה מינית הוא מאסר שנתיים  ימים ועל התנכלות שלוש שנים. אדם שגם הטריד מינית וגם התנכל- דינו מאסר ארבע  שנים.
 2. הגשת תביעה אזרחית נגד מקום העבודה ו/או המטריד לפי פקודת הנזיקין - בית המשפט  רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או התנכלות פיצויים עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק,  דהיינו רק בשל עצם ההטרדה או ההתנכלות.
 3. הגשת תלונה במקום העבודה על המטריד לממונה מטעמו החוק והתקנות שהותקנו מכוחו מטילים על המעסיק חובה לנקוט אמצעים סבירים בנסיבות העניין, על מנת למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת העבודה, ולטפל בכל מקרה שכזה בקביעת דרך יעילה להגשת תלונה ולבירורה. כמו כן החוק מטיל עליו את החובה לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות עליהם ידע, ולעשות כל שביכולתו כד למנוע הישנות המעשים האמורים ולתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן בעקבות ההטרדה או ההתנכלות.

קיימות חובות רבות נוספות שהחוק מטיל על המעסיק למניעת הטרדה מינית, ובאם המעסיק לא מקיים אחר חובות אלו, מוטלות בצידן סנקציות שונות.

יש לשים לב כי תביעות בגין הטרדה מינית או התנכלות יש להגיש תוך שלוש שנים מיום היווצרות העילה!

מסקירה זו ניתן לראות כי כיום על המעסיק מוטלת החובה לעמוד בתנאים נוקשים שמציב החוק, ולצורך כך נדרש הוא להכיר ולהבין את החוק והתקנות ואת החובות המוטלות עליו לצורך ניהול תקין של עסקו.

לא כל אמירה או התנהגות הינה בהכרח הטרדה מינית, אלא קיים קושי בזיהויה, בעיקר בשל העובדה שהגבולות בין מה מותר ומה אסור אינם ברורים, ופעולה מסוימת אשר נתפסת אצל האחד כחיזור, עלולה להתפרש על ידי האחר כהטרדה. יחד עם זאת, הגבולות הופכים לברורים וחדים יותר כאשר מדובר ביחסי מרות, כגון בין מעסיק לעובדת. ואולם, גם במקרים אלו קיים ספק רב באשר לקיומה של התנהלות תקינה ונורמאלית בין עובדים לבין התנהגות העולה כדי הטרדה מינית, ולפיכך עלול להיווצר מצב של ניצול החוק לרעה.

לכן, באם הנך חש/ה כי עברת הטרדה מינית בעבודה, מומלץ לך מאוד להיוועץ עם עו"ד הבקיא בפסיקה ובחקיקה בנושא זה, שכן יוכל הוא בוודאי לסייע לך ולכוון אותך כיצד לבחור בדרך המשפטית הנכונה.

משרדנו בעל ניסיון עשיר בטיפול בתיקים בנושא הטרדה מינית בעבודה או מחוצה לה. צוות משרדנו מטפל בלקוחות אשר הוטרדו מינית וכן במעסיקים נגדם הוגשה תלונה על הטרדה מינית.
תוכל/י לפנות עוד היום למשרדנו ונשמח לתאם פגישת ייעוץ!

מאמרים נוספים בנושא:

תיקון 10 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998

21.7.2014

 

בתאריך 8.1.2014 הוסף תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית (להלן: "החוק"). התיקון לחוק קובע כדלקמן: "פרסום תצלום, סרט, או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמה לפרסום".

 

הוטרדה מינית בעבודתה ותפוצה בלמעלה מ- 300,000 ₪!!!

14.4.14

ביה"ד הארצי לעבודה פסק לעובדת שהוטרדה מינית סכום של למעלה מ- 300,000 ₪, וזאת היות ונקבע כי נסיבות חריגות וקשות של הטרדה הופנו כלפי התובעת והכל כפי שיפורט להלן.

 

עקרונות הפיצוי הנזיקי מכוח חוק הטרדה מינית

 

בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 40496-05-10 ו- 51532-05-10 פלונית נגד אלמוני מתאריך 02/01/2012, דן בשני ערעורים שהוגשו מטעם הצדדים – פלונית ואלמוני, בשאלת מערכת היחסים בין הצדדים ובשאלת יישום עקרונות הפיצוי מכוח דיני הנזיקין במסגרת סעיף 6(א) לחוק למניעת הטרדה מינית.

 

חיוב מעסיק בפיצויים בשל הטרדה מינית

16.6.2010

 

עובדת אשר תבעה את מעסיקה בגין הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות שהיו בין השניים, קיבלה פיצוי בסך 75,000 ₪.

 

פיצוי על הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה


בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור העובדת ודחה את ערעור המעביד, וקבע כי אכן העובדת הוטרדה מינית והמעביד התנכל לה במקום עבודתה, והגדיל את הפיצוי שנפסק בבית הדין האזורי לעבודה.

 

טענת התנכלות על ידי מי שאינו קורבן הטרדה מינית


נשיא בית הדין הארצי לעבודה, כבוד השופט סטיב אדלר קבע כי התנכלות על פי החוק למניעת הטרדה מינית אינה בהכרח פעולה שבוצעה נגד העובד שנפגע, כך שכל עובד שהתנכלו לו ומקור ההתנכלות הינה הטרדה מינית אף כלפי עובד אחר, יכול להעלות טענה זו (ע"ע 384/09, 389/09).

 

הטרדה מינית באמצעות מחשב

מעביד שגלש לאתרי סקס בנוכחות עובדת שלו, חוייב לפצותה ב- 50,000 ₪ בפסק דין פלונית נ' חברה אלמונית ואלמוני שלא פורסם, ניתן בבית הדין האיזורי לעבודה בבאר-שבע ביוני 2004...

 

 
לראש העמוד ↑