משרד עורך דין

דמי לידה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

תנאי הזכאות לדמי לידה

תנאי הזכאות לדמי לידה במהלך חופשת הלידה, נועדו לפצות את האישה על אובדן שכרה במהלך חופשת הלידה.

דמי הלידה ניתנים ליולדת ישירות מהמוסד לביטוח לאומי ולא ממקום עבודתה. עם זאת, במהלך חופשת הלידה על המעביד להמשיך, כבעבר, להפריש עבור היולדת קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל וכיוצא באלה.

מהם תנאי הזכאות לדמי לידה על פי חוק ביטוח לאומי?

יולדת שצברה את מכסת חודשי הביטוח הלאומי הנדרשת, בטרם הפסיקה את עבודתה, זכאית לדמי לידה, בין אם היא עובדת כשכירה ובין אם עובדת היא כעצמאית – גם אם אינה תושבת ישראל, ובלבד שעבודתה בארץ.

חודשי ביטוח לאומי אלו כוללים את הימים הבאים:

ראשית, נכללים החודשים בהם עבדה האישה כשכירה וקיבלה את משכורתה מן המעביד, או ששילמה דמי ביטוח לאומי כעצמאית. חשוב לדעת, כי עבודה בעד חלק מחודש תיחשב, לצורך מניין החודשים, לשם קבלת הזכאות, כחודש מלא.

שנית, חודשים בהם קיבלה האישה דמי לידה (בעבור לידה קודמת), או דמי אבטלה, או גמלה שהשתלמה לה בשל שמירת הריון, דמי פגיעה בעבודה, דמי תאונה או קצבת נכות בשיעור של 100% , דמי מחלה, חופשה שנתית מקופת גמל.

שלישית, חודשים בהם השתלמה האישה בהשתלמות מקצועית, ובלבד שעבדה כחודש ימים, בטרם יציאתה לחופשת לידה.

כן יחשבו במניין החודשים, שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום (בהם חייב המעסיק בתשלום ביטוח לאומי), ובלבד שבתום החל"ת תחזור האישה לאותו מקום עבודה.

חודשי הביטוח אותם האישה צברה, בטרם יציאתה לחופשת לידה, הנם פרמטר מרכזי בחישוב דמי הלידה המגיעים לה.

חישוב דמי לידה - פירוט ודוגמא:

אם צברה האישה 10 חודשי ביטוח, מתוך 14 חודשים, או 15 חודשי ביטוח מתוך 22 חודשים, בטרם יציאתה לחופשת הלידה – זכאית היא לדמי לידה בעד 14 שבועות, המהווים את דמי לידה המקסימאליים.

אם צברה האישה 6 חודשי ביטוח, מתוך 14 חודשים, בטרם יציאתה לחופשת לידה – זכאית היא למחצית מדמי הלידה המקסימאליים, ותמצא זכאית לדמי לידה בעבור  7 שבועות.

באשר לאישה העובדת כעצמאית, יחשבו לה חודשי הביטוח, אותם שילמה ולפיהם תקבל את דמי הלידה.

שיעור דמי הלידה

כאשר צברה האישה את חודשי הביטוח, כמפורט לעיל, ונמצאה זכאית לקבלת דמי לידה, תקבל היא דמי לידה כהכנסתה בשלושת החודשים המלאים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה.

עם זאת קיימת תקרה מקסימאלית, שעודכנה בים 1.01.09, הקובעת כי דמי הלידה המירביים המשתלמים ליום הם בשיעור של- 1,296.33 ₪, הן לעובדת שכירה והן לעצמאית.

חופשת לידה לאב

החל מחודש מאי 1998, שונה חוק הביטוח הלאומי, בקובעו, כי אב רשאי להחליף את בת זוגו, לאחר ששהתה במשך 6 שבועות בחופשה לאחר הלידה, וכן זכאי הוא לקבל תשלום בעבור תקופה זו, ובלבד, שגם הוא וגם בת זוגו צברו את מכסת חודשי הביטוח המזכה אותם בדמי לידה, לתקופה של 14 שבועות, ובת זוגו מסכימה – בכתב – להחלפה זו. תנאי נוסף הוא שחופשת הלידה של האב לא תפחת מ-21 ימים ברצף.

שיעור דמי הלידה לאב וליולדת הנו זהה, והאב יקבל את דמי הלידה המגיעים לו בהתקיים התנאים הקבועים לעיל.

קבלת דמי לידה  -  הפרוצדורה

לשם קבלת דמי הלידה, יש למלא טופס תביעה לדמי לידה ולהגישו למוסד ביטוח לאומי, בסמוך לאחר הלידה. טופס זה ימולא על ידי המעביד, ובו יצוינו פרטים אודות המשכורות האחרונות של העובדת וכן פרטים נוספים. דמי הלידה ישולמו ישירות לחשבון הבנק של היולדת, בתשלום אחד, מספר שבועות לאחר הלידה.

מאמרים נוספים בנושא:

זכויות תושבת ישראל היולדת בחו"ל

17.3.14

 

דמי לידה, הם למעשה גמלה המבטיחה הכנסה לעובדת, במקום ההכנסה אותה הייתה אמורה לקבל ממקום עבודתה, בתקופה בה היא  בחופשת לידה. לצורך הדוגמא, יולדת עקרת בית, לא תהא זכאית לדמי לידה, היות ולא היתה לה הכנסה לפני הלידה ולכן אין לה כל "הפסד" כספי בפועל, מהתקופה בה היא שוהה בבית בעת חופשת הלידה.

 

 

זכאות עובדת לגמלת שמירת הריון למרות שהותה בחופשה בחו"ל

 

בית הדין האזורי לעבודה, קיבל את תביעתה של תובעת לקבלת גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), אשר סירב לאשר את זכאותה לקבלת הגמלה.

 

האם עבודה בחופשת לידה מזכה בדמי לידה?

בית הדין האזורי לעבודה קיבל תביעתה של יולדת וקבע כי המוסד לביטוח לאומי לא הוכיח שהיולדת עבדה בזמן חופשת לידתה, ולפיכך נקבע כי הנה זכאית למלוא דמי הלידה כחוק ולא היה מקום לנכות לה מחצית מדמי הלידה.

 

דמי לידה לעובדת עצמאית

דמי הלידה לעובדת עצמאית מועברים לה באופן אוטומטי על ידי הביטוח הלאומי ואין צורך להגיש תביעה לדמי לידה, וזאת בניגוד לעובדת שכירה אשר צריכה להגיש תביעה לדמי לידה.

 

 

 

זכאות יולדת לדמי לידה מאת המוסד לביטוח לאומי

דמי לידה הנם תגמולים המשולמים לאישה עובדת אשר ילדה ויצאה לחופשת לידה, ומטרתם לפצות את היולדת על אובדן שכר או הכנסה, בתקופה זו.

 

מתי לא ישולמו דמי שמירת הריון לאשה עצמאית


מה הדין לגבי אישה עצמאית הנמצאת בשמירת הריון וטרם פתחה תיק בביטוח הלאומי בעת שהוכרזה בשמירת הריון, חודש לאחר מכן פתחה תיק, האם תהיה זכאית לגמלה לשמירת הריון?

 

 

שלילת מענק לידה ליולדת שילדה בביתה

29.7.2011

 

אישה שילדה בביתה הגישה בקשה לקבלת מענק לידה ומענק אשפוז בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.

המוסד לביטוח לאומי דחה את הבקשה וזאת מאחר והלידה התרחשה בביתה בלידת בית מתוכננת.

 

כיצד מחשבים דמי לידה כאשר העובדת יצאה לחל"ת

 

20.2.2011

בהליך משפטי בו התבקש בית הדין לפסוק כיצד יחושב שכרה הרגיל של יולדת לצורך חישוב דמי הלידה, עלתה בין היתר סוגיית חישוב שכר כזה בתקופת חל"ת בו שהתה היולדת. וכך קבע בית הדין:

השאלה העומדת להכרעה בהליך זה עניינה מהו "השכר הרגיל", כמשמעו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 ("החוק"), וזאת לצורך חישוב "דמי הלידה" להם זכאית התובעת בגין לידת בתה מיום 4.8.08 [בל (ת"א) 2892/09, ארבל לימור מור נ' המוסד לבטוח לאומי].

 

 

הכרה בעובדת כשכירה לצורך חישוב דמי לידה

20.2.2011

בפסק דין שניתן בעניינה של עורכת דין שהגישה תביעה לדמי לידה נקבע כך:

בפנינו תביעה  על פי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן- החוק), כנגד החלטת הנתבע הקובעת את גובה ואופן חישוב דמי הלידה בגין לידת בנה של התובעת ביום, כך שהכנסת התובעת לחודש 12/07 תחושב כהכנסה שנתית ותחולק ב- 12 חודשים  והסכום שיתקבל ישמש כבסיס התשלום החודשי [בל (ת"א) 4422/09, איזבל אלקסלסי נ' המוסד לביטוח לאומי].

 

מתי אישה העובדת אצל בן משפחה לא תהיה זכאית לדמי לידה?

19.2.2011

ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה שקבע כי המערערת אינה זכאית לתשלום דמי לידה, שכן לא הוכחה טענתה כי הייתה "עובדת" אצל גיסה, מר עוואד ביאדסה. הערעור שלפנינו הינו כנגד קביעת בית /דין האזורי לפיה לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין המערערת לבין גיסה [עבל (ארצי) 580/08, ביאדסה מנאל נ' המוסד לביטוח לאומי].

 

 

מהו הבסיס לחישוב דמי לידה כאשר שכר העובדת "עלה" בחודשים שקדמו ליציאתה לחופשת הלידה?

מקרה שהיה כך היה, טרם יציאתה לחופשת הלידה הועסקה התובעת בגן ילדים. למרבה הפלא מעסיקה של התובעת היה לא אחר מאשר קרוב משפחתה (עובדה אשר לא דווחה למל"ל). גובה שכרה החודשי של התובעת עמד על סך ממוצע של כ- 4,500 ₪.  התובעת ילדה בשעה טובה ומוצלחת את בנה הקט וככל עובדת שיולדת במדינת ישראל יצאה לחופשת לידתה.

 

אופן חישוב גמלת שמירת הריון

ערעור של שני הצדדים על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה בנצרת אשר קבע כיצד יש לחשב את שיעור גמלת שמירת ההריון לה הייתה זכאית המערערת, על בסיס הוראות סעיף 60 לחוק הביטוח הלאומי ("החוק"). [עב"ל 88-10 נוהא חכים נ' המוסד לביטוח לאומי, עב"ל 75-10 המוסד לביטוח לאומי נ' נוהא חכים].

 

 

בעל היוצא לחופשת לידה זכאי לדמי לידה בהתאם לשכרו האישי

 

עובדת ילדה תאומים ויצאה לחופשת לידה של 11 שבועות, כאשר בעלה יצא אחריה לחופשת לידה בת 7 שבועות, וסך שתי החופשות היה 18 שבועות, שמתוכם 4 שבועות אחרונים המוכרים בזכות לדמי לידה, בגין אשפוזם של התאומים ( בל (ת"א) 5455/06).

 
לראש העמוד ↑