משרד עורך דין

דמי מזונות

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

חוק המזונות (הבטחת תשלום) קובע, כי זוכה, אישה או ילד, תושבי ישראל, שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות והם אינם מקבלים את התשלום מן  החייב במזונות, זכאים לדמי מזונות מאת המוסד לביטוח לאומי ובתנאי שהחייב במזונות, היה גם הוא, תושב ישראל ביום מתן פסק הדין, או שהיה תושב ישראל ב-24 חודשים לפחות, מתוך 48 החודשים שקדמו ליום מתן פסק הדין.

תנאי זכאות

הזכאות לדמי מזונות מן הביטוח הלאומי, כפופה למבחן הכנסות ואישה שיש לה הכנסה מעבודה או שלא מעבודה, תובא זו בחשבון, בחישוב דמי המזונות ואישה שאינה עומדת במבחן הכנסה לא תהיה זכאית לתשלום דמי מזונות מאת המוסד לביטוח לאומי.

 

על מנת להיות זכאית לדמי מזונות מן הביטוח הלאומי, יש צורך לעמוד במספר תנאים ואלה הם:

  1. אישה או ילד תושבי ישראל
  2. פס"ד למזונות
  3. אינם מקבלים תשלום מזונות מן החייב
  4. החייב היה תושב ישראל ביום מתן פסק הדין או ב-24 חודשים מתוך 48 שטרם פסה"ד.

מצבים שבהתקיימם אין זכאות לתשלום

  1. אישה שאינה נשואה לחייב ושאין עימה ילד.
  2. אישה שילדיה הגיעו לגיל 18
  3. אישה שהכנסתה הינו מעל הסכום שנקבע.

כאמור לעיל, אחד מהתנאים לתשלום דמי מזונות, הינו מבחן הכנסות האישה מעבודה או ממקורות אחרים, ומה הם המקורות האחרים:

  1. הכנסה מעבודה או מגמלה מחליפת שכר – הכנסה שמעל הסכום שנקבע (ראה טבלה מצורפת)
  2. הכנסה שלא מעבודה (קצבה ממלל, אבטלה, שכר דירה, הון ורכוש וכו') – הכנסה שהיא בסכום השווה לסכום שמגיע לה ע"פ התקנות או עולה עליו.
  3. הכנסה מבני משפחה – ככל שבחשבון הבנק של האישה מופקדים באופן קבוע (משך 6 חודשים מתוך 9 חודשים באותה שנה) כספים כלשהם – לא תהיה זכאות. לקבוצה זו יכולים להיכנס, לדוגמא כספים שמתקבלים מהידוע בציבור של האישה.

סכום דמי המזונות

סכום דמי המזונות שמשלם המוסד לביטוח לאומי, הוא הסכום שנקבע בפסק הדין לתשלום מזונות או הסכום שנקבע בתקנות, לפי הנמוך מביניהם. המוסד לביטוח לאומי פונה אל החייב, על מנת לגבות את החוב ואם גבה מן החייב, את מלוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גדול מדמי המזונות שהביטוח הלאומי שילם לאישה, זכאית האישה לקבל את ההפרש.

על הזוכה לפנות למחלקת מזונות, בסניף הקרוב למקום המגורים, בכדי למלא טופס בקשה לתשלום על-פי חוק המזונות ועליה להציג בפני פקיד התביעות ולמסור לידיו, תעודה מזהה, שני עותקים מפסק הדין חתומים ומאושרים בידי בית הדין או בית המשפט, אישורים על הכנסה מעבודה ושלא מעבודה, אישור מהבנק או המחאה מבוטלת המאשר בעלות על החשבון שבו מבקשים לקבל את דמי המזונות, תדפיס מחשבון עו"ש בבנק ואישור מהבנק על גובה החסכונות ו/או הפיקדונות וכן פרטים על החייב, לרבות מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון ומקום עבודה.

מאמרים נוספים בנושא:

מיהו זוכה הזכאי לתשלום חודשי מכוח חוק המזונות

בית הדין לעבודה דחה תביעתה של אם, לתביעת מזונות מהביטוח הלאומי, הואיל ונפסק כי האם שבחזקתה נמצאת הקטינה, עומדת במבחן ההכנסות ומכלכלת את בתה, ולפיכך הביטוח הלאומי אינו חב בתשלום דמי המזונות במקרה זה, למרות שהאב אינו משלם דמי מזונות.

 

היחס בין קצבאות המוסד לביטוח לאומי לחוב מזונות

16.7.11

 

 

פסק הדין בעניין תמ"ש (משפחה טבריה) 55922-10-10 ד.פ נ' ח עוסק במקרה קשה של גירושים בין  בני זוג נוצריים ולהם שלושה ילדים. האב עבד כטכנאי אשר קיבל אירוע מוחי קשה וכיום הוא משותק וחי מקצבאות הביטוח הלאומי, והאם,  הייתה עקרת בית ומעולם לא עבדה.

 

 

דמי מזונות וגמלת נכות – כפל גמלאות

21.2.2011


מאמר זה יעסוק בשאלה האם אם ל-11 ילדים קטינים אשר מקבלת חלק מקצבת הנכות של בעלה זכאית גם לדמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי?

 

 
לראש העמוד ↑