משרד עורך דין

דמי הבראה

להערכת סיכויי תביעתך:

שם
דוא"ל
טלפון
הודעה
משרד עורכי דין - פרטי התקשרות

תשלום דמי הבראה לעובד נועד לסייע לו לצאת לחופשה שנתית ולשוב לעבודה בכוחות מחודשים.
דמי הבראה לעובד אינם מוסדרים בחוק כלשהו, אלא משולמים מכוח הסכם קיבוצי כללי וצו הרחבה בדבר דמי הבראה.
צו ההרחבה החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל המשק, לפיו כלל המעסיקים חייבים בתשלום דמי הבראה לעובדיהם, בהתאם לתנאי הזכאות, פרט לעובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי, עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמים בשירות הציבורי ועובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום (עובדים שיש להם מגבלות גופניות, נפשיות או שכליות).

תנאי הזכאות לדמי הבראה:

יצוין, כי הזכאות לדמי הבראה קמה לעובד מבלי שיצטרך להוכיח כי שהה בבית הבראה, בבית מלון או בנופש אחר.
על פי צו ההרחבה בדבר דמי הבראה, עובד יהא זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו.
יחד עם זאת, קבע בית הדין הארצי בפסק דין בעניין אבנר וקסמן נ' אי.טי.סי. 24 מסביב לשעון ודן אחזקות בע"מ a.t.c (ע"ע 122/03), כי עובד שפוטר לאלתר ללא הודעה מוקדמת יהא זכאי לדמי הבראה.
אולם יצוין, כי כל מקרה יבחן לגופו בהתאם לנסיבותיו.

זכאות לדמי הבראה בתקופות היעדרות מעבודה

בצו ההרחבה נקבע, כי היעדרות העובד בשל חופשה ללא תשלום (חל"ת) לא תיכלל בחישוב תקופת הזכאות לדמי הבראה.
באשר לחופשת לידה, נקבע כי בקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.
באשר למחלה או תאונת עבודה, אין התייחסות בצו ההרחבה לתקופות היעדרות אלו, ולפיכך מדובר בשאלה של פרשנות.
פרשנות משרד העבודה הינה כי היעדרות בשל מחלה או תאונת עבודה אינה מזכה בדמי הבראה ואינה נחשבת כתקופת עבודה בקביעת תקופת הזכאות. פרשנות אחרת בקרב משפטנים הינה, כי היעדרות בגינה מקבל העובד תחליף כשכר- דמי פגיעה או דמי מחלה מביטוח לאומי, הרי שיש להביא בחשבון את תקופת ההיעדרות בקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה.

שיעור דמי ההבראה ביחס לוותק העובד

ההסכם הקיבוצי הכללי וצו ההרחבה בדבר דמי הבראה קובעים מהו שיעור דמי ההבראה לו זכאי העובד בעבור כל יום הבראה ולכמה ימי הבראה זכאי העובד, בהתאם לוותק. כמות ימי ההבראה וסכומם משתנים בין המגזרים השונים, וקיים הבדל בין המגזר הפרטי והמגזר הציבורי.


גובה דמי ההבראה לעובד נקבע לפי תעריף אחיד המשתנה מעת לעת, המוכפל במספר ימי ההבראה שהעובד זכאי להם המשתנים בהתאם לוותק העובד ולמגזר אליו הוא משתייך- הפרטי או הציבורי. לעובדים במשרה חלקית ישולמו דמי הבראה באופן יחסי להיקף משרתם, דהיינו יש להכפיל את אחוז המשרה של העובד בדמי ההבראה המגיעים לעובד במשרה מלאה כדלקמן:


אחוז המשרה  X  תעריף הבראה ליום   X  מספר ימי הבראה המגיעים לעובד לפי ותק

מחיר יום הבראה במגזר הפרטי

החל מיום 1.7.2012 מחיר יום הבראה במגזר הפרטי הינו סך של 371 ₪ ליום.

 

ותק בשנים ימי הזכאות
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20 ואילך 10

מחיר יום הבראה במגזר הציבורי

החל מיום 1.7.2012 שיעור דמי ההבראה המשולם הנו בסך 420 ₪ ליום הבראה.

המועד לתשלום דמי הבראה

דמי ההבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג אחרת במקום העבודה.

התיישנות הזכאות לדמי הבראה

על פי ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה, עובד אשר לא שולמו לו דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו, יהא  זכאי לאחר סיום יחסי עובד-מעביד, לדמי הבראה בעד תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו. יצוין, כי עובד התובע את דמי ההבראה שלו בתוך תקופת עבודתו, כלומר תוך קיום יחסי עובד-מעביד, זכאי הוא לתבוע דמי הבראה בתקופה של עד 7 שנים.

עדכון 2.2.2016: הוארכה תקופת ההתיישנות על תביעת דמי הבראה

תקופת ההתיישנות על זכאות העובד לדמי הבראה לאחר ניתוק יחסי עובד-מעביד, עמדה על השנתיים האחרונות לעבודתו בלבד.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים שרגא ברוש, חתמו על הסכם קיבוצי אשר יכנס לתוקפו בקרוב, הקובע כי תקופת ההתיישנות על תביעת דמי הבראה תעמוד מעתה על שבע שנים, כמקובל בתקופות ההתיישנות הרגילות.

 

אכן מדובר בבשורה משמחת לעובדים, אשר לרוב אינם מודעים להסכמים הקיבוציים, לחוקים ולתקנות, וכתוצאה מכך מפסידים כסף רב.

 

דוד סער, עו"ד

מאמרים נוספים בנושא:

הכללת דמי ההבראה בשכר העבודה

האם יכול המעסיק לכלול את תשלום דמי ההבראה השנתיים בשכר העבודה המשולם לעובד?

 

זכאות עובד שפוטר בסמוך לשנת עבודתו הראשונה לקבלת דמי הבראה

האם עובד שעבד 11 חודשים ופוטר מיידית, ללא מתן הודעה מוקדמת בפועל, זכאי לתשלום דמי הבראה? ידוע כי עובד זכאי לתשלום דמי הבראה לאחר שהשלים שנת עבודה מלאה.

 

 

עדכון מחיר יום הבראה במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי


החל מיום 01.06.2010, מחיר יום הבראה במגזר הציבורי הינו 395 ₪ לכל יום הבראה.

ביום 20.6.2010 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בדבר מחיר יום הבראה במגזר הפרטי, לפיו החל מיום 01.07.2010 יעמוד מחיר יום הבראה על סך של 351 ₪, על פי מכסת ימי ההבראה להם זכאים העובדים במגזר הפרטי בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה. בשלב זה הדבר מחייב רק את המעסיקים אשר חתומים על הסכם קיבוצי זה ונמנים עליו כחברים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. טרם פורסם צו הרחבה לעדכון מחיר יום הבראה במגזר הפרטי כולו, אשר מרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, אולם הניסיון מלמד כי צו הרחבה שכזה יפורסם בקרוב, ואז יחול על כלל העובדים במשק.

יצוין כי הסכם זה אינו חל במקומות עבודה בהם קיים הסכם או הסדר אחר בין ההנהלה לבין נציגות העובדים אשר הינו עדיף על הסדר זה.

 

דוד סער, עו"ד

 
לראש העמוד ↑