משרד עורך דין

הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרותהחובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות מוסדרת בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, תשס"א-2001. החוק חל החל מיום 1.6.2001.

 

החוק קובע כי חלה חובה הן על המעסיק והן על העובד ליתן לצד השני הודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות, כאשר ההודעה חייבת להיעשות בכתב, ובה יצוין יום הוצאת ההודעה ויום הכניסה לתוקף של הפיטורים/ההתפטרות.

 

החוק קובע גם את מספר ימי ההודעה המוקדמת שעל המעסיק/העובד ליתן לצד השני, כאשר קיימת הבחנה בין עובד במשכורת (עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי) לבין עובד בשכר (ששכרו משתלם על בסיס שעתי/יומי/שבועי).

 

עובד במשכורת חודשית יהיה זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות במהלך חצי שנת עבודתו הראשונה ליום אחד בשל כל חודש עבודה.

החל מהחודש השביעי לעבודתו ועד תום שנת עבודתו הראשונה, יהיה זכאי העובד ל-6 ימי הודעה מוקדמת, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה.

לאחר שנת עבודתו הראשונה, יהיה העובד זכאי לחודש ימים של הודעה מוקדמת.

עובד בשכר יהיה זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות במהלך שנת עבודתו הראשונה ליום אחד בשל כל חודש עבודה.

במהלך שנת עבודתו השנייה יהיה זכאי ל-14 ימים, בתוספת יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.

במהלך שנת עבודתו השלישית יהיה העובד בשכר זכאי ל-21 ימי הודעה מוקדמת, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.

לאחר שנת העבודה השלישית, יהיה העובד בשכר זכאי לחודש ימים של הודעה מוקדמת.

 

החוק קובע סנקציות הן למעסיק והן לעובד בגין אי מתן הודעה מוקדמת בכתב, כפי שנדרש על פיו. כך למשל, באם המעסיק לא נתן לעובד אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד, עד תום 14 ימים מיום העבודה האחרון של העובד או עד תום 7 ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם, דינו- קנס הקבוע בחוק העונשין.

עוד קובע החוק, כי מעסיק שפיטר עובד מבלי לתת לו הודעה מוקדמת, ישלם לו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. באותו האופן, פיצוי זה ישולם על ידי העובד במידה וחדל לעבוד מבלי ליתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות.

 

מסקירה קצרה זו ניתן לראות כי נושא ההודעה המוקדמת לפיטורים/התפטרות הינו מורכב ואינו חד משמעי. רבים מהעובדים אינם מכירים את החוק ואינם יודעים כיצד לנהוג ומהם זכויותיהם וחובותיהם בטרם פיטוריהם או התפטרותם. לכן חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום דיני עבודה, המכיר את החקיקה והפסיקה על בוריים.

 

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בכל הקשור לפיטורים והתפטרות ומתן הודעה מוקדמת, הן על ידי המעסיק והן על ידי העובד בטרם סיום עבודתו. צוות משרדנו בעל ניסיון רב בתחום, מכיר את החקיקה והפסיקה בנושא על בוריים, מלווה ומייעץ ללקוח ומייצג בבתי הדין לעבודה השונים.

במידה ותהיה מעוניין, תוכל לפנות עוד היום למשרדנו ונשמח לסייע לך!

מאמרים נוספים בנושא:

הודעה מוקדמת: לא ניתן להתנות על התקופה הקבועה בחוק


חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001 קובע את מספר ימי ההודעה המוקדמת שיש ליתן בפיטורים ובהתפטרות.

 

מה הדין כאשר בחוזה עבודה נקבעת תקופת מתן הודעה מוקדמת הגדולה מהקבוע בחוק. למשל, אם נקבעת תקופת הודעה מוקדמת של 90 ימים במקרה של התפטרות?

 

הודעה מוקדמת לעובד בחברה הנמצאת בכינוס נכסים


השאלה המתעוררת בבקשה זו הינה האם עובדים שפוטרו מעבודתם על ידי הנאמן, בתקופת הקפאת ההליכים נגד החברה, זכאים לתשלום תמורת הודעה מוקדמת בת חודש ימים, במסגרת "הוצאות הקפאה", כלומר לפני תשלום חובות בגין חוב עבר, או שמא ישולם במסגרת נשייה בדין קדימה?

 

חובת ההודעה המוקדמת – חלה גם על העובד וגם על המעביד


חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, התשס"א – 2001 קובע תקופת הודעה מוקדמת אשר המעביד צריך ליתן לעובד טרם סיום העבודה, ושהעובד נדרש ליתן למעביד באותה צורה.

 

תשלום דמי הודעה מוקדמת על ידי נאמן


כאשר מקום עבודה נקלע למשבר כלכלי ונוצר מצב של הקפאת הליכים בחברה, האם העובדים המפוטרים על ידי הנאמן יקבלו את המגיע להם במסגרת דמי הודעה מוקדמת במסגרת "הוצאות הקפאה" או במסגרת נשייה בדין קדימה?

 
לראש העמוד ↑