משרד עורך דין

דמי מחלה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

דמי מחלה נועדו לאפשר לעובד שאינו כשיר לעבודתו מחמת מצב בריאותי לקוי, להמשיך ולקבל את שכרו בתקופת אי הכושר.

הזכאות לקבלת דמי מחלה מוסדר בחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976. זוהי זכות קוגנטית הנמנית עם שאר חוקי המגן אשר נועדו להגן על העובד הנמצא בעמדת מיקוח חלשה יותר מזו של המעביד. הזכאות לקבלת דמי מחלה יכולה לקום גם מכוח הסכם קיבוצי, הסכם עבודה אישי או צו הרחבה.

 

חוק דמי מחלה קובע כי עובד זכאי לצבור ימי מחלה עד יום וחצי לכל חודש עבודה מלא אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ומקסימום עד 90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק זה. החוק שותק בנוגע לפדיון דמי מחלה או בנוגע לקבלת פיצוי כספי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים.

בפסק דין תקדימי אשר ניתן לפני מס' חודשים על ידי בית הדין הארצי לעבודה בע"ע (ארצי) 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים נ' לסלי פנחס וניט נקבע כי יש לאפשר לעובד המפוטר בעת מחלה לנצל את ימי המחלה הצבורים לטובתו טרם סיום יחסי עובד מעביד.

בפסק הדין נדון מקרה של עובד אשר עבד באגף הכספים של שופרסל במשך כ-29 שנים ופוטר במסגרת הליכי הבראה והתייעלות. הודעת הפיטורים נעשתה בטרם חלה העובד, אולם הפיטורים נכנסו לתוקף לאחר שהעובד לקה באירוע מוחי ושהה בחופשת מחלה. במועד פיטוריו עמדו לעובד יתרה של 450 ימי מחלה בלתי מנוצלים- 90 ימי מחלה מכוח חוק דמי מחלה ו-360 ימים נוספים מכוח ההסדר שנהג בשופרסל לעובדים בחוזים אישיים כדוגמת עובד זה. כחודש לאחר סיום עבודתו הגיש העובד לקרן מקפת תביעה לפנסיית נכות, אולם זו סירבה לשלם לו גמלת נכות חודשית ממועד פיטוריו בטענה כי חובתה של שופרסל הייתה לאפשר לעובד למצות את מכסת ימי המחלה בתשלום להם היה זכאי במועד פיטוריו ורק לאחר מכן קמה חובתה לתשלום פנסיית נכות. על החלטת הקרן הגיש העובד תביעה לבית הדין האזורי לעבודה אשר קיבל את תביעתו וקבע כי החובה לתשלום דמי מחלה פוקעת עם סיום יחסי העבודה, וככל שאין זכות לפדיון ימי מחלה בלתי מנוצלים, אין כל נפקות לשאלה כמה ימי מחלה צבורים עמדו לרשות העובד בעת סיום עבודתו. על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על ידי קרן מקפת.

בית הדין הארצי לעבודה הפך את החלטת ביה"ד האזורי וקבע באופן תקדימי כי "על מעסיק אשר עובדו חלה לאפשר לו למצות את כל ימי המחלה הצבורים לזכותו מכוח החוק, טרם ניתוק יחסי עובד - מעסיק. הגיונם של דברים בכך, שאם מעסיק יהא רשאי לפטר עובד חולה, בלי לאפשר לו לנצל ימי מחלה צבורים העומדים לזכותו, הרי הלכה למעשה תקופח הזכות הקוגנטית לדמי מחלה. כל קביעה אחרת תהא מנוגדת לתכלית חוק דמי מחלה ותאפשר למעסיק להשתחרר מחיובו בתשלום דמי מחלה על ידי פיטורי העובד, דווקא לעת מצוקתו של זה".

לסיכום: פסק הדין אינו מונע ממעסיק לפטר עובד השוהה בתקופת אי-כושר ומקבל דמי מחלה, אלא קובע כי המעסיק אינו רשאי לקבוע את מועד סיום יחסי העבודה למועד הקודם למועד מיצוי ימי המחלה בתשלום להם זכאי העובד מכוח חוק דמי מחלה. כמו כן, עובד אינו זכאי לפדיון בכסף של ימי מחלה צבורים עם סיום העסקתו אלא אם נקבע אחרת בהסכם העסקתו או בהסכם קיבוצי החל עליו.

 

דוד סער, עו"ד

מאמרים נוספים בנושא:

הזכות למצות את מלוא ימי המחלה לפני פיטורים

מאמר זה יעסוק בשאלה, האם עובד שפוטר רשאי למצות את ימי מחלתו שעומדים לזכותו בטרם ניתוק יחסי עובד - מעביד.

 

ניצול ימי המחלה טרם הפיטורים

 

שאלה שנדונה בפתחו של בית הדין הארצי לעבודה (עע 383/07 קרן מקפת מרכז לפנסיה נ' לסלי פנחס ואח'): מה דינו של הזכאי לפנסיית נכות מקרן פנסיה, אשר במועד  סיום העסקתו מצוי היה בימי אי-כושר לבצע את עבודתו, ולזכותו עמדו ימי מחלה בלתי מנוצלים אצל מעסיקו? האם במקרה שכזה על המעסיק לדחות את מועד סיום יחסי עובד-מעביד ולאפשר לו למצות את ימי המחלה הצבורים, טרם תקום חובת הקרן לשלם לעמית פנסיית נכות? או שמא, רשאי המעסיק לפטר את העובד ולסיים את העסקתו בתקופת המחלה, ללא קשר לימי המחלה העומדים לזכותו, וזכאותו של העובד לפנסיית נכות מן הקרן קמה מיד עם פיטוריו? 

 

תשלום דמי מחלה בעת שביתה

הכלל הוא כי כל שביתה, בין "כדין" ובין שאינה כדין, אינה מזכה בשכר עבודה (דיון מה/144-3 יצחק חג'ג' ואח' נ' מפעלי ע' שנף ושות' בע"מ).

 

 

פדיון ימי מחלה - אימתי?


החוק אשר מסדיר את דמי המחלה להם זכאי עובד במקום עבודתו הינו "חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976". פדיון דמי מחלה אינם מעוגנים בחוק זה, ואין הדבר דומה לפדיון ימי חופשה להם זכאי עובד בעת סיום יחסי עובד - מעביד על פי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951.

 

 

האם עובד שבן זוגו חלה במחלה ממארת יכול להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה/חופשה?

היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג - התיקון  לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן-זוג) התשנ"ח 1998 נכנס לתוקף ביום 15.7.09:

"1א. (א)"עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

(ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1". [ההדגשות אינן במקור].

 

פיטורים בחופשת מחלה - האם אפשר לפטר עובד השוהה בחופשת מחלה?

פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה- התיקון  לחוק דמי מחלה התשל"ב- 1976 (להלן:"חוק דמי מחלה") נכנס לתוקף ביום 15.7.09:

"4א. (א) מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4.

(ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה:

 
לראש העמוד ↑